پایان نامه با کلید واژه های سلولی، پپتیدهای، سمیت

HER2 و نانوقفس ها بعد از ارائه نور لیرزبرای القای انتخابی مرگ سلولی به سلول مثبت HER2 در آزمایشگاه نشان داده شده است. ترکیبات مواد مغناطیسی اثرات جانبی بدی بسته به دوز نشان داده اند. از این گذشته ، شباهت اندازه نانو ساختار های طلا به مواد بیولوژیکی میتواند به موانع سلولی کاموفلاژ41 دهد و منجر به ورود سلولی نامطلوب شود که ممکن است برلی عملکرد سلولی نرمال مضرباشد. امید اینکه ورود سلولی نانو ذره طلا غیرعمدی می تواند منجر به اثرات جانبی سمی شود تلاش های زیادی را برای ارائه بینش بهتر به پروفیل مسمومیت می طلبد. اخیرا پن و همکارانش یک بررسی سیستمیک از سیتوتوکسیتی محلول آب بسته به اندازه نانو ساختار های طلا تثبیت شده با تریفنیل فسفونین برعلیه چهار سلول زیر انجام داده اند: سلول های اپیتلیال کارسینوم سرویکس هلا ،سلول های ملانوم Sk-Mel-28،
تحویل موثر نانو ذرات طلا در یک سیستم زنده به موانع بیولوژیکی طبیعی غالب مثل غشایی سلولی نیاز دارد. برای هدف گیری تومور خاص ،نانو ذرات طلا با چالش های دیگری از موانع بین توموری و تشخیص گیرنده مواجه است. روش بالقوه برای بهینه سازی تحویل نانو ذره کاهش اندازه ذره یا کسب تعدیل سطح است.
جایگاه اتصال آنزیم: بیشتر پپتید های بکاررفته برای تحویل نانو ذرات طلا هسته های سلول را هدف قرار می دهند. هسته یک هدف جذاب برای درمان فوتوترمی است زیرا حاوی دستگاه های ژنتیک سلولی است. این پپتیدهای نافذ به غشای هسته ورود نانو طلا را به هسته با اولین اجازه ورود در سلول از طریق RME بعد از مکان یابی هسته از طریق واکنش با کمپلکس روزنه هسته آسان می کند . بیشتر پپتیدهای نافذ به غشای هسته مشتق از منابع ویروسی هستند. . نمونه های معمول شامل پپتیدهای مکان یابی هسته ویروس Simian ، HIV1 ، پپتیدهای مشتق از پروتئین تات و پپتیدهای مشتق از پروتئین فیبر آدنوویروس. دیگر پپتیدهای با هدف هسته که بعنوان یک وسیله نقلیه برای نانو ذره عمل می کند شامل اشکال مختلف پپتید های RGD می باشد.
در شکل زیر نحوه اتصال به نانو ذرات طلا نشان داده شده است.
2-4 مطالعه سمیت نانو ذرات مغناطیسی:
برای اطمینان از بی خطر بودن یک سیستم نانو ذره مغناطیسی توسعه یافته برای استفاده، سمیت اجزا نانوذره به طور کلی باید تخمین زده شود. برای تخمین سمیت نانوذرات در نظر گرفتن دو چیز ضروری است. اول چگونگی برهمکنش نانوذرت موجود در بدن در طول مدت فعالیت و دوم بررسی چگونگی تاثیر ذرات مستقل در حین تخریب و یا پردازش های کبدی که به آن اعمال می شود.سمیت شناسی نانوساختارها برای بخشی از مطالعات ظاهر شده اند اما مطالعات بیشتری برای اطلاع از جزئیات پاسخ بدن به اجزای نانویی نیاز می باشد.
شکل 2-2: میزان مقاله های منتشر شده در مباحث سمیت نانوساختارها
نانو ذرات مغناطیسی در مقایسه با سایر نانوذرات بر پایه فلزات سنگین سمیت کمتری دارند و حتی در بعضی موارد غیر سمی در نظر گرفته می شوند در یک نمونه مطالعاتی دیده شد نانو ذرات که دارای جزئی از آهن فیزیولوژیک بدن می باشد، آهن اکسید موجود در آنها بوسیله پروتئین های فریتین،ترانسفرین و هموسیدرین متابولیزه و ذخیره می شود.
فصل سوم
روش شناسایی تحقیق(متدولوژی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *