پایان نامه حقوق در مورد : دسترسی به اطلاعات

اهداف و چشمانداز متفاوت اعضای سازمان جهانی هواشناسی در رابطه با انتشار اطلاعات به همراه نوع جمله بندی استفاده شده در قطعنامه منجر به تفسیرهای متفاوتی از این مواد شده است به گونهای که در حال حاضر، تنها اطلاعات اساسی در اختیار گذاشته میشود. دولتها از اختیار تام در خصوص در دسترس قرار دادن اطلاعات بهرهمند هستند و همین امر منجر به رفتارهای متفاوتی مثل قیمتهای متنوع دادهها از سوی کشورهای مختلف میشود .

بند دوم-آزادی فعالیتهای اطلاعاتی و انتشار دادهها و اطلاعات سنجش از راه دور
یکی از منابع مهم که در زمینه دسترسی به داده سنجش از راه دور به خصوص دادههای زیستی قانونگذاری کرده است، قانون ملی حاکم بر آزادی اطلاعات و دسترسی به دادههای عمومی است. مقررات آن شامل شرایط دسترسی به داده و اطلاعات به دست آمده توسط دولت و نهادهای خصوصی از طرف دولت است. در هنگام بررسی مقررات این قانون مفاهیم مالکیت و استفاده در تعیین شرایط دسترسی به دادهها از اهمیت شایانی برخوردار میباشند، البته رویکرد نسبت به این موضوعات در کشورهای مختلف، متفاوت میباشد. موضوعات این قانون شامل اطلاعات، اسناد و مدارک میشود که هر کشوری تفسیر خاص خود از این موارد را دارد. به طور مثال، دامنه تعریف مدارک در کانادا وسیع و شامل کتاب، نقشه، طرح، ترسیمات، آثار گرافیکی و تصویری، عکس، فیلم،میکرو فیلم، آثار صوتی، آثار تصویری، مدارک خوانا توسط ماشین و نامههای غیر رسمی و دیگر اسناد، صرف نظر از شکل فیزیکی و خصوصیات آن و هر کپی از آنان میشود . تمام این قوانین ملی دارای استثنائاتی در دسترسی به اطلاعات میباشند به طور مثال قانون ایالات متحده امریکا دارای 9 استثناء میباشد. از جملهی این استثنائات میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
هنگامیکه امکان دسترسی به اطلاعات از طرق دیگر وجود داشته باشد، در صورت انتشار آینده اطلاعات، در موارد دفاع و امنیت ملی و نگرانی در خصوص دسترسی به اطلاعات شخصی دیگر افراد .
غیر از قوانین ملی قانونگذاریهایی در سطح اتحادیه اروپا در این زمینه وجود دارد:
الف-مقررات در رابطه با دسترسی به اسناد پارلمان، کمیسیون و شورای اروپا در سال 2001
ب-دستورالعمل استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی سال 2003
ج-دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا درخصوص زیرساخت برای اطلاعات فضایی در جامعه اروپا INSPIREسال 2007. این دستورالعمل تلاشی در راستای حفظ، ذخیرهسازی و در دسترس قرار دادن اطلاعات فضایی میباشد .
نتیجه مهمی که از بحث به دست میآید اینست که در بیشتر این مقررات، دسترسی نامحدود به اطلاعات کسب شده توسط دولت و نهادهای دولتی است و در بیشتر قوانین ملی، دسترسی به اطلاعات بخشهای عمومی به رسمیت شناخته شده است.
بند سوم-رویه در خصوص قراردادهای لیسانسهای بین سازمانها بین المللی و شرکتهای خصوصی
تعداد زیادی از نهادهای دولتی و سازمانهای بینالمللی در کنار شرکتهای خصوصی ،شرایط خاص لیسانس در خصوص دسترسی و توزیع دادههای سنجش از راه دور را دارا میباشند که لزوما منطبق با مقررات دولتی دسترسی به دادههای عمومی نمیباشند . به طور کل، روش توزیع داده میتواند به دو دستهی عمده تقسیم شود.
دسته نخست، انتخاب و انتساب توزیعکنندگان برای یک ناحیه و محصول خاص میباشد و دسته دوم، لیسانس داده و اطلاعات به صورت مستقیم با استفادهکننده نهایی میباشد . در ذیل به بیان برخی از قراردادهای لیسانس از هر دو نوع دسته بندی پرداخته میشود.
بر اساس سیاستهای مرتبط با دادهها، آژانس فضایی اروپا مالکیت تمام دادههای اولیه و محصولات به دستآمده از فعالیتهای این آژانس را به نمایندگی از دول عضو بر عهده دارد و مکانیسمهای حمایت، نیز بر اساس قوانین مرتبط با دادهها و قوانین کپیرایت و دیگر اشکال مالکیت فکری می باشد.
قیمت و نوع توزیع، بر اساس نوع استفاده از داده میباشد. اولین نوع استفاده، فعالیتهای تحقیقاتی میباشد و هر استفاده دیگری در دسته بندی دوم جای میگیرد. آژانس فضایی اروپا، در خصوص توزیع دادههای دسته اول به تنهایی مسئول میباشد و این توزیع، با قیمت مرحله باز تولید مجدد صورت میپذیرد. شرکتهای توزیعکننده که توسط آژانس فضایی اروپا منتصب میشوند، مسئولیت توزیع خدمات برای استفاده دستهبندی دوم را با قیمت مد نظر خود، دارا میباشند. این شرکتها ملزم به تضمین دسترسی به اپراتورها و ارائهکنندگان خدمات به همراه تضمین حق فروش تولیدات و محصولات برای استفادهکنندگان میباشند. ذکر این نکته نیز ضروری است، که بخشی از بودجه آژانس توسط دول عضو پرداخته میشود و این به معنای رضایت ضمنی آنان نسبت به سیاستهای آژانس میباشد .
-سازمان ماهوارههای هواشناسی اروپا EUMETSAT، دارای مالکیت تام بر دادهها و اطلاعات میباشد و تمام حقوق مالیکت فکری دادهها به آنها تعلق دارد و خدمات هواشناسی ملی در اتحادیه اروپا، دارای لیسانس انحصاری از EUMETSAT میباشند و مسئول توزیع تجاری دادهها میباشند .
ORBIMAGE انواع مختلفی از قراردادهای لیسانس با مصرفکننده نهایی منعقد میکند که در تمام این قراردادها مالکیت خود بر محتوای دادهها را حفظ میکند و به شدت استفاده یا فروش مجدد محصولات کپیرایت شده خود را با هر هدفی منع میکند.
RADARSAT در شرایط لیسانس خود، مالکیت کپیرایت خود بر دادهها را قید میکند و حقوق لیسانس گیرنده وابسته به نوع داده و نوع قرارداد لیسانس میباشد.
SPOT IMAGE نیز محصولات و تصاویر خود را بر اساس قوانین کپیرایت و پایگاه داده حمایت میکند و دادههای خود را بر اساس اصل محرمانه بودن منتقل میکند و این لیسانس محدود و غیر انحصاری است .
با بررسی انواع لیسانسهای فوق، این نتیجه حاصل میشود که حتی در مواردی که بودجه داده از طریق پولهای مالیاتی تامین میشود از جمله آژانس فضایی اروپا و SPOT IMAGE موضوع دسترسی آزاد به دادهها منتفی است و این امر موجب تفاوت قوانین کشورها شده است و در واقع، همانطور که در فوق اشاره شد مقررات سازمان جهانی هواشناسی به دلیل تفسیر متنوع کشورها باعث بروز قوانین ناهماهنگ شده است.

بند چهارم-تاثیر روشهای موجود توزیع داده بر توزیع و دسترسی به دادههای سنجش از راه دور
با توجه به این موضوع که شرکتهای تولیدکنندهی دادههای سنجش از راه دور به کمک کپیرایت و دیگر اشکال حقوق مالکیت فکری، مالکیت خود را بر دادهها حفظ میکنند و همچنین با توجه به شرایط سختگیرانه قراردادهای لیسانس چون عدم استفاده مجدد و انتشار دادهها توسط لیسانسگیرنده، شرایط دسترسی به دادهها بسیار دشوار شده است و حتی این موضوع باعث میشود، بخش خصوصی در اجرای فعالیتهای ارتقایی در این حوزه با مشکلاتی روبرو شود.
اوضاع با نبود نظارت بینالمللی بر قیمت دادهها و نبود رویههای ضد رقابتی دشوارتر خواهد شد . همچنین بسیاری بر این باورند که تمامی این مشکلات از تاثیرات محدودکننده حقوق مالکیت فکری میباشد که میتواند مانع گردش آزاد اطلاعات و دادهها و رشد فعالیتهای ازدیاد ارزش دادهها شود. چنین رویکردی در اروپا که مقامات عمومی، ادعای کپیرایت بر فعالیتهایشان را دارند و داده و اطلاعات را به عنوان کالای عمومی تلقی نمیکنند قابل مشاهده است . به طور کل، حمایت از محتوا یا به کمک قواعد حقوق خصوصی حاکم بر قراردادها و یا به کمک نظام حمایت خاص از پایگاه داده، بر اساس دستورالعمل اتحادیه اروپا در حمایت از پایگاه داده غیر اصیل صورت میپذیرد و همچنین با دیجیتالی شدن دادهها، اقدامات حمایت تکنولوژی مانند جلوگیری از چاپ دادهها نیز اعمال میشود و تمام این موارد باعث ایجاد محدودیتهای شدید در دسترسی به داده و اطلاعات میشود. تمام استدلالات فوق، توسعه تعریف استفاده منصفانه و تقویت حقوق مالکیتفکری بدون اعمال محدودیتهای شدید را توجیه مینماید .
حتی با پذیرش کپیرایت بر دادهها، آنچه که در قوانین کپیرایت در سطح ملی و بین المللی منع شده است عمل کپیبرداری میباشد و نه خود دسترسی به دادهها چنین روندی که بسیار شیوع پیدا کرده است باعث منحرف شدن هدف کپیرایت میشود.
موضوع انتشار داده و اطلاعات دادههای سنجش از راه دور صرف نظر از منبع تولید آن چون شرکتهای خصوصی یا نهادهای فعال با بودجه عمومی در عصر حاضر به مشکل جدی تبدیل شده است. به طور مثال، در طول کارگاه بینالمللی سازمان ملل در خصوص استفاده از تکنولوژی فضایی در مدیریت بحران، اعلام شد که در حال حاضر مکانیسمهای محدودی به منظور در دسترس قرار دادن سریع دادهها در بحرانها وجود دارد و یا اگر هم در دسترس قرار گیرد در فرمت مناسبی ارائه نمیشود و قیمت بالای دادههای سنجش از راه دور استفاده از آنها را تحتالشعاع قرار داده است و روشهای کارامد در تسهیل به اشتراکگذاری دادههای به دست آمده از ماهوارهها وجود ندارد .

لازم به تذکر است که تایید حقوق مالکیتفکری باید در راستای اهداف وجودی این حقوق صورت گیرد و باید تعادلی بین منافع شخصی تولیدکنندگان مظاهر مالکیتفکری و منافع عموم در حق دسترسی کافی به انواع دادهها و اطلاعات وجود داشته باشد . استفاده از حقوق مالکیت فکری نباید افراطی باشد چرا که این امر منجر به عدم توسعه تحقیق و نوآوری به ویژه در حوزههایی که گردش اطلاعات علمی ضروری است میشود. در تحقق چنین موقعیتی به رسمیت شناختن دسترسی به دادههای سنجش از راه دور کمککننده خواهد بود . اعتبار و محدوده این اعتبار، در قسمت ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار سوم-به رسمیت شناختن حق اجتماعی دسترسی به اطلاعات فضایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انتشار اطلاعات موجب تسهیل تبادل دانش، آگاهی بیشتر و بهره بردن از خلاقیت و سرعت بخشیدن به توسعه رفاه اجتماعی میشود . روشهای کنونی انتشار داده و اطلاعات نباید مانع تبادل دانش و داده شود. به رسمیت شناختن ادعای مشروع دسترسی به دادهها به عنوان یک حق و منفعت عمومی در راستای تحقق رفاه در جوامع ضروری است. به این منظور، ابتدا باید نیاز دسترسی به دادههای سنجش از راه دور را به عنوان یک منفعت عمومی اثبات نمود. به همین دلیل در بند بعد به بررسی مفهوم منفعت عمومی و کالای عمومی میپردازیم تا به ارزیابی چگونگی یاری رساندن آنها در به رسمیت شناختن حق دسترسی به دادهها پرداخته شود.
بند اول-منافع عمومی
در مقدمه کنوانسیون آرهوس، وظیفهی مقامات در دسترس قرار دادن اطلاعات زیستی و محیطی به عنوان منفعت عمومی بیان شده است. در نتیجه، پوشش دادهها و اطلاعات سنجش از راه دور که به دسته بندی وسیعتر اطلاعات محیطی تعلق دارند، به طور ضمنی توسط این کنوانسیون مبرهن است. به عبارت دیگر، دسترسی به دادهها به عنوان حق عمومی شناخته شده است .
منافع عمومی به عنوان مداخله قانونی در فعالیتهای خصوصی در موارد مقتضی و به منظور محدود نمودن اعمال قدرت خصوصی و برآورده نمودن اهداف تعیین شده توسط جامعه تعریف میشود. در واقع، این واژه به منافعی که مردم به عنوان اعضاء اجتماع دارند اشاره میکند . به طور کل تعریف منفعت عمومی دشوار میباشد به گونهای که در اتحادیه اروپا گرایش قاعدهسازی در این حوزه به سمت دادگاهها میباشد و از ارائه یک تعریف جامع سر باز زده میشود. از عوامل دشواری تعریف این واژه، ماهیت نیازهای خاص اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و خود جامعه به عنوان یک کل و ابهام استانداردهای داوری منفعت عمومی در قاعده سازی آن به عنوان یک ماهیت شخصی یا نوعی بودن آن است .
بسیاری بر این باورند که منفعت عمومی میتواند به عنوان گریزی در برابر فعالیتهای انتفاعی و سود محور تلقی شود. به بیان کلی، این حق همسو با مواردی چون امنیت عمومی، سلامت عمومی و دانش عمومی شناخته میشود. گرچه در این بخش ادعای قاعدهمندسازی حق دسترسی به دادهها وجود ندارد لیکن با عنایت به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *