پایان نامه حقوق در مورد : حقوق مالکیت فکری

گرفته نمیشود بنابراین باید اجازهی رخ دادن آن بدون روشنسازی بیشتر حقوق داده شود. در نتیجه حقوق مالکان در رابطه با بینندگان کابلی در چنین محلی، زمانی پرداخت میشود که حقوق خود پخش، روشن شود همچنین باید تاکید شود که محدودیتهای حق توزیع کابلی به نفع حقوق انحصاری مولف در صدور اجازه ارتباط با عموم از طریق سیم یا توزیع مجدد اثر زمانیکه ارتباط از طریق سازمان دیگری به غیر از سازمان اصلی انجام شود وجود دارند.
در ماده 11 کنوانسیون برن چنین تصریحی وجود دارد.

گفتار دوم-دادههای سنجش از راه دور
دادههای سنجش از راه دور از دیگر مصادیق حقوق مالکیت فکری در ماوراءجو هستند و فعالیتهای اخیر سنجش از دور در حوزه تجارت توسط کشورهای مختلف منافع خاص در حمایت فکری از این فعالیتها را نشان میدهد و لزوم سرمایه در تامین بودجه فضایی با توجه به ماهیت اکتشافی این برنامهها، منجر به افزایش مشارکت شرکتهای خصوصی شده است به گونهای که امروزه بخش خصوصی از بازیگران اصلی این فعالیتها به شمار میرود. مسئلهی قانونی بودن این فعالیتها و مسئولیتهای نهادهای خصوصی در سایهی ماده 6 معاهده 1967 فضا که مسئولیت بینالمللی برای فعالیتهای ملی توسط نهادهای دولتی و غیردولتی را به دول واگذار مینماید قابل فهم است اگرچه مسئولیت آنها به دولتهایشان واگذار شده است . ماهوارههای سنجش از راه دور به دلیل ویژگیهای خاص دادههایشان از منابع منحصر به فرد اطلاعاتی هستند که نمیتوانند جانشین اطلاعات به دست آمده از طرق دیگر شوند چرا که تنها ماهوارهها میتوانند فارغ از محدودیتهای سیاسی و مدیریتی، دید دقیقی از منطقهای وسیع را فراهم سازند . دادههای سنجش از راه دور و تولیدات حاصله از آنها میتوانند در صنایع متفاوتی چون بخش انرژی، جنگل بانی و بهرهبرداری از منابع معدنی مورد استفاده واقع شوند و در حوزههایی چون سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، تصمیمگیریها در سطوح دولتی ،مهندسی جغرافیایی، حفاظت اراضی، کشاورزی پایدار و بازاریابی با اهداف اقتصادی، بسیار سود رسان باشند. با این وجود، میزان سودمندی از دادههای سنجش از راه دور بسیار وابسته به میزان و چگونگی حمایت از دادهها خواهد بود .
ماهوارههای متنوعی وجود دارند که جهت تصویربرداری از زمین از سنسورهای مختلفی بهره میبرند به طور مثال landsatوspot که به ترتیب متعلق به ایالات متحده و فرانسه میباشند از روشهای متفاوتی در عکسبرداری از زمین استفاده میکنند . تمام ماهوارههای سنجش از راه دور به جمع آوری دادههای خام میپردازند اما پردازش تکنولوژیکی در دادههای به دست آمده به دلیل تکنیکهای منحصر به فرد در هر کشور، نظام اختراع را به صحنه وارد میکند . در خصوص دادههای پردازش شده و غنیشده از دادههای خام، موضوع کپیرایت نیز مطرح میشود. لیکن دغدغههای اصلی در این حوزه، امکان حمایت از این دادهها در قالب حقوق مالکیت فکری به خصوص زمانیکه دادهها با بودجه عمومی به دست میآیند و موضوعات مالکیت و استفاده غیرمجاز میباشد. در زمینه حمایت از دادههای ایجاد شده از طریق بودجه عمومی، کشورها رویکرد متفاوتی دارند به طور مثال در اتحادیه اروپا دولتها ادعای مالکیت بر چنین دادههای را دارند در صورتی که در ایالات متحده چنین رویهای وجود ندارد . بدون شک حمایت از دادههای سنجش از دور از طریق کپیرایت موثر میشود که در این بخش مورد بررسی واقع خواهد شد به بیان دیگر در سنجش دادههای سنجش از راه دور امکان و چگونگی حمایت از طریق مالکیت فکری سنجیده میشود. به همین سبب ابتدا به روشنسازی مفاهیم سنجش از راه دور و داده میپردازیم.
بند اول-تعریف داده و تلاقی آن با مفهوم اطلاعات
ریشه کلمه داده از کلمه لاتین datum به معنای داده شده میباشد .در اکثر دایرهالمعارفها یا تعریفی از داده صورت پذیرفته است یا از اطلاعات، داده شده است ولیکن در برخی هر دو به عنوان حقیقت و ثبت مشاهدات که برای ارجاع یا تحلیل جمعآوری میشوند و موارد شناخته شده و تلقی شده به عنوان حقیقت، تعریف شدهاند.
گاهی اطلاعات نیز به عنوان حقایق فراهم شده یا یاد گرفته شده درباره چیزی یا کسی یا به دانش به دست آمده از فرایند یادگیری اطلاق شده است.
تعاریف بیان شده نشان میدهند که داده و اطلاعات با یکدیگر هم معنی هستند حتی شورای بینالملل علوم تایید میکند که اگرچه اطلاعات به عنوان نتایج به دست آمده از تحلیل داده و نتایج تحقیقات تعریف میشود، اما تمایز بین این دو دشوار و وابسته به موقعیتهای گوناگون میباشد.
در مقررات ملی و بینالمللی چندین تعریف از داده ارائه شده است. در نتیجه در راستای بررسی این مقررات، ابتدا به بررسی اصول سازمان ملل، سپس منشور همکاری در استفاده هماهنگ از تسهیلات فضایی و کنوانسیون آرهوس میپردازیم.
الف-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل

ماده 1 اصول مرتبط با سنجش از راه دور از ماوراءجو به زمین سازمان ملل، داده سنجش از راه دور را بسته به میزان پردازش آنها به سه گروه تقسیمبندی کرده است:
-داده ابتدایی2-داده پردازش شده 3-اطلاعات تحلیل شده
داده ابتدایی
داده خام انتقال یافته توسط ماهوارهها به ایستگاههای زمینی است. داده خام، شامل شمارهها، تصاویر به همراه دیگر خروجیها از ابزاری است که ویژگیهای فیزیکی را به نماد تبدیل میکنند و نیازمند پردازش توسط رایانه به منظور ذخیره آنها و انتقال به دریافتکننده میباشد.
داده پردازش شده
محصول حاصلشده از فرایند پردازش داده خام به منظور قابل استفاده نمودن داده است.
اطلاعات تحلیل شده
این اطلاعات حاصل شده از تفسیر دادههای پردازش شده و ورود داده و دانش از دیگر منابع میباشد. ذکر این نکته ضروری است که مقررات این سند برای دول الزام آور نیست و تنها راهنمایی برای ایجاد ترمینولوژی واحد در زمینه فعالیتهای سنجش از راه دور میباشد .
دادههای فضایی و نمود آن چون داده جغرافیایی به دادهای که شکل و موقعیت یک ویژگی به همراه خصوصیات خاص آن را ثبت میکند اطلاق میشود.

ب-منشور همکاری در استفاده هماهنگ از تسهیلات فضایی
منشور همکاری در استفاده هماهنگ از تسهیلات فضایی در فجایع طبیعی و تکنولوژیکی، دربردارندهی مفاهیم داده و اطلاعات میباشد. در ماده 1 آن تعریفی برای این دو ارائه میشود و واژه داده فضایی به عنوان داده خام جمع آوری شده توسط سیستمهای فضایی یکی از اعضا و فرستاده شده به ایستگاههای دریافتکننده زمینی مطرح شده است و واژه اطلاعات به دادههای پردازش شده که توسط اعضایی که از برنامههای تحلیل برای استفاده در مدیریت بحران توسط دولتهای ذینفع استفاده میشود گفته میشود .به طور کل منشور و اصول سازمان ملل در تعاریف بسیار مشابه یکدگرند ولیکن در منشور از مفاهیم عامتری استفاده شده است.
پ -کنوانسیون آرهوس
بر اساس مقررات کنوانسیون آرهوس و رهنمون شورای اتحادیه اروپا در آزادی دسترسی به اطلاعات محیطی، دادهها شامل اطلاعات نوشته شده، شفاهی، بصری، الکترونیکی و هر شکل دیگر اطلاعات مرتبط با محیط زیستی میباشد که این موضوع به معنای مشمول شدن داده و اطلاعات میباشد چرا که هر تفسیر قانونی از این موضوع خواه لفظی خواه منطقی، داده و اطلاعات سنجش از راه دور را در کنار هم قرار میدهد و اگر دسترسی به اطلاعات اجازه داده شده است به موازات آن دسترسی به دادهها نیز باید امکانپذیر باشد . با این وجود، قانونگذاران ملی همیشه با منابع حقوق بینالملل به طور خاص اصول سازمان ملل هماهنگ نبودهاند به طور مثال در قانون سیستم فضایی سنجش از راه دور کانادا داده خام به عنوان داده حسگر از یک ماهواره سنجش از راه دور و هر داده فرعی مورد نیاز برای تولید تولیدات سنجش از راه دور از یک داده حسگر تعریف شده است. این تعریف حاکی از آنست که محصول سنجش از راه دور بر اساس قانون کانادا، شامل داده پردازش شده و اطلاعات تحلیل شده میشود.
با توجه به مطالب عنوان شده در فوق، در این رساله از ترکیب واژههای داده و اطلاعات در کنار هم استفاده میشود.
گفتار سوم-تعریف سنجش از راه دور در قوانین مختلف
سنجش از راه دور در قانون سنجش از راه دور ایالات متحده به مجموعه دادههایی که میتوانند به تصویری از ویژگیهای زمین، پردازش و تبدیل شوند، اطلاق میشود و داده پیش از تبدیل به تصویر، عکس یا قسمتی از سیستم اطلاعات جغرافیایی باید مورد پردازش واقع شود و در واقع این قدم است که به آنها امکان حمایت در چارچوب مالکیتفکری را اعطا میکند. قوانین ایالات متحده در این زمینه مشابه نظام اصول سنجش از راه دور سازمان ملل میباشد که در تعریف سنجش از راه دور به تمایز داده خام و دیگر انواع داده میپردازد که این امر ناشی از به رسمیت شناسی ضمنی مقرره عدم حمایت از داده در معاهده وایپو میباشد.
قانونگذار کانادا رویه مشابهی از قانونگذار ایالات متحده اتخاذ کرده است البته با ایجاد تفاوتهایی بین سطح پردازش داده خام و محصول سنجش از راه دور
در قانون روسیه تحت عنوان مقررات اطلاعات جغرافیایی فضایی، تمام دادههای سنجش از راه دور، داده خام و ابتدایی اصول سنجش از راه دور سازمان ملل تعریف میشود.
لیکن قانونگذاران در اروپا رویکرد متفاوتی اتخاذ کردهاند و چون ایالات متحده بین داده خام و پردازش شده تفاوتی قائل نشدهاند و همانطور که در قسمتهای پیش رو بیان خواهد شد این امر دارای آثار مهمی در تسری حمایت کپیرایت میباشد .

گفتار پنجم-جایگاه حمایت از دادههای سنجش از راه در موافقت نامههای بین المللی
برخی موافقتنامههای بینالمللی چون معاهده فضا 1967، اصول مرتبط با سنجش از راه دور زمین از ماوراءجو، کنوانسیون1971 برن و معاهده جهانی کپیرایت 1971 دارای رهنمودهای مستقیم یا غیر مستقیم در حمایت فکری از دادهها هستند.
اما نهایتا تمامی موافقتنامهها در اجرا و کنترل حقوق مالکیت فکری دادههای سنجش از راه دور با شکست مواجه شدهاند . به طور کل در حقوق بینالملل حمایت شایسته و مکفی از دادههای سنجش از راه دور وجود ندارد. در نتیجه به نظر میرسد، همراه با رشد رو به افزایش تجاریسازی و خصوصیسازی در بخش دادههای سنجش از دور، کنوانسیون خاص لازم میگردد.
حال با توجه به ویژگیهای داده سنجش از راه دور و تعریف قانونی آن و انواع این دسته از دادهها باید چگونگی و چرایی حمایت کپیرایت به این دسته از دادهها مورد بررسی قرار گیرد و در این ارزیابی همانطور که در ذیل به آن اشاره خواهد شد، پردازش، نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. به منظور بررسی حمایت ابتدا باید روشهای تولید دادهها بررسی شود که در ذیل به آن میپردازیم.
گفتار ششم-روشهای تولید داده سنجش از راه دور

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دادههای سنجش از راه دور توسط ماهوارههای خاص ایجاد میشوند و به وصف سطح و عمق زمین، اقیانوسها و دیگر اشیاء ساخته شده توسط انسان میپردازند. اپراتور ماهواره، فرمان و مشخصات مکانی که باید سنجش شود را به ماهواره منتقل میکند و زمانیکه منطقه جغرافیایی در گستره دید ماهواره قرار میگیرد، سنجش از راه دور انجام یافته است سپس ماهواره، داده به دست آمده را که معمولا به صورت کدهای دوگان هستند به ایستگاه زمینی که پردازش ابتدایی در آن صورت میگیرد میفرستد و در این مرحله امکان دسترسی مصرف کنندگان به وجود میآید. خود عملیات پردازش ویژگیهای کلیدی از داده سنجش از راه دور آشکار میکند که بر قابلیت حمایت کپیرایت از داده تاثیر میگذارد .
بند اول-روش تولید داده خام و تاثیر بر حمایت کپیرایت
الف-داده خام توسط یک فرایند اتوماتیک وار ایجاد میشود.
ب-دادههای خام سنجش از راه دور انعکاسی از واقعیتهای موجود میباشند و ماهواره خود فعالیت هوشمندانهای انجام نمیدهد و فقط به ثبت سیگنالهای منعکس شده توسط زمین میپردازد.
ج-داده خام سنجش از راه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *