پایان نامه با کلید واژه های بهینه، مغناطیسی، سیستامین

سیستامین……………………………………………………………………66
4-5-2 تعیین زمان بهینه جذب 0.5 مولار سیستامین…………………………………………………………………..67
4-5-3 تعیین زمان بهینه جذب 0.05 مولار سیستامین………………………………………………………………….68
4-6 تعیین غلظت بهینه جذب …………………………………………………………………………………………………69
4-7 تعیین pH بهینه جذب…………………………………………………………………………………………………….70
4-8 بررسی نتایج زمان بهینه جذب……………………………………………………………………………………………71
4-9 بررسی نتایج غلظت بهینه جذب…………………………………………………………………………………………75
4-10 بررسی نتایج pH بهینه جذب…………………………………………………………………………………………..76
فهرست شکلها صفحه
شکل 1-1 استفاده ار ذرات مغناطیسی………………………………………………………………………………………….4
شکل 1-2 نانو سیم ها در استیل داماسکوس……………………………………………………………………………….6
شکل 1-3 وجود رنگ قرمز و سبز در جام لیکورگوس………………………………………………………………..7
شکل 1-4 اندازه نسبی نانو ذرات در مقیاس نانو…………………………………………………………………………9
شکل 1-5 شکلهای مختلف نانو ذرات……………………………………………………………………………………….10
شکل 1-6 ساختار مواد سوپر پارامغناطیس………………………………………………………………………………….12
شکل 1-7 اثر میدان خارجی بر ذرات مغناطیسی………………………………………………………………………..13
شکل 1-8 نمونه های از نانو ذرات فلزی…………………………………………………………………………………..14
شکل 1-9 نوسان طولی و عرضی الکترونها در نانو میله های فلزی………………………………………………..17
شکل 1-10 پیک جذبی مرئی فرابنفش نانو میله های طلا با نسبت ابعادی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………..17
شکل 1-11 نانو ذرات کوانتومی بر پایه ی مواد نیمه رسانا…………………………………………………………..19
شکل 1-12 نانو ذرات لپیدی…………………………………………………………………………………………………..19
شکل 1-13 نانو ذرات پلیمری………………………………………………………………………………………………..21
شکل 1-14 نانو ذرات طلا سنتز شده با سیترات……………………………………………………………………….23
شکل 1-15 شمایی از پلاسمون سطحی انتشار…………………………………………………………………………….25
شکل 1-16 طیف جذبی نانو ذرات کروی طلا………………………………………………………………………….26
شکل 1-17 بر همکنش میدان الکتریکی اشعه الکترومغناطیس……………………………………………………..27
شکل 1-18 اثرات پراکندگی و جذب در مجموعه ای از نانو ذرات………………………………………………28
شکل 1-19 طیف خاموشی محاسبه شده بوسلیه تئوری می…………………………………………………………30
شکل 1-20 پیک های جذب برای نانو ذرات کروی طلا……………………………………………………………..31
شکل 2-1 ساختار شیمیایی اولتراویست…………………………………………………………………………………..49
شکل2-2 میزان مقاله های منتشر شده در مباحث سمیت نانو ساختارها……………………………………….54
شکل3-1 سنتز نانو ذره آهن……………………………………………………………………………………………………..59
شکل 3-2 نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا………………………………………………………………………….60
شکل 4-1 طیف جذبی مربوط به سیستامین 0.1 مولار………………………………………………………………….67
شکل4-2 طیف جذبی مربوط به سیستامین0.5 مولار…………………………………………………………………..68
شکل 4-3 طیف جذبی مربوط به سیستامین0.05 مولار………………………………………………………………..69
شکل 4-4 مقایسه pH های بهینه جذب…………………………………………………………………………………..71
شکل 4-5 pH بهینه……………………………………………………………………………………………………………..71
فهرست نمودارها صفحه
نمودار 3-1 طیف جذبی UV-Vis از نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا………………………………..65
نمودار 4-2 مقایسه زمان بهینه غلظت 0.1 مولار سیستامین در ?max ……………………………………………………………………….72
نمودار 4-3 مقایسه زمان بهینه غلظت 0.5 مولار سیستامین در ?max………………………………………………72
نمودار 4-4 مقایسه زمان بهینه غلظت 0.05 مولار سیستامین در ?max…………………………………………….74
نمودار 5-4 مقایسه غلظت های بهینه سیستامین در مدت 60 دقیقه در ?max……………………………………75
فهرست جداول صفحه
جدول 1-4 غلظت 0.1 مولار از سیستامین……………………………………………………………………………….72
جدول 2 -4 غلظت 0.5 مولار از سیستامین……………………………………………………………………………….73
جدول 3 -4 غلظت 0.05 مولار از سیستامین……………………………………………………………………………..74
جدول 4-4 مقایسه غلظتهای سیستامین ذر زمان 60 دقیقه…………………………………………………………….75
فصل اول
مقدمه
مقدمه:
نانو تکنولوژی، علم نانو، ساختار نانو، ذرات نانو اکنون کلماتی هستند که بیشترین کاربرد را در ادبیات علمی دارند. موادی با ابعاد نانو بسیار جذاب هستند چرا که آنها قادر به عبور از بدن انسان و ترمیم بافت های آسیب دیده می باشند، یا سوپر کامپیوترها که آنقدر کوچک هستند که در جیب جای می گیرند، با اینهمه مواد با ساختار نانو توانایی و پتانسیل کار در بسیاری از حوزه های علوم را دارند مثل شناسایی بیولوژیکی، انتقال داروی کنترل شده، لیزر با آستانه پایین، فیلترهای نوری و همچنین نانو سنسورها و غیره[1,3]. نانو ذرات ذراتی هستند با محدوده اندازه‌ی 1 تا 100 نانومتر. دراین جا نوع فلزی نانوذرات به ویژه نوع مغناطیسی آن بیشتر مد نظر بوده که نانوذرات ترکیبی، نظیر ساختارهای هسته ‌لایه را نیز در بر می‌گیرند. نانوذرات در اندازه‌های پایین نانوخوشه به حساب می‌آیند.
نانوذرات مغناطیسی در حوضه‌های مختلف از علوم زیستی گرفته تا سلول‌های خورشیدی، از مبارزه با آلاینده‌های زیست‌ محیطی گرفته تا درمان سرطان‌ها بکار گرفته می‌شوند. با توجه به هم‌خوانی که بین سه پدیده‌ی نانو، مغناطیس و بیو وجود دارد کاربرد نانوذرات مغناطیسی در عرصه‌ی بیو و پزشکی بیش از سایر حوضه‌ها مهیج و در عین حال هم‌گون می‌باشد. استفاده از ذرات مغناطیسی در جداسازی سلول‌ها، آزمایش‌های سنجش ایمنی1، جداسازی ویروس‌ها و اندامک‌ها و نیز در ژنتیک مولکولی در چند سال اخیر مسیر رو به رشدی را داشته است. چراکه ذراتی با ویژگی‌های مورد نیاز برای ارزیابی‌های گوناگون زیستی تنها در چند سال پیش پا به عرصه‌ی رقابت گذاشته‌اند. ذرات مغناطیسی پلی‌مری ابتدایی از طریق شکل گیری درجایِ اکسیدآهن مغناطیسی درون ذرات پلی‌مری منفذ دار ساخته می‌شدند که در عین هم انداز‌گی تا حدود 35 درصد وزنی، حاوی آهن (اکسید مغناطیسی) بودند، و سطح ویژه‌ی بالایی نیز داشتند(ml/g100-50.) اما در برخی کاربردها نیاز به سطح ویژه‌ی کمتری است. با پوشش دادن ذرات مغناطیسی به وسیله‌ی ترکیبات پلیمری می‌توان سطح ویژه‌ را تا حد ml/g5-3 کاهش داد. علاوه بر این، پوشش دادن ذرات این امکان را فراهم می‌کند تا گروه‌های فعال روی سطح ذرات قرار گیرند. انواع گوناگون ذرات مغناطیسی با گروه‌هایی همچون: ایزوسیانات، اپوکسی، وینیل و… در سطحشان ساخته شده است. گروه‌های فعال برای اتصال بازوبندهای رابط4 دارای گروه‌های آمین، کربوکسیل و هیدروکسیل انتهایی به کار گرفته می‌شوند. همچنین با روش مشابهی می‌توان گروه‌های آبدوست قوی با منشاء طبیعی و یا مصنوعی را روی سطح ذرات قرار داد. با استفاده از عامل‌دار نمودن نانوذرات مغناطیسی در عرصه‌ی تشخیص گام‌های بلندی برداشته شده است. می‌توان نانوذرات مغناطیسی را بسته به نوع نیاز تغییر داد؛ به عنوان مثال، خصوصیت شیمیایی ویژه، فعالیت نوری منحصربه‌فرد و یا پاسخ‌های آهن‌ربایی قوی از آن‌ها دریافت کرد. امروزه نانوذرات مختلفی برای شناسایی مواد ژنتیکی و پروتئین‌ها طراحی شده است. تمامی این روش‌ها برای شناساییDNA و پروتئین‌ها نظیر آنتی‌بادی‌ها بسیار اختصاصی و حساس می‌باشند. بنابراین با بکارگیری نانوذرات فعال شده، می‌توان روش‌های جدیدی با تکیه بر متحرک بودن و سهولت در آماده سازی نمونه طراحی نمود. با اتصال مولکول‌های زیستی به نانومواد، دانش Nano-biorecognition پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. هر نانوذره با اندازه‌ای حدود 100 نانومتر می‌تواند به طور مؤثری به 200-150 مولکول آنتی‌بادی متصل شود و در نهایت بیش از 300 جایگاه فعال (دو جایگاه برای هر ملکول آنتی‌‌ژن) ایجاد نماید. پوشاندن نانوذرات با بیوملکول‌ها باعث ایجاد اتصالات چندتایی بین نانوذرات و سلول‌های هدف می‌شود، بنابراین نانوذرات فعال شده نسبت به بیوملکول‌های آزاد دارای تمایل بیشتری برای اتصال هستند. نانوذرات مغناطیسی بطور گسترده‌ای در تشخیص بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، باتوجه به اینکه بیماری‌ها در سطح سلولی و مولکول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *