پایان نامه رایگان درباره فناوری اطلاعات

با مفاهیم و اهداف مشترک (تداخلی) است. همین تنوع و پراکندگی موجب پیچیدگی و عدم پایداری در تصمیمگیریهای مدیران سازمانها و برنامه ریزی توسعه IT شده است(جهانگرد، 1384).
2-2-21 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
برای به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان سه روش را میتوان عنوان کرد: نخست نگرش از پایین به بالا که در این روش فناوری برای استفادۀ کارکنان سطوح پایین(عملیاتی) سازمان است و اطلاعات تا هنگامی که برای کاربردی مفید واقع گردد در سطوح مختلف انباشته میشود. بدیهی است که این اطلاعات ممکن است نقش چندان بایستهای در برنامههای راهبردی سازمان ایفا نکند. اما نگرش دوم از بالا به پایین است. بر پایه این روش، نگرش راهبرد سازمان برای تصمیم گیریهای بازاریابی با ارائه خدمات و توجه به این مسائل مطرح میشود، و این سؤالها که اطلاعات لازم برای انتخاب راهبردهای منطقی کدامند؟ چه نوع فناوری اطلاعاتی برای حصول به چنین هدفهایی لازم است؟ و منابع چگونه باید به تحصیل هدفها تخصیص یابند؟ نگرش سوم درون- برون سازمانی نامیده میشود که در آن ارتباطات اطلاعاتی بر اساس انتقال و برقراری روابط سازمانها از درون به برون و بالعکس تنظیم میشود و اطلاعات مبادله میشود سازمانهایی که اطلاعات خود را برای دیگر نهادها تهیه میکنند از این نوع نگرش طراحی میتوانند استفاده کنند.( مومنی ، 1380 )
فی المثل به بررسی سه نمونه از نظامهای اطلاعات میپردازیم. در هر شرکت تولیدی نظامهای اطلاعاتی با تکیه بر ردیابی و نظارت بر عملیات فروش به ارزیابی عملکرد فروشندگان و واحدهای فروش و بازاریابی میپردازد، مانند: میانگین زمان تحویل کالا، درصد کالاهای معیوب و هزینه های حمل و نقل. از این رو، نظام اطلاعاتی معرف آن است که چگونه بهترین روش فروش و فروشندگان را انتخاب کنیم. حال نظام اطلاعاتی دیگری را بررسی میکنیم، یعنی حذف فروشندگان و عرضه کالا به طور مستقیم و از طریق فناوری مدرن، بازرگانی و تجارت الکترونیکی. به عبارت ساده سفارش کالا با نظام دریافت سفارشها که مستقیماً به تولید کننده انتقال مییابد. اگر چه این نظام هزینه بالاتری را در بر دارد کاربرد آن در شرکت سبب می شود که فروش شرکت به راحتی ظرف چند سال تغییر یابد (توجیه چنین امری این است که مدیریت را برای سرمایهگذاری در نظام اخیر تشویق میکند). اما اگر به منظور آگاهی بیشتر مشتریان با نظام اطلاعاتی ویژهای مانند روابط عمومی اطلاعات دیگری نیز در اختیار آنان قرار گیرد، جزو ارتباطات درون و برون سازمانی محسوب میشود. نتیجه اینکه انتخاب نظام باید مستقیماً با هدفهای راهبردی سازمان هماهنگ باشد و آثار آن به اینکه انتخاب نظام باید مستقیماً با هدفهای راهبردی سازمان هماهنگ باشد و آثار آن به اینکه انتخاب نظام باید مستقیماً با هدفهای راهبردی سازمان هماهنگ باشد و آثار آن به صورت ملموس برای مدیریت بیان شود.(باقری و کاظمی ، 1387 )
2-2-22 تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت
فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اقتصادی تأثیری شگرف گذاشته است. از نظر اشتغال، توسعه این فناوری موجد مشاغل جدید با کیفیتی نو و برتر است. به عنوان مثال در استرالیا نرخ رشد شاغلان در این بخش در فاصله سالهای 1996 تا 2000 بیش از 30 درصد بوده است در ایرلند این نرخ برابر 18 درصد در فاصله سالهای 92 تا 99 میباشد. و متوسط سهم اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا 3/9 درصد بوده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه استفاده از فناوری اطلاعات موجب افزایش سود و بهبود وضعیت صنایع میگردد. لذا باعث افزایش تولید ناخالص داخلی نیز خواهد بود همچنین از اواسط دهه 1990 نشانههایی از افزایش بهرهوری حاصل از کاربرد فناوری اطلاعات در آمار دیده شده است(فتحیان و سید حاتم مهلوی نور، 1385، 89).

2-2-23 مدل مفهومی پژوهش

 
 

نمودار2-1، مدل مفهومی پژوهش: مأخذ: شارون و توماس،2013
2-3 پیشینه پژوهش
2-3-1 پیشینه پژوهشهای انجام شده در داخل کشور
میرویسی(1388) پس از تحقیقات متعدد سه ویژگی عملیات زنجیره تأمین برای چابک شدن را ارائه می‌کند، روش پژوهش از نوع همبستگی بوده است: 1- مدیریت و بهره‌گیری از نوسانات و انحراف‌ها ؛2- پاسخگویی سریع ؛3- پاسخگویی واحد و در حجم کوچک. سوافورد در پایان نامه خود چارچوبی برای چابکی زنجیره تامین مبتنی بر انعطافپذیری ارائه کرده و بیان می دارد چابکی بسیار متاثر از انعطاف پذیری در بخشهای مختلف زنجیره تامین شامل توسعه محصول جدید، تدارکات و منبعیابی، ساخت و توزیع است.
عمید و دیگران(1388) در پژوهشی به بررسی آثار اندازه شرکت بر ارتباط میان سطح پذیرش فناوری اطلاعات و سه سطح عملکرد شامل عملیاتی، استراتژیکی و مالی پرداخت. روش پژوهش از نوع توصیفی پیماشی بوده، نتایج نشان داد، اندازه شرکت یک متغیر تعدیل کننده مهم در کار ایی عملیاتی است. به بیان دیگر با استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات در ارتباطات با شرکای بالادست و پاییندست در زنجیره تأمین، شرکتهای بزرگ میتوانند زمان تأخیر را کوتاه کرده و در نتیجه کارایی عملیاتی را ارتقاء بخشند.
رجبزاده و دیگران (1389) تأثیر فناوری اطلاعات را بر زنجیره تأمین و عملکرد بنگاههای تجاری مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش از روش رگرسیونی استفاده شده است همچنین یافتهها نشان داد، سه عامل کیفیت تکنیکی واحد فناوری اطلاعات، سودمندی برنامه فناوری اطلاعات، حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد از فناوری اطلاعات به طور مثبت و معنادار بر تأثیرگذاری فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین مؤثر بوده و در همین راستا ارتباط مثبت و معنادار با عملکرد مالی در سطح شرکت دارند.
2-3-2 پیشینه پژوهشهای انجام شده در خارج کشور
مطالعات مشابه عمدتاً توسط محققین خارجی صورت گرفته است.در اینجا به مهم ترین موارد پیشینه تحقیق در ارتباط با شاخصهای ارزیابی چابکی در زنجیره تأمین پرداخته میشود:
اسلاکتر(2009) به مطالعه ارتباط بین سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و کارایی عملیاتی در خرید پرداخت. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی بوده همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات بر کارایی عملیاتی خرید، تأثیر مثبت میگذارد. به طور اساسی برای انجام دادن و نیز ارتقاء دادن بعضی از فعالیت های خرید توسعه یافته مانند همکاری با تأمینکنندگان، ارزیابی تأمین کنندگان، درگیرکردن تأمینکنندگان در توسعه و طراحی محصول و نیز یکپارچه سازی لجستیک، پذیرش فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین ضروری است.
آنجلیس (2009) در پژوهشی به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر قابلیتهای زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پرداختند. روش پژوهش مورد استفاده روش رگرسیونی بوده است همچنین یافته ها نشان دادند، قرارگیری فناوری اطلاعات در سیستم ارتباطات زنجیره تأمین میتواند به ایجاد امکانات بهتر در زنجیره تأمین در زمینه هایی مانند تبادل اطلاعات، هماهنگی، یکپارچهسازی فعالیتها و حساسیت تأثیرپذیری زنجیره تأمین منجر شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سزن(2010)، به بررسی آثار نسبی طراحی، یکپارچهسازی و تسهیم اطلاعات بر کارایی زنجیره تأمین به صورت تجربی پرداخت .روش پژوهش مورد استفاده از نوع توصیفی موردکاوی انجام گرفت، همچنین بررسی داده ها نشان داد، یکپارچه سازی و تسهیم اطلاعات، روشهایی مطمئن برای افزایش کارایی در زنجیره ها ی تأمین هستند. همچنین طراحی یک زنجیره تأمین نیز نقشی مهم در دستیابی به سطوح مطلوب کارایی دارد.
آگاروال(2007)، به مطالعه پذیرش فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین پرداختند. در این مطالعه، هدف آنها تعیین کردن میزان استفاده از فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین و نیز میزان استفاده از اینترنت توسط شرکتها بود.روش مورد استفاده در این پژوهش علی مقایسهای بوده است، همچنین نتایج نشان داد، استفاده از فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین برای اکثریت شرکت ها 53 درصد بوده است که از این میزان 18درصد، دستیابی به نیازمندیهای مشتریان و بهبود سطوح خدماتدهی بوده است، همچنین 12 درصد از شرکتها، دستیابی سریع به اطلاعات و بهبود یکپارچهسازی اطلاعاتی و مزیتهای رقابتی و نیز حفظ مزیتهای رقابتی را به عنوان مهمترین دلایل برای استفاده از فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین بیان کردند .همچنین نتایج نشان داد، اکثریت شرکتهایی که سایت اینترنتی دارند، از آن برای برقراری ارتباط با مشتریان از طریق پست الکترونیکی، ارائه تبلیغات فروش و فعالیتهای عمومی ارتباطی و نیز ارائه اطلاعات محصولی به صورت دیداری و شفاهی استفاده کردهاند.
برانسچیدل(2009) اقدامات زنجیره‌تأمین چابک را شامل موارد زیر می‌دانند: همکاری با رقبا، ‌همکاری بلندمدت با مشتریان و تأمین کنندگان، اهرمی‌کردن اثر منابع اساسی به وسیله تشکیل شبکه با دیگر شرکت‌ها، شرایط سخت عملیاتی که همکاری با دیگر شرکت‌ها را ناگزیر می‌سازد، ‌ائتلاف با همتاهای کسب‌ وکار، یکپارچه نمودن اطلاعات با دیگر شرکت‌ها برمبنای سیستم‌های رایانه‌ای، اعطای اولویت بالاتر به ائتلاف نسبت به نفوذ به بازار. سوآفورد و همکاران (2005) به روش مشابه توانمندی‌های چابکی را عبارت از موارد زیر می‌دانند: پاسخگویی، شایستگی، انعطاف، سرعت. آگاروال و همکارانش با بهره‌گیری از ادبیات تحقیق و نیز با برگزاری جلسات طوفان ذهنی، توانستند مجموعه 15 متغیر را برای چابکی ارائه دهند. این متغیرها عبارتند از: حساسیت به بازار، سرعت، صحت داده‌ها، معرفی محصول جدید، طرح‌ریزی همکارانه، یکپارچه‌سازی فرایند، استفاده از ابزار تکنولوژی، کاهش زمان تاخیر، بهبود سطح خدمت، حداقل‌سازی هزینه، رضایتمندی مشتریان، بهبود کیفیت، حداقل‌سازی عدم اطمینان، گسترش اعتماد و کاهش مقاومت در برابر تغییر. مهمترین معیارهای ارزیابی چابکی بر اساس مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین عبارتند از: پاسخگویی و انعطافپذیری. این دو معیار در قالب شاخصهایی مانند انعطافپذیری افزایشی تدارکات، انعطافپذیری افزایشی ساخت ، انعطافپذیری افزایشی توزیع، انعطاف‌پذیری بازگشت اضافی به تأمینکنندگان، انطباقپذیری افزایشی تدارک، انطباقپذیری افزایشی ساخت، انطباق پذیری افزایشی توزیع، انطباق‌پذیری کاهشی تدارک، انطباقپذیری کاهشی ساخت و انطباق‌پذیری کاهشی توزیع مورد ارزیابی قرار میگیرد.

فصل سوم
روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه
انجام هر تحقیق درواقع پیدا کردن راه حل مشکل یا مسئلهای میباشد که محقق با جستجو و جمعآوری اطلاعات در ارتباط با مسئله مورد نظر و تجزیه وتحلیل آن، در پی حل مشکل است. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که محقق مشخص نماید با بهره گرفتن از چه روشی می تواند دقیق و آسان پاسخ مناسبی برای پرسشها و فرضیات تحقیق به دست آورد.
در این فصل به بررسی روش اجرای تحقیق می پردازیم. ابتدا نوع تحقیق از نظر روششناسی مشخص شده است و سپس دامنه تحقیق، روش و ابزار گردآوری داده ها، پایایی و روایی پرسشنامه، جامعه آماری و مشخصات آن، روش نمونهگیری و همچنین روش آماری مورد استفاده در این تحقیق به طور خلاصه شرح خواهد شد.
3-2 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی می باشد. با توجه به اینکه هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت است، به همین دلیل نقش متغیرها در پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیماشی انتخاب شده است. در این روش، محقق می‌تواند در صورت لزوم، روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی کند. وی، دخالتی درموقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و صرفاً آنچه را که وجود دارد، مطالعه کرده و توصیف و تشریح می‌کند. از طریق پرسشنامه، استراتژی‌های رقابتی به‌عنوان متغیر میانجی، فناوری اطلاعات به‌عنوان متغیر مستقل و عملکرد زنجیره تأمین به‌عنوان متغیر وابسته، مورد بررسی قرارگرفته و شناخت شاخص‌های هریک از متغیرهای یادشده از طریق مراجعه مستقیم به صنایع سیمان غرب و سیمان سامان و مصاحبه با صاحبنظران، مدیران، و کارشناسان شرکت‌های نام برده صورت گرفت. براین اساس، تحقیق حاضررا می‌توان، توصیفی از نوع پیمایشی یا زمینهیابی قلمدادکرد.
3-3 دامنه تحقیق
یکی از شرایط موفقیت هرتحقیقی، تعیین دامنه تحقیق میباشد. چون انجام تحقیق به صورت کلی و عام تاحدی غیرعملی است، لذا باید سعی کرد که تحقیق را تا حد ممکن محدود نمود و قلمروآن رامشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود.در اینجا به قلمروتحقیق ازسه بعد پرداخته میشود :
3-3-1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحق
یق، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار میدهد.
3-3-2 قلمرو مکانی
محدوده مکانی این تحقیق صنایع سیمان غرب و سیمان سامان می باشد.
3-3-3 قلمرو زمانی
این تحقیق از نظر زمانی، در نیمهی دوم 1393 مورد بررسی قرار گرفته است.
3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها
در این تحقیق از دو روش زیر برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است:
3-4-1 روش مطالعات نظری
با مراجعه به منابع کتابخانهای شامل؛ کتب، مجلات هفتگی و ماهانه، پایان نامه های تحصیلی و رسالههای تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه های الکترونیکی اطلاعات از قیبل اینترنت، بخش تئوری و ادبیات موضوع، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مطالب مورد استفاده در تحقیق، از منابع به روز، ژورنالهای معتبر، کتاب های لاتین روز و منابع داخلی از جمله کتاب ها، مقالات، مجلات علمی و پایان نامهها و تحقیقات مرتبط با موضوع مورد پژوهش استخراج شده است که بر اساس روش های استاندارد و متداول به تدوین مطالب فوق پرداخته می شود.

3-4-2 روش مطالعات میدانی
بخش دیگر این تحقیق به شکل میدانی انجام شد. در این مرحله برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه یکی از ابزار گردآوری دادههاست که پاسخدهندگان از طریق آن، به پرسشهایی پاسخ می دهند و یا واکنش خود را در برابر مطالب نوشته شده به صورتی ابراز می دانند. از اینرو هر گاه بدست آوردن اطلاعات واقعی مورد نظر باشد از پرسشنامه استفاده میشود. در این تحقیق به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفت پرسشنامهای حاوی سؤالاتی در این زمینه، تهیه و بین آنها توزیع گردید. از مقیاس پنج گزینهای لیکرت برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه استفاده شده است(کد یک: بسیار کم و کد پنج: بسیار زیاد) از خصوصیات مهم این مقیاس، گسترش بخشیدن به حوزه انتخاب پاسخگویی و فراهم آوردن گزینههای بیشتری برای آن میباشد. بدین معنی که از پاسخگویان خواسته میشود یکی از گزینه ها را انتخاب کنند.
جدول3-1: دسته بندی سوالات پرسشنامه
متغیر شماره سوال
فنآوری اطلاعات 1-6
تغییرات بازار 7-10
پاسخگویی به تغییرات بازار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *