پایان نامه رایگان درباره فناوری اطلاعات

12/0- 42/0 200
پاسخگویی به تغییرات بازار 50/3 66/3 66/0 44/0 19/0- 11/0- 200
عملکرد شرکت 35/3 33/3 81/0 66/0 13/0- 62/0- 200
چابکی زنجیره تأمین 03/4 00/4 64/0 41/0 46/0- 18/0 200
منبع: داده های پژوهش
سیمان غرب: با توجه به جدول 4-4 در پاسخ های مربوط به پاسخدهندگان سیمان غرب میانگین تغییرات بازار (14/4) بالاتر از سایر متغیرها و میانگین عملکرد شرکت(35/3) کمتر از بقیه بدست آمد. همچنین متغیر عملکرد شرکت دارای بیشترین انحراف معیار (81/0) و متغیر فناوری اطلاعات (60/0) دارای کمترین انحراف معیار میباشند. با توجه به ضرایب چولگی همه متغیرها دارای چوله به چپ میباشند(ضریب چولگی منفی) و چون قدر مطلق ضریب چولگی تمامی متغیرها کوچکتر از 5/0 میباشد توزیع این متغیرها دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال میباشند. ضریب کشیدگی اکثر متغیرها مثبت میباشد که نشان دهنده بلند تر بودن توزیع نسبت به توزیع نرمال بوده (پراکندگی کمتر) و از آنجا که قدر مطلق ضریب کشیدگی متغیرهای فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت بزرگتر از 5/0 میباشد، توزیع این متغیرها تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
جدول (4-5). شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای تحقیق
سیمان سامان شاخص مرکزی شاخص پراکندگی شکل توزیع حجم نمونه
میانگین میانه انحراف معیار واریانس چولگی کشیدگی نمونه
فناوری اطلاعات 87/3 00/4 66/0 43/0 27/0- 15/0 200
تغییرات بازار 79/3 00/4 65/0 42/0 51/0- 30/0- 200
پاسخگویی به تغییرات بازار 42/3 33/3 63/0 39/0 32/0- 01/0 200
عملکرد شرکت 28/3 16/3 79/0 62/0 28/0- 59/0- 200
چابکی زنجیره تأمین 66/3 75/3 76/0 57/0 72/0- 04/0 200
منبع: داده های پژوهش
سیمان سامان: با توجه به جدول 4-5 در پاسخهای مربوط به پاسخدهندگان میانگین فناوری اطلاعات (87/3) بالاتر از سایر متغیرها و میانگین عملکرد شرکت (28/3) کمتر از بقیه بدست آمد. همچنین متغیر عملکرد شرکت دارای بیشترین انحراف معیار (79/0) و متغیر پاسخگویی به تغییرات بازار (63/0) دارای کمترین انحراف معیار می باشند. با توجه به ضرایب چولگی تمامی متغیرها دارای چوله به چپ می باشند (ضریب چولگی منفی) و چون قدر مطلق ضریب چولگی تغییرات بازار و چابکی زنجیره تأمین بیشتر از 5/0 می باشد توزیع این متغیرها دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال می باشد. در مورد سایر متغیرها چون قدر مطلق ضریب چولگی کوچکتر از 5/0 می باشد دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال می باشند. با توجه به ضریب کشیدگی نیز ضرایب متغیرهایی که منفی میباشد نشان دهنده کوتاهتر بودن توزیع نسبت به توزیع نرمال بوده (پراکندگی بیشتر) و از آنجا که قدر مطلق ضریب کشیدگی عملکرد شرکت، بزرگتر از 5/0 میباشد، توزیع این متغیرها تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
4-4- بررسی نرمال بودن داده ها
برای اجرای روش های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه های پژوهش؛ مهمترین عمل، قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع داده ها از اولویت اساسی برخورداراست. برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن داده های پژوهش استفاده شده است. این آزمون با توجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.
H0: داده ها دارای توزیع نرمال هستند.
H1: داده ها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنیداری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (05/0) باشد توزیع داده ها نرمال میباشد.

 
 

جدول(4-6). آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق پرسشنامه
سیمان غرب
متغیر میزان آماره کولموگروف سطح معناداری نتیجه آزمون نرمال بودن
فناوری اطلاعات 898/0 396/0 تأیید
تغییرات بازار 07/1 201/0 تأیید
پاسخگویی به تغییرات بازار 06/1 210/0 تأیید
عملکرد شرکت 15/1 141/0 تأیید
چابکی زنجیره تأمین 08/1 189/0 تأیید
سیمان سامان
متغیر میزان آماره کولموگروف سطح معناداری نتیجه آزمون نرمال بودن
فناوری اطلاعات 905/0 386/0 تأیید
تغییرات بازار 894/0 402/0 تأیید
پاسخگویی به تغییرات بازار 02/1 252/0 تأیید
عملکرد شرکت 975/0 297/0 تأیید
چابکی زنجیره تأمین 857/0 455/0 تأیید
با توجه به جدول 4-6 چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برای تمامی متغیرها در دو صنعت سیمان غرب و سیمان سامان بیشتر از 05/0 میباشد فرض عدم نرمال رد و متغیرها دارای توزیعی نرمال می باشند، لذا می توان از مدلسازی معادلات ساختاری برای آزمون روابط تحقیق استفاده نمود.

سنجش وضعیت متغیرهای تحقیق
برای سنجش وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون تی- تست استفاده شد.
جدول 4-7 : آماره های توصیفی
سیمان غرب
متغیر حجم نمونه میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
فناوری اطلاعات 200 055/3 875/0 061/0
تغییرات بازار 200 221/3 921/0 065/0
پاسخگویی به تغییرات بازار 200 085/3 878/0 062/0
عملکرد شرکت 200 247/3 900/0 063/0
چابکی زنجیره تأمین 200 211/3 943/0 066/0
سیمان سامان
متغیر حجم نمونه میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
فناوری اطلاعات 200 325/3 979/0 069/0
تغییرات بازار 200 280/3 922/0 065/0
پاسخگویی به تغییرات بازار 200 472/3 824/0 058/0
عملکرد شرکت 200 094/3 881/0 062/0
چابکی زنجیره تأمین 200 104/3 872/0 061/0

جدول 4-8: آزمون t
سیمان غرب
ارزش آزمون=3
نام متغیر مقدار آماره آزمون درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین فاصله اطمینان میانگین با اطمینان 95 درصد

حد بالا حد پایین
فناوری اطلاعات 892/0
199 373/0 055/0 177/0 066/0
تغییرات بازار 402/3 199 001/0 221/0 350/0 093/0
پاسخگویی به تغییرات بازار 376/1 199 170/0 085/0 208/0 037/0-
عملکرد شرکت 881/3 199 000/0 247/0 372/0 121/0
چابکی زنجیره تأمین 172/3 199 002/0 211/0 343/0 080/0
سیمان سامان
نام متغیر مقدار آماره آزمون درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین فاصله اطمینان میانگین با اطمینان 95 درصد

حد بالا حد پایین
فناوری اطلاعات 693/4 199 000/0 325/0 461/0 188/0
تغییرات بازار 298/4 199 000/0 280/0 409/0 151/0
پاسخگویی به تغییرات بازار 110/8 199 000/0 472/0 587/0 357/0
عملکرد شرکت 515/1 199 131/0 094/0 217/0 028/0-
چابکی زنجیره تأمین 699/1 199 091/0 104/0 226/0 016/0-

تفسیر وضعیت متغیر فنآوری اطلاعات(سیمان غرب)
با توجه به جدول 4-8 مقدار آماره آزمون 892/0 و کوچکتر از میزان 96/1، حد بالا و پایین میانگین هم علامت (مثبت و مثبت) و سطح معناداری برابر با 373/0 است که بیشتر از میزان 05/0 می باشد، در نتیجه با توجه به این شواهد می توان گفت که فرض صفر تأیید شده و فرض مقابل رد میشود. فرض صفر تحت عنوان عدم تفاوت معنادار میانگین فنآوری اطلاعات با میانگین فرضی جامعه اماری (3) می باشد و فرض پژوهش تحت عنوان تفاوت معنادار فنآوری اطلاعات است. با توجه به جدول 4-7 میزان میانگین به دست آمده 055/3 و بالاتر از میانگین 3 میباشد و نشان دهنده وضعیت نامطلوب فنآوری اطلاعات است.
تفسیر وضعیت متغیر فنآوری اطلاعات(سیمان سامان)
با توجه به جدول 4-8 مقدار آماره آزمون 693/4 و بزرگتر از میزان 96/1، حد بالا و پایین میانگین هم علامت (مثبت و مثبت) و سطح معناداری برابر با 000/0 است که کمتر از میزان 05/0 می باشد، در نتیجه با توجه به این شواهد میتوان گفت که فرض صفر رد شده و فرض مقابل تأیید میشود. فرض صفر تحت عنوان عدم تفاوت معنادار میانگین فنآوری اطلاعات با میانگین فرضی جامعه اماری (3) می باشد و فرض پژوهش تحت عنوان تفاوت معنادار فنآوری اطلاعات است. با توجه به جدول 4-7 میزان میانگین به دست آمده 325/3 و بالاتر از میانگین 3 میباشد و نشان دهنده وضعیت مطلوب فنآوری اطلاعات است.
تفسیر وضعیت سایر متغیرها نیز به شرح فوق میباشد.
محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق
برای محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق به دلیل نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

جدول 4-9- محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق
سیمان غرب
متغیرها فناوری اطلاعات تغییرات بازار پاسخگویی به تغییرات بازار عملکرد شرکت چابکی زنجیره تأمین
فناوری اطلاعات 1 516/0
sig= 000/0 906/0
sig= 000/0 447/0
sig= 000/0 459/0
sig= 000/0
تغییرات بازار – 1
497/0
sig= 000/0 920/0
sig= 000/0 915/0
sig= 000/0
پاسخگویی به تغییرات بازار – – 1
467/0

sig= 000/0 470/0
sig= 000/0
عملکرد شرکت – – – 1 855/0
sig= 000/0
چابکی زنجیره تأمین – – – – 1
سیمان سامان
متغیرها فناوری اطلاعات تغییرات بازار پاسخگویی به تغییرات بازار عملکرد شرکت چابکی زنجیره تأمین
فناوری اطلاعات 1 349/0
sig= 000/0 235/0
sig= 000/0 585/0
sig= 000/0 611/0
sig= 000/0
تغییرات بازار – 1
179/0
sig= 000/0 427/0
sig= 000/0 416/0
sig= 000/0
پاسخگویی به تغییرات بازار – – 1
373/0
sig= 000/0 354/0
sig= 000/0

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عملکرد شرکت – – – 1 869/0
sig= 000/0
چابکی زنجیره تأمین – – – – 1

با توجه به جدول 4-9 همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان 99 درصد تأیید شد. به دلیل اینکه سطح معناداری مربوط به روابط برابر کلیه متغیرها برابر 000/0 و کمتر از میزان 05/0 میباشد لذا میتوان گفت بین کلیه متغیر همبستگی معناداری وجود دارد.
4-5 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های پژوهش
بطور کلی با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار AMOS20 فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. برای نیل به این منظور نخست آزمون نرمال بودن داده ها صورت گرفته است. در نهایت نیز مدل مربوط به فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی پژوهش اجرا شده است. مدل اندازه گیری نشان دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده برای هر متغیر مکنون است. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته می شود. بارعاملی بین 3/0 تا 6/0 متوسط و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است.
در تحلیل عاملی تأییدی توجه به برازش مدل نیز مهم است. شاخصهای برازش رایج در مدلهای اندازه گیری برای متغیرهای مکنون تحقیق در زیر هر شکل ارائه شده است. در میان شاخصهای برازش اگر نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از 2 باشد مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص RMSEA کمتر از 05/0 مطلوب است. سایر شاخص ها نیز هر چقدر به یک نزدیکتر باشند مطلوبتر است (قاسمی، 1389).
در ادامه اشکال مرتبط با این تحلیلها و نیز نتایج تحلیل عاملی ارائه می شود. خاطر نشان می شود که ارتباط بین خطاها در اشکال، برازش مدل را بالاتر برده است. این ارتباطات بر اساس شاخص اصلاح ارائهشده در نرمافزار AMOS ایجاد شده است. به این ترتیب که هرچه برای یک ارتباط، شاخص اصلاح بالاتری باشد، افزوده شدن آن ارتباط در مدل موجب بهترشدن برازش آن میشود.
4-6 مدل ساختاری پژوهش
متغیرهای پژوهش به شرح جدول 4-10 در مدل ترسیمی زیر نامگذاری شدهاند.
جدول 4-10 نام گذاری کدهای مدل کلی پژوهش
کد نام متغیر
Information Technology( IT) فناوری اطلاعات
Market changes(MC) تغییرات بازار
Respond to market changes(RMC) پاسخگویی به تغییرات بازار
Performance(PER) عملکرد شرکت
Supply Chain Agility(SCA) چابکی زنجیره تأمین

نمودار 4-7 مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد (سیمان غرب)

نمودار 4-8 مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد (سیمان غرب)
شاخصهای برازش
جدول 4-11 شاخص های برازش مدل کلی (سیمان غرب)
مدل کلی X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI
میزان قابل قبول 2 05/0 9/0 9/0 9/0 9/0 50/0 50/0 50/0
مقادیر محاسبه شده 324/25 350/0 940/0 941/0 942/0 699/0 200/0 188/0 188/0

نسبت کای اسکوئر مدل ساختاری به درجه آزادی برابر 324/25 و نامناسب است. شاخص های برازش تطبیقی اکثرأ بیشتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA بیشتر از 5 درصد و نامناسب است. شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از 50 درصد بوده و نامناسب هستند. بنابراین نیاز به اصلاحاتی در مدل می باشد.

نمودار 4-9 مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد (سیمان غرب)

نمودار 4-10 مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضرایب استاندارد (سیمان غرب)

شاخصهای برازش
جدول 4-12 شاخص های برازش مدل کلی اصلاحی (سیمان غرب)
مدل کلی X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI
میزان قابل قبول 2 05/0 9/0 9/0 9/0 9/0 50/0 50/0 50/0
مقادیر محاسبه شده 003/0 006/0 000/1 000/1 000/1 000/1 430/0 410/0 410/0

شاخص های تطبیقی (NFI، RFI، CFI، IFI)
-مقدار NFI یا شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت بدست آمده مقدار 000/1 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
– مقدار RFI یا شاخص برازش نسبی بدست آمده مقدار 000/1 می باشد که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
– مقدار IFI یا شاخص برازش افزایشی بدست آمده مقدار 000/1 می باشد که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
– مقدارCFI یا شاخص برازش تطبیقی بدست آمده مقدار 000/1 می باشد که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
-مقدار RMSEA یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد بدست آمده مقدار 006/0 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد کمتر از 05/0، مطلوب می باشد.
شاخص های مقتصد (PNFI، PCFI، PRATIO)
-مقدار PNFI یا شاخص هنجار شده مقتصد برابر 410/0 و پایینتر از 5/0 و نشان از وضعیت نامطلوب مدل دارد.
– مقدار PCFI یا شاخص برازش تطبیقی مقتصد برابر 410/0 و پایینتر از 5/0 و نشان از وضعیت نامطلوب مدل دارد.
– مقدار PRATIO یا نسبت مقتصد بودن برابر 430/0 و کمتر از 5/0 و نشان از وضعیت نامطلوب مدل دارد.
لذا در کل با توجه به همه شاخصها میتوان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است. در نتیجه اصلاح اکثر شاخص ها بهبود یافتند.

نمودار 4-11 مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد (سیمان سامان)

نمودار 4-12 مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد(سیمان سامان)
شاخص های برازش(سیمان سامان)
جدول 4-13 شاخص های برازش مدل کلی (سیمان سامان)
مدل کلی X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI
میزان قابل قبول 2 05/0 9/0 9/0 9/0 9/0 50/0 50/0 50/0
مقادیر محاسبه شده 824/87

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *