پایان نامه با کلید واژه های بهبود عملکرد

خوب
در ادامه، رفتار نمودار انحراف استاندارد را نیز بر روی بازه های زمانی 5، 10 و 15 ثانیه ارائه می گردد. همانطور که در نمودارها مشاهده می شود، رفتار نمودار std با رفتار سیگنال اصلی مطابقت دارد. بنابراین به نظر میرسد استفاده از آن در این مورد تحقیق، کارایی قابل توجه ای نداشته باشد.
5-7-1 نمودار انحراف استاندارد طی ساعت سوم تا پنجم ترافیک روز سوم از هفته دوم در بازه های زمانی 5 ثانیه. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
5-7-2 نمودار انحراف استاندارد طی ساعت سوم تا پنجم ترافیک روز سوم از هفته دوم در بازه های زمانی 10 ثانیه. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد
5- 7-3 نمودار انحراف استاندارد طی ساعت سوم تا پنجم ترافیک روز سوم از هفته دوم در بازه های زمانی 15 ثانیه. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
نتایج بدست آمده در این بخش به عنوان یک مرحله بهینه سازی، در بخش 6-1-2 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
5-1-3-استفاده از ضرایب ویولت و میانه برای پنجره های زمانی بطول 5 دقیقه
بنابر مشاهدات و ارزیابی های انجام شده در بخش های پیشین، عملکرد ویولت های نسل دوم با اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت هار با ضرایب چند جمله ای لارنس معادل [-0.125 0.125] و نیز اعمال یک مرحله lifting روی ویولت کویفلت1 با ضرایب [-0.005 0.005] مورد ارزیابی قرار می گیرد.
بدین منظور، ابتدا ضرایب اول ویولت برای بازه های زمانی 10 ثانیه ای، محاسبه می شود. سپس پنجره نمونه برداری را 30 نمونه (معادل 5 دقیقه) درنظر گرفته و میانه آن محاسبه می گردد. بعد از آن، برای هر x در این مجموعه، مقادیر Resi بصورت زیر بدست می آید:
Resi = xi – mean ,1?i?30
در شکل 5-8-1و 5-8-2 ، زمان رخداد حمله satan را در روز سوم از هفته دوم و در ادامه، زمان حمله smurf را در روز اول از هفته چهارم، روز سوم از هفته چهارم و روز اول از هفته پنجم، نشان داده می شود.
5-8-1 نمودار انحراف از میانه ضرایب ویولت نسل دوم (از طریق اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت هار) برای ترافیک روز سوم از هفته دوم و رفتار حمله satan در آن. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
5-8-2 نمودار انحراف از میانه ضرایب ویولت نسل دوم (از طریق اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت کویفلت1) برای ترافیک روز سوم از هفته دوم و رفتار حمله satan در آن. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
همانطور که در شکل 5-8-1 و 5-8-2 ملاحظه می شود، نمودار تغییرات انحراف از میانه ضرایب ویولت نسل دوم مبتنی بر ویولت هار و کویفلت1، بر روی ترافیک روز سوم از هفته دوم، به درستی رفتار متمایز حمله satan را نشان می دهد.
5-8-3 نمودار انحراف از میانه ضرایب ویولت نسل دوم (از طریق اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت هار) برای ترافیک روز اول از هفته چهارم و رفتار حمله smurf در آن. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد
5-8-4 نمودار انحراف از میانه ضرایب ویولت نسل دوم (از طریق اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت کویفلت1) برای ترافیک روز اول از هفته چهارم و رفتار حمله smurf در آن. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
نمودار انحراف از میانه ضرایب اول ویولت نسل دوم مبتنی بر ویولت هار و کویفلت، بر روی
داده های روز اول از هفته چهارم نیز رفتار حمله smurf را به درستی تبیین می کند.
5-8-5 نمودار انحراف از میانه ضرایب ویولت نسل دوم (از طریق اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت هار) برای ترافیک روز سوم از هفته چهارم و رفتار حمله smurf در آن. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
5-8-6 نمودار انحراف از میانه ضرایب ویولت نسل دوم (از طریق اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت کویفلت1) برای ترافیک روز سوم از هفته چهارم و رفتار حمله smurf در آن. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
در شکل 5-8-5 و 5-8-6، نتایج حاصل از اعمال این پروسه بر روی داده های روز سوم از هفته چهارم مشاهده می شود. همانطور که در شکل نشان داده شده، بر خلاف مشاهدات پیشین، اینبار وجهه تمایز مطلوبی درجهت تشخیص حمله smurf بدست نمی آید.
چنین رفتار متناقضی را در نمودارهای 5-8-7 و 5-8-8 نیز می توان دید. بنابراین فرضیه بهبود عملکرد این روش با بکارگیری نسل دوم ویولت ها، به نتایج مطلوب تر از روش های پیشین، منجر نخواهد شد.
5-8-7 نمودار انحراف از میانه ضرایب ویولت نسل دوم (از طریق اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت هار) برای ترافیک روز اول از هفته پنجم و رفتار حمله smurf در آن. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
5-8-8 نمودار انحراف از میانه ضرایب ویولت نسل دوم (از طریق اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت کویفلت1) برای ترافیک روز اول از هفته پنجم و رفتار حمله smurf در آن. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
5-1-4- استفاده از ضرایب تقریب ویولت و معیار انحراف از میانگین
در این بخش، ابتدا ضرایب اول ویولت برای بازه های زمانی 10 ثانیه ای، محاسبه می شود. سپس پنجره نمونه برداری را 30 نمونه (معادل 5 دقیقه) درنظر گرفته و median آن محاسبه می گردد. بعد از آن، برای هر x در این مجموعه، مقادیر ?PD?_x بصورت زیر بدست می آید:
?PD?_x= x-median
سپس PD میانگین برای داده های هر پنجره زمانی محاسبه می شود:
?PD?_avg = 1/n ?_(i=1)^n??PD?_i
بنابراین یک آرایه PDavg بدست خواهد آمد که هر عنصر آن شامل PD میانگین مربوط به 5 دقیقه از ترافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *