پایان نامه با کلید واژه های ویولت، ضرایب، زمانی

می باشد.
5-1-2 رفتار ضرایب اول، دوم و سوم ویولت کویفلت1 با پنجره زمانی 5 ثانیه ، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
5-1-3 رفتار ضرایب اول، دوم و سوم ویولت نسل دوم(از طریق اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت هار) با پنجره زمانی 5 ثانیه، بر روی بخشی ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
همانطور که مشاهده شد در بازه های زمانی 5 ثانیه، هر سه ویولت مذکور، نتایج نسبتاً خوبی را بدست می دهند. همچنین تفاوت محسوسی میان رفتار نمودارهای ضرایب اول، دوم و سوم دیده نمی شود.
نتایج اعمال این پروسه بر بازه های زمانی 10ثانیه را در شکل های 5-2-1، 5-2-2 و 5-2-3، نشان داده شده است.
5-2-1 رفتار ضرایب اول، دوم و سوم ویولت هار با پنجره زمانی 10 ثانیه ، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
5-2-2 رفتار ضرایب اول، دوم و سوم ویولت کویفلت1 با پنجره زمانی 10 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
5-2-3 رفتار ضرایب اول، دوم و سوم ویولت نسل دوم (از طریق اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت هار) با پنجره زمانی 10 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
براساس مشاهدات فوق، در بازه زمانی 10 ثانیه، دومین ضریب تقریب ویولت هار و سومین ضریب از ویولت نسل دوم، نرخ بالایی از تغییرات را نشان می دهند، که این نتیجه، عملاً تشخیص حمله را دشوارتر و درمواردی ناممکن می سازد.
برای بازه های زمانی 15ثانیه، اعمال این تقریب ها، رفتاری مشابه نمودارهای زیر خواهد داشت.
5-3-1 رفتار ضرایب اول، دوم و سوم ویولت هار با پنجره زمانی 15 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
در بازه زمانی 15 ثانیه، ویولت هار نرخ تغییرات اندکی را در نمودار ضرایب اول و سوم نشان می دهد. با این حال، رفتار حمله satan در هر سه نمودار قابل تشخیص است.
5-3-2 رفتار ضرایب اول، دوم و سوم ویولت کویفلت1 با پنجره زمانی 15 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
بررسی تغییرات رفتاری نمودار ضرایب اول و دوم ویولت کویفلت1 بر روی بازه های زمانی 15 ثانیه، و تطبیق نقاط تغییر با زمان وقوع حملات، به درستی عملکرد ضعیف آن را در ارزیابی رفتار حمله، نشان می دهد.
5-3-3 رفتار ضرایب اول، دوم و سوم ویولت نسل دوم (از طریق اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت هار) با پنجره زمانی 15ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
براساس شکل 5-3-3، ارزیابی نرخ تغییرات بالا در نمودار ضرایب اول، تقریب خوبی از زمان وقوع حمله بدست نمی دهد. اما ضرایب دوم و سوم، به درستی رفتار متمایز حمله satan را در نمودارها نشان می دهند.
جدول 5-1 مقایسه رفتار سه ضریب اول از ویولت های هار، کویفلت1 و یک ویولت نسل دوم
ویولت هار
ویولت کویفلت1
ویولت نسل دوم (اعمال مرحله lifting بر روی ویولت هار)
ضریب اول
ضریب دوم
ضریب سوم
ضریب اول
ضریب دوم
ضریب سوم
ضریب اول
ضریب دوم
ضریب سوم
بازه زمانی 5 ثانیه
خوب
خوب
خوب
خوب
خوب
خوب
خوب
خوب
خوب
بازه زمانی 10 ثانیه
خوب
متوسط
خوب
خوب
خوب
خوب
خوب
خوب
ضعیف
بازه زمانی 15 ثانیه
خوب
خوب
متوسط
ضعیف
ضعیف
متوسط
ضعیف
خوب
متوسط
اما برای بازبینی دقیق تر عملکرد ویولت های نسل دوم بر رفتار ترافیک شبکه، مرحله lifting در دو سطح و بر روی دو ویولت هار و کویفلت1، اعمال می گردد. همچنین در این الگوریتم باارزیابی بازه های احتمالی، ضرایب چندجمله ای لارنس [-0.005 0.005] و بازه زمانی براساس آزمایشات انجام شده جهت بهبود الگوریتم، 20ثانیه درنظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، پنجره نمونه برداری، داده های 20 ثانیه را جهت پردازش و انجام محاسبات، جمع آوری می کند. شکلهایی که در ادامه می آیند، نتایج حاصل از اعمال این ویولت ها بر روی ساعت سوم تا پنجم ترافیک شبکه روز سوم از هفته دوم را نمایش می دهد.
5-4-1 رفتار ضرایب اول، دوم و سوم ویولت نسل دوم (از طریق اعمال مرحله lifting روی ویولت هار و در یک سطح) با پنجره زمانی 20 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد
همانطور که در شکل 5-4-1 مشاهده شد، اعمال مرحله lifting بر روی ویولت هار در یک سطح، تغییرات محسوسی در رفتار ضرایب سوم نشان می دهد. که بررسی روند این تغییرات، نتایج قابل قبولی در تشخیص زمان حملات بدست نمی دهد. اما ضرایب اول و دوم همچنان رفتار متمایز حمله satan را نشان می دهند.
5-4-2 رفتار ضرایب اول، دوم و سوم ویولت نسل دوم (از طریق اعمال مرحله lifting روی ویولت هار و در دو سطح) با پنجره زمانی 20 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
پس از اعمال ویولت نسل دوم مبتنی بر ویولت هار، علاوه بر ضرایب سوم، رفتار ضرایب دوم نیز رفتار نامطلوبی را در تشخیص درست حمله نشان دادند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پیشروی بر روی یک سطح بالاتر در این نوع ویولت، عملکرد آن را ضعیف تر می کند.
5-4-3 رفتار ضرایب اول، دوم و سوم ویولت نسل دوم (از طریق اعمال مرحله lifting روی ویولت کویفلت1 و در یک سطح) با پنجره زمانی 20 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد
بررسی شکل 5-4-3، نشان می دهد پس از اعمال مرحله lifting بر روی ویولت کویفلت1 در یک سطح، تنها ضرایب اول، نقاط تغییری مطابق با زمان وقوع حمله نشان می دهد.
5-4-4 رفتار ضرایب اول، دوم و سوم ویولت نسل دوم (از طریق اعمال مرحله lifting روی ویولت کویفلت1 و در دو سطح) با پنجره زمانی 20 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد
براساس نمودارهای شکل 5-4-4، می توان نتیجه گرفت که اعمال یک سطح بالاتر روی ویولت نسل دوم مبتنی بر ویولت کویفلت1، در این مورد مطالعاتی، عملکرد آن را به مراتب ضعیف تر از سطح1 نشان می دهد.
جدول 5-2 مقایسه عملکرد اعمال مرحله lifting در یک و دو سطح بر روی
دو ویولت هار و کویفلت1، در بازه زمانی 20 ثانیه
ویولت نسل دوم (اعمال مرحله lifting بر روی ویولت هار)
ویولت نسل دوم (اعمال مرحله lifting بر روی ویولت کویفلت 1 )
ضریب اول
ضریب دوم
ضریب سوم
ضریب اول
ضریب دوم
ضریب سوم
بازه زمانی 20 ثانیه
سطح اول
خوب
خوب
ضعیف
خوب
ضعیف
ضعیف
سطح دوم
متوسط
ضعیف
ضعیف
ضعیف
ضعیف
ضعیف
ضرایب چند جمله ای لارنس [-0.005 0.005] درنظر گرفته شده است.
همانگونه که مشاهده می شود، اعمال lifting بر روی ویولت های هار و کویفلت1 در سطح 1، تقریب بهتری از رفتار ترافیک نشان می دهد. از سوی دیگر، براساس نتایج بدست آمده، ضرایب اول ویولت اطلاعات دقیق تری را ارائه می کند. نمودارهایی که در ادامه می آید، مقایسه میان رفتار ضرایب اول در ویولت نسل دوم و تابع ویولت متناظر با آن را برای ویولت های هار و کویفلت1 نشان می دهد. بنابر ارزیابی این ویولت ها در بخش های پیشین، یک سطح از مرحله lifting درنظر گرفته می شود. بازه های زمانی در این پروسه بصورت 10، 15 و 20 ثانیه تعریف شده اند.
5-5-1 رفتار ضریب اول ویولت هار و ویولت نسل دوم آن (از طریق اعمال مرحله lifting روی ویولت هار و در یک سطح) با پنجره زمانی 10 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد
5-5-2 رفتار ضریب اول ویولت هار و ویولت نسل دوم آن (از طریق اعمال مرحله lifting روی ویولت هار و در یک سطح) با پنجره زمانی 15 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
5-5-3 رفتار ضریب اول ویولت هار و ویولت نسل دوم آن (از طریق اعمال مرحله lifting روی ویولت هار و در یک سطح) با پنجره زمانی 20 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
با مقایسه سه نمودار 5-5-1، 5-5-2 و 5-5-3، می توان نتیجه گرفت که اولاً ضرایب اول در ویولت هار و ویولت حاصل از اعمال مرحله lifting بر روی آن، رفتار نسبتاً مشابه ای را روی داده های نمونه، نشان می دهند. بعلاوه، عملکرد آن در بازه های 10 و 20 ثانیه از مطلوبیت بالاتری برخوردار است.
5-6-1 رفتار ضریب اول ویولت کویفلت1 و ویولت نسل دوم آن (از طریق اعمال مرحله lifting روی ویولت کویفلت1 و در یک سطح) با پنجره زمانی 10 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن می باشد.
5-6-2 رفتار ضریب اول ویولت کویفلت1 و ویولت نسل دوم آن (از طریق اعمال مرحله lifting روی ویولت کویفلت1 و در یک سطح) با پنجره زمانی 15 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن
می باشد.
همانطور که مشاهده می شود، ویولت کویفلت1 و ویولت نسل دوم متناظر با آن روی بازه زمانی 15 ثانیه، تغییرات رفتاری بسیار متفاوتی را نشان می دهند.
5-6-3 رفتار ضریب اول ویولت کویفلت1 و ویولت نسل دوم آن (از طریق اعمال مرحله lifting روی ویولت کویفلت1 و در یک سطح) با پنجره زمانی 20 ثانیه، بر روی بخشی از ترافیک روز سوم از هفته دوم. محور افقی، زمان (برحسب ثانیه) و محور عمودی، مقادیر ضرایب مربوط به آن
می باشد.
از بررسی نمودارهای 5-6-1، 5-6-2 و 5-6-3، می توان نتیجه گرفت عملکرد ضرایب اول ویولت کویفلت و ویولت نسل دوم متناظر با آن، در بازه های زمانی 10 و 20 ثانیه رفتار مطلوب تری را نشان می دهند.
جدول 5-3 مقایسه رفتار ضرایب اول در ویولت نسل دوم و تابع ویولت متناظر با آن برای ویولت هار و کویفلت 1
هار
کویفلت 1
ویولت هار
ویولت نسل دوم (اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت هار و در یک سطح)
ویولت کویفلت1
ویولت نسل دوم (اعمال یک مرحله lifting بر روی ویولت کویفلت 1 و در یک سطح)
بازه زمانی 10 ثانیه
خوب
خوب
خوب
خوب
بازه زمانی 15 ثانیه
ضعیف
ضعیف
ضعیف
خوب
بازه زمانی 20 ثانیه
خوب
خوب
خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *