پایان نامه رایگان درباره رگرسیون چندگانه

11-16
عملکرد شرکت 17-21
چابکی زنجیره تأمین 22-24

3-5 روایی پرسشنامه
منظور از روایی، این است که پرسشنامه آنچه را که باید اندازه گیری کند، اندازه گیری میکند. به این منظور در این تحقیق، روایی پرسشنامه، با تدوین پرسشها بر اساس مبانی نظری تحقیق و با تأیید و اظهارنظر اساتید وکارشناسان متخصص و استفاده از نظرات فن(یکی از مهمترین آزمونهای رواییسنجی) در رابطه با وضعیت سؤالات، حاصل شده است، بطوریکه یک نمونه مقدماتی انجام شد و با آزمون فوق و بررسی مجدد سؤالات، نواقص پرسشنامه رفع شده و پرسشنامه نهایی تهیه و تنظیم شده است.
3-6 پایایی پرسشنامه
پایایی یعنی بدست آوردن پاسخهای یکسان و شبیه به هم. یعنی حصول یک نتیجه بطور مکرر. در این تحقیق به منظور کسب پایایی پرسشنامه از میان روش های عمده برآورد ضریب پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 835/0است که مقدار بسیار مناسبی است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه می کنیم. همانطور که در جدول (3-2) مشاهده می کنیم تمام متغیرهای مورد بررسی مناسب هستند و از اعتبار لازم و کافی برخوردارند.
جدول3-2: نتایج آلفای کرونباخ
متغیر آلفای کرونباخ
فنآوری اطلاعات 925/0
تغییرات بازار 739/0
پاسخگویی به تغییرات بازار 740/0
عملکرد شرکت 893/0
چابکی زنجیره تأمین 878/0

کل 835/0

3-7 جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه مدیران، کارکنان و کارشناسان مرتبط با زنجیره تأمین شرکت‌های صنایع سیمان غرب و سیمان سامان استان کرمانشاه میباشد. جامعه آماری را می‌توان با توجه به هدف بررسی و نوع واحد مورد مشاهده، به گونه‌های مختلف تعریف کرد. با توجه به تعریف جامعه آماری، مشخص می‌شود که قلمرو مکانی این تحقیق، زنجیره تأمین شرکت‌های صنایع سیمان غرب و سیمان سامان و همچنین محدوده زمانی آن نیمه دوم سال 1393 است.
3-8 روش نمونه و حجم نمونه گیری
در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهبندی تصادفی ساده استفاده شده است و از آن جایی که این جامعه آماری محدود در نظر گرفته شده است، جهت محاسبه حجم نمونهی مورد نیاز برای پژوهش از فرمول به دست آوردن نمونه در جامعه آماری محدود استفاده شده و تعداد نمونه 400 نفر انتخاب شده است. لازم بهذکر است، با بررسی پرسشنامههای برگشتی از افراد نمونه در شرکت سیمان سامان، جهت تحلیل داده ها، 200پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.

= تعداد نمونه در شرکت سیمان سامان
= تعداد نمونه در شرکت سیمان غرب

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش در بخش آمار توصیفی به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی و همچنین شاخص‏های مرکزی و پراکندگی استفاده خواهد شد. همچنین در بخش آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق از نرم افزار SPSS که شامل موارد زیر میباشد: -آزمون کلموگروف اسمیرونوف 2- آزمون رگرسیون. از این آزمون برای بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده میکنیم، همچنین در این پژوهش با بهره گرفتن از آمار توصیفی به بررسی ویژگیهای جامعه آماری و سپس به آزمون فرضیات و ترسیم دیاگرام تحلیل مسیر میپردازیم به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS22 از آزمون ضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده شده است. برای این منظور از آزمونهای آماری نظیر، آزمون تی استودنت برای بررسی معنی داری ضرایب همبستگی، آنالیز واریانس و مقایسه های چند گانه و یا معادلهای نا پارامتری آنها با توجه به نتیجهی آزمون کلموگروف-اسمیرنوف. همچنین به منظور آزمون مجموعه روابط علت و معلولی متغیرهای تأثیرگذار بر چابکی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت همچنین مؤلفه های مورد بررسی با بهره گرفتن از نرم افزار AMOS معادلات ساختاری روابط بین متغیرها معادلسازی میگردد.
3-9-1رگرسیون خطی
رگرسیون روش آماری است که به بررسی ارتباط دو یا چند متغیر میپردازد که با بهره گرفتن از آن می توان یک متغیر را بر اساس یک یا چند متغیر دیـگر پیشبـینی نمود. حال در صورتیکه یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتیکه بیش از یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون چندگانه مواجه می شویم.
الف) رگرسیون ساده
فرض کنید X یک متغیر مستقل، Y یک متغیر وابسته و e متغیر خطا باشد. معادله خط رگرسیون به صورت:

است که در آن پارامتر نشان دهنده عرض از مبدا خط رگرسیونی و پارامتر نشان دهنده شیب خط است. در مدل رگرسیونی خطی ساده متغیر مستقل تحت کنترل است و تصادفی نیست در صورتی که متغیر وابسته تصادفی است. با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون می توانیم فرض وجود ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته را آزمون کنیم. به منظور آزمون کردن فرض
” : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست ”
در برابر فرض
” : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است “
از جدول تجزیه واریانس استفاده می کنیم که به صورت زیر می باشد.
منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات آماره F سطح معنی داری
رگرسیون SSR 1 MSR=SSR/1 MSR/MSE P-Value
خطا SSE n-2 MSE=SSE/n-2

مجموع SST n-1

که در آن
، و است.
تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد می کنیم و در غیر اینصورت را می پذیریم.
ب) رگرسیون چندگانه
مدل های رگرسیونی که شامل دو یا چند متغیر مستقل باشند به مدل های رگرسیون چندگانه معروفند. فرض کنید ، k متغیر تصادفی مستقل باشند و یک متغیرتصادفی وابسته باشد. رگرسیون خطی چندگانه میان این متغیرها به صورت زیر تعریف می شود:

که در آن عرض از مبدا و ضرایب رگرسیونی می باشند.
حال به منظور آزمون فرض
” : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست ”
در برابر فرض
” : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است “
از جدول تجزیه واریانس استفاده می کنیم که به صورت زیر می باشد.
منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات آماره F سطح معنی داری
رگرسیون SSR k MSR=SSR/k MSR/MSE P-Value
خطا SSE n-k-1 MSE=SSE/n-k-1

مجموع SST n-1

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد می کنیم و در غیر اینصورت را می پذیریم.
3-9-2 معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI
NFI : این شاخص به مقایسه مدل مستقل (مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست به این مدل، مدل پایه نیز گفته می شود) با مدلی که توسط ما پیشنهاد داده می شود، می پردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیک تر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه می شود:

بطوریکه، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
RFI : شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را می سنجد و به صورت زیر محاسبه می شود:

که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار RFI به یک نزدیک تر باشد، مدل بهتر است.
IFI : این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه می شود:

بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه می گیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسه ای است و به صورت زیر محاسبه می شود:

در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و همانند قبل تعریف می شوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه می گیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
3-9-3 ضریب همبستگی اسپیرمن
در مباحث آماری نحوه همبستگی و ارتباط دومتغیر از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای سنجش همبستگی ضرائب گوناگونی وجود دارد. در بعضی از تحقیقات بدست آوردن داده های فاصلهای ممکن نیست یا اگر هم ممکن باشد فاقد ویژگیهای لازم است. در این گونه مواقع می توان رتبه را جانشین عدد خام کرد. هرگاه داده ها بصورت رتبه ای جمع آوری شده باشند، می توان از همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن استفاده کرد.
فرض کنید n داده های زوجی را داریم. تفاضل زوج ها را محاسبه نموده و با ، ، نشان می‌دهیم. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر ضریب همبستگی اسپرمن را محاسبه می کنیم:

با بهره گرفتن از ضریب همبستگی اسپیرمن می توان فرض زیر را آزمون کرد:
” : میان متغیرها همبستگی وجود ندارد. ”
در برابر فرض
” : میان متغیرها همبستگی وجود دارد.”
برای آزمون فرض ، نیازی به فرض خاصی در مورد جامعه مورد نمونه گیری نیست. برای مقادیر بزرگ نمونه توزیع را می توان با توزیع نرمال تقریب زد که در این صورت آماره آزمون به کمک فرمول زیر محاسبه می شود.

تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد می کنیم و در غیر اینصورت را می پذیریم.
3-9-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف
از این آزمون برای بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده می کنیم. فرض کنید مشاهده iام را با نمایش دهیم و فراوانی تجمعی مشاهده شده و فراوانی تجمعی مورد انتظار را به ترتیب با و نمایش می دهیم. در این آزمون، در صورتیکه n مشاهده داشته باشیم، ابتدا برای هریک از مشاهدات و ، ، را محاسبه می کنیم. سپس کمیت های زیر را محاسبه می کنیم:

حال فرض صفر و مقابل را به صورت زیر تعریف می کنیم:
فرض صفر: (نرمال بودن مشاهدات)
فرض مقابل: مخالف فرض صفر.
حال اگر مقدار بزرگ باشد، فرض را رد می کنیم.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایند چند مرحلهای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد: ابتدا شرح و آمادهسازی داده های لازم برای آزمون فرضیه‌ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که از فرضیه‌ها انتظار داشتند.
تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می‌گردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل گردیده و ادامه در آمار استنباطی این تحقیق و با بهره گرفتن از نرم افزار آموس 20 به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد.

4-2- آمار توصیفی پرسشنامه
4-2-1- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی (سیمان غرب و سیمان سامان)
الف) سن(پاسخگویان سیمان غرب و سیمان سامان)
جدول (4-1). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سن
سن (سیمان غرب) فراوانی درصد فراوانی سن (سیمان سامان) فراوانی درصد فراوانی
زیر 20 سال 47 23% زیر 20 سال 53 26%
25-21 111 56% 25-21 101 51%
30-25 38 19% 30-25 46 23%
بالای 30 سال 4 2% بالای 30 سال 0 0%
جمع 200 100 جمع 200 100

نمودار (4-1). درصد فراوانی پاسخدهندگان سیمان غرب برحسب سن

نمودار (4-2). درصد فراوانی پاسخدهندگان سیمان سامان برحسب سن
سیمان غرب: هما
نطور که جدول 4-1 و نمودار (4-1) گویای آن است، در پژوهش حاضر در میان 200 نفر از پاسخدهندگان؛ 111 نفر (56%) در رده سنی 21 تا 25 می باشند، 47 نفر (23%) زیر 20 سال، 38 نفر (19%) در رده سنی 25 تا 30 سال و 4 نفر (2 درصد) در رده سنی بالای 30 سال میباشند.
سیمان سامان: همانطور که جدول 4-1 و نمودار (4-2) گویای آن است، در پژوهش حاضر در میان 200 نفر از پاسخدهندگان؛ 101 نفر (51%) در رده سنی 21 تا 25 می باشند، 53 نفر (26%) زیر 20 سال، 46 نفر (23%) در رده سنی 25 تا 30 سال میباشند.
ب) جنسیت (پاسخگویان سیمان غرب و سیمان سامان)
جدول (4-2). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت
جنسیت (غرب) فراوانی درصد فراوانی جنسیت(سامان) فراوانی درصد فراوانی
زن 79 39% زن 105 52%
مرد 121 61% مرد 95 48%
جمع 200 100 جمع 200 100

نمودار (4-3). درصد فراوانی پاسخدهندگان سیمان غرب برحسب جنسیت

نمودار (4-4). درصد فراوانی پاسخدهندگان سیمان سامان برحسب جنسیت

سیمان غرب: همانطور که جدول 4-2 و نمودار (4-3) گویای آناست، در پژوهش حاضر درمیان 200 نفر از پاسخدهندگان؛ 121 نفر (61%) مرد و 79 نفر (39%) زن هستند.
سیمان سامان: همانطور که جدول 4-2 و نمودار (4-4) گویای آناست، در پژوهش حاضر درمیان 200 نفر از پاسخدهندگان؛ 95 نفر (48%) مرد و 105 نفر (52%) زن هستند.

 
 
ج) تحصیلات (پاسخگویان سیمان غرب و سیمان سامان)
جدول (4-3). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب تحصیلات
میزان تحصیلات (غرب) فراوانی درصد فراوانی میزان تحصیلات (سامان) فراوانی درصد فراوانی
کاردانی 51 25% کاردانی 39 19%
کارشناسی 121 60% کارشناسی 101 51%
کارشناسی ارشد 25 13% کارشناسی ارشد 48 24%
دکتری 3 2% دکتری 12 6%
جمع 200 100 جمع 200 100

نمودار (4-5). درصد فراوانی پاسخدهندگان سیمان غرب برحسب میزان تحصیلات

نمودار (4-6). درصد فراوانی پاسخدهندگان سیمان سامان برحسب میزان تحصیلات

سیمان غرب: همانطور که جدول 4-3 و نمودار (4-5) گویای آن است، در پژوهش حاضر درمیان 200 نفر از پاسخدهندگان؛ 51 نفر (25%) دارای تحصیلات فوق دیپلم، 121 نفر (60%) لیسانس، 25 نفر (13%) دارای تحصیلات فوق لیسانس، 3 نفر (2%) دارای تحصیلات دکتری میباشند.
سیمان سامان: همانطور که جدول 4-3 و نمودار (4-6) گویای آناست، در پژوهش حاضر درمیان 200 نفر از پاسخدهندگان؛ 39 نفر (19%) دارای تحصیلات فوق دیپلم، 101 نفر (51%) دارای تحصیلات لیسانس، 48 نفر (24%) دارای تحصیلات فوق لیسانس، 12 نفر (6%) دارای تحصیلات دکتری میباشند.
4-3- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
جدول (4-4). شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای تحقیق
سیمان غرب شاخص مرکزی شاخص پراکندگی شکل توزیع حجم نمونه
میانگین میانه انحراف معیار واریانس چولگی کشیدگی نمونه
فناوری اطلاعات 96/3 00/4 60/0 36/0 23/0- 45/1 200
تغییرات بازار 14/4 29/4 73/0 53/0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *