پایان نامه رایگان درباره فناوری اطلاعات

استراتژیهای زنجیره تأمین میباشد(لامیوس، 2008). شناخت ابعاد مختلف زنجیره تامین یا استراتژیهای آن به شرکتها کمک میکند که ضمن آشنایی با این ابعاد و جایگاه خود در این راستا، بتوانند از این استراتژی جهت نیل به عملکرد مطلوب استفاده نمایند. با بهره گرفتن از رویکرد ناب هزینه نهایی تولید محصول و نیز قیمت فروش کاهش مییابد که این عمل رضایت مشتریان را به دنبال خواهد داشت چرا که مشتری میتواند محصولات شرکت را با همان سطح کیفیت قبلی در ازای قیمت کمتری ابتیاع نماید(پورتر، 1991). فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اقتصادی تأثیری شگرف گذاشته است. از نظر اشتغال، توسعه این فناوری موجد مشاغل جدید با کیفیتی نو و برتر است. به عنوان مثال در استرالیا نرخ رشد شاغلان در این بخش در فاصله سالهای 1996 تا 2000 بیش از 30 درصد بوده است در ایرلند این نرخ برابر 18 درصد در فاصله سالهای 92 تا 99 میباشد. و متوسط سهم اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا 3/9 درصد بوده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه استفاده از فناوری اطلاعات موجب افزایش سود و بهبود وضعیت صنایع میگردد. لذا باعث افزایش تولید ناخالص داخلی نیز خواهد بود همچنین از اواسط دهه 1990 نشانههایی از افزایش بهرهوری حاصل از کاربرد فناوری اطلاعات در آمار دیده شده است(فتحیان و سید حاتم مهلوی نور، 1385، 89). لذا با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش، به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت پرداخته شده است همچنین، با توجه به ضرورت، این موضوع بهصورت مقایسهای در صنایع سیمان غرب و سیمان سامان در کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفته است.
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 اهداف اصلی
تعیین تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین.
تعیین تأثیر چابکی زنجیره تامین بر بهبود عملکرد شرکت.
1-4-2 اهداف فرعی
تعیین تأثیر فناوری اطلاعات بر توانایی زنجیره تأمین در افزایش حس تغییر در بازار.
تعیین تأثیر فناوری اطلاعات بر توانایی زنجیره تأمین در افزایش پاسخگویی به تغییرات بازار.
تعیین تأثیر توانایی زنجیره تأمین در درک تغییرات بازار و بهبود عملکرد شرکت.
تعیین تأثیر توانایی زنجیره تأمین در پاسخگویی به تغییرات بازار و بهبود عملکرد شرکت.
1-4-3 هدف کاربردی
استفادهکنندگان از این پایاننامه را میتوان کلیه شرکتها، صنایع و سازمانهایی که در بازار رقابتی امروزه در حال فعالیت هستند بهشمار آورد.
1-5 فرضیه های پژوهش
1-5-1 فرضیات اصلی
فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
1-5-2 فرضیات فرعی
تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد.
پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد.
پاسخگویی به تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
1-6 تعریف متغیرها
1-6-1 تعاریف مفهومی
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات تلفیقی ازدستاوردهای مخابراتی، روشها و راهکارهای حلّ مسأله و توانایی راهبری با بهره گرفتن از دانش کامپیوتری است. و شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفتۀ علوم و فناوری کامپیوتری، طراحی کامپیوتری، پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی و کاربردهای آن است(سلطانی، 1388).
پاسخگویی به تغییرات بازار
از مهمترین مسایل در سازمان که قدرت پاسخگویی به تغییرات را افزایش میدهد تحصیل و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیمگیری در سازمان میباشد(شارون و تواس، 2013).

تغییرات بازار
تغییر بازار در تعریف عبارتست از حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر که حاصل یک اصلاح و تبدیل با یک وضعیت متفاوت و همچنین دگرگون کردن و وضعیتی را به شکل و حالت دیگر در آوردن”(شارون و توماس، 2013).
عملکرد شرکت
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد شرکت یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات شرکت اشاره دارد(نیلی و همکاران، 2005).
چابکی
چابکی به معنای واکنش اثربخش به محیط متغیر و غیر قابل پیشبینی و استفاده از آن تغییرات بهعنوان فرصت هایی برای پیشرفت سازمانی است(جعفرنژاد و شهایی، 1386).
1-6-2 تعاریف عملیاتی
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات عبارت است ازهمۀ شکلهای فنآوری که برای ایجاد، ذخیرهسازی واستفاده ازشکلهای مختلف اطلاعات، شامل اطلاعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر متحرک، داده های چند رسانهای و… به کار میرود.
چابکی
چابکی یا سریع بودن، به معنای حداکثر انعطافپذیری است. بطوری که به تغییرات در محصول، بازار و نیازهای مشتریان پاسخ دهد و نیز فرصتهایی را فراهم آورد که بتواند در میان رقبا به عنوان سازمان برتر شناخته شود.
پاسخگویی به تغییرات بازار
شرکت ما توانسته است تغییر نیازها و خواستههای مشتریان را برآورده سازد.
عملکرد شرکت
توانایی شرکت در تنوع کیفیت محصولات، پاسخگویی، انعطافپذیری و ارائه خدمات مشتری.
تغییرات بازار
شرکت ما توانسته است با تغییر دانش، آگاهی و توانمندسازی نیروی انسانی روش نوینی را برای مقابله با تغییرات در محیط رقابتی بازار ایجاد نماید.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه
در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک‏ دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه‏ پیشرفت در نوآوری تکنولوژی، جهانی شد. با افزایش‏ تعداد رقبا در کلاس جهانی، سازمانها مجبور شدند که سریعا فرآیندی درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند(حضوری، 1385). در دهه 80 میلادى با افزایش تنوع در الگوهاى مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزایندهاى به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید براى ارضاى نیازهاى مشتریان علاقهمند شدند(یو و چن، 2010). در دهه 90 میلادى، به همراه بهبود در فرایندهاى تولید و به کارگیرى الگوهاى مهندسى مجدد، مدیران بسیارى از صنایع دریافتند که براى ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهاى داخلى و انعطافپذیرى در توانایى‌هاى شـرکت کافى نیست، بلکه تامینکنندگان قطعات و مواد نیز باید موادى با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکى با سیاست‌هاى توسعه بازار تولید کننده داشته باشند. با چنین نگرشى، رویکردهاى زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد.ازطرف دیگربا توسعه سریع فناورى اطلاعات در سال‌هاى اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیارى از فعالیت‌هاى اساسى مدیریت زنجیره با روش‌هاى جدید درحال انجام است(ابوفاضلی ودیگران، 1385).

2-2 مبانی نظری
2-2-1 تعاریف زنجیره تامین
• زنجیره تامین بر تمام فعالیت‌هاى مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحویل به مصرفکننده نهایى و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها مشتمل مى‌شود(شفیعزاده، 1385).
• زنجیره تامین زنجیره‌اى است که همه فعالیت‌هاى مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالاى نهایى به مصرفکننده را شامل مىشود. درباره‌ى جریان کالا دو جریان دیگر که یکى جریان اطلاعات و دیگرى جریان منابع مالى و اعتبارات است نیز حضور دارد(موسوی و دیگران، 1385).
• در حالت کلى زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل مى‌شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌هاى مواد، اطلاعات و جریان‌هاى مالى به یکدیگر مربوط مى‌شوند. این سازمان‌ها مى‌توانند بنگاه‌هایى باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایى و یا خدماتى چون توزیع، انبارش، عمده فروشى و خرده فروشى تولید مى‌کنند. حتى خود مصرف کننده نهایى را نیز مى‌توان یکى از این سازمان‌ها در نظر گرفت(براون اسچیدل، 2009).
زنجیره تأمین شامل همه فعالیتهای مرتبط با جریان و انتقال کالاها از مرحله مواد خام به مصرف کننده نهایی و جریانهای اطلاعاتی مرتبط با ان است. مدیریت زنجیره تأمین یعنی یکپارچه سازی این فعالیتها از طریق بهبود روابط زنجیره تأمین برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار(یو و چن، 2010).

 
 
• زنجیره تأمین، شبکهای از سازمانهاست که با ارتباطی بالادستی ( تأمینکنندگان) به پاییندستی (توزیع کنندگان)، در فرایندها و فعالیتها درگیرند و به صورت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری نهایی، تولید ارزش میکنند(غلامیان و آقایی، 1387). مدیریت زنجیره تأمین یعنی یکپارچهسازی سازمانهای درگیر و هماهنگ سازی بهتر جریانهای مواد، اطلاعات و مالی(نایت، 2005). زنجیره تامین عبارتند از جریان مواد اولیه، اطلاعات، پول و خدمات از سوی عرضهکنندگان مواد اولیه و از طریق کارخانجات و توزیعکنندگان به مشتری نهایی. همچنین زنجیره تأمین شامل سازمانها و فرایندهایی است که محصولات، اطلاعات و خدمات را به مصرف کننده نهایی تحویل می دهند. پس می توان دریافت که مفهوم زنجیره تأمین از چگونگی ارتباط سازمان های شریک و همکاری آنها با یکدیگر نشأت میگیرد(توبیان و دیگران، 1385).چنانچه در روابط زنجیره تأمین از فناوری اطلاعات و ابزار الکترونیکی (به ویژه وب و اینترنت) استفاده موثری بعمل آورده شود، به آن زنجیره تأمین الکترونیکی میگویند(زنگنهنیا، 1384). سه جریان مهم در زنجیره تامین وجود دارد که عبارتند از: جریان های مواد، اطلاعات و مالی. جریانهای مواد عبارتند از محصولات فیزیکی، مواد خام جدید، عرضههایی که در زنجیره جریان دارند. جریان اطلاعات شامل همه داده های مرتبط با تقاضا، محمولهها، سفارشات هستند. جریانات مالی نیز دربرگیرنده همه انتقالات نقدی، پرداختها، برنامههای پرداخت و پرداخت های الکترونیکی و داده های مرتبط با اعتبار است(هوپس، 2006).
2-2-2 نیاز به مدیریت زنجیره تامین
در گذشته، اکثر سازمانها کمتر زنجیره های‏ تامین خود را مدیریت می‏کردند.در عوض‏ تمایل داشتند که بر روی عملیات خودشان و بر روی تامینکنندگان بلافصل خودشان تمرکز کنند. هر چند که، چند عامل مدیریت زنجیره‏ تامین را برای سازمانهای تجاری‏ای که زنجیره‏ تامین خود را به طور فعال اداره می‏کنند مطلوب می‏سازد(لباف و رنجبر، 1381). عوامل عمده عبارتند از: نیاز به بهبود عملیات: در طول دهه گذشته‏ بسیاری از سازمانها فعالیتهایی مانند تولید ناب‏ و مدیریت کیفیت جامع را انجام می‏دهند.در نتیجه آنها قادر خواهند بود که کیفیت‏ بهبود یافته‏ای را کسب کرده و در عین حال‏ مقدار زیادی از هزینه‏ های اضافی خارج از سیستم خود را از بین ببرند.اگرچه هنوز جایی‏ برای بهبود وجود دارد.اکنون فرصت به طور عمده در تهیه و تدارک، توزیع و پشتیبانی‌ زنجیره تامین وجود دارد(صمدآقایی، 1378).
2-2-2-1 افزایش سطح منبع‏یابی از خارج
سازمانها در حال‏ افزایش سطوح منبع‏یابی از بیرون خود هستند؛ یعنی خرید کالا و خدمات به جای تولید یا فراهم کردن آنها توسط خود سازمانها.همان‏ طور که سطح منبع‏یابی از خارج افزایش‏ می‏یابد.سازمانها حجم زیادی از وقت و هزینه‏ را بر روی فعالیتهای مربوط به عرضه صرف‏ می‏کنند.
2-2-2-2 افزایش هزینه‏ های حمل و نقل
هزینه‏ های‏ حمل و نقل در حال افزایش هستند و لازم است‏ که آنها به طور دقیق مدیریت شوند.
2-2-2-3 فشارهای رقابتی
فشارهای رقابتی به سوی‏ تعداد فزاینده‏ای از محصولات جدید، دوره‏های ایجاد و توسعه محصول کوتاهتر و تقاضای فزاینده برای سفارش‏سازی هدایت‏ شده است. علاوه‏ بر این، اتخاذ استراتژی‏های‏ پاسخگویی سریع و تلاش برای کاهش زمان‏ تحویل نیز از این دسته فشارها هستند.
2-2-2-4 جهانی شدن

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گسترش جهانی شدن طول‏ فیزیکی زنجیره های تامین را توسعه می‏دهد.

2-2-2-5 اهمیت فزاینده تجارت الکترونیک
اهمیت در حال افزایش تجارت الکترونیک ابعاد جدیدی‏ به خرید و فروش تجاری افزوده و چالشهای‏ جدیدی فراهم کرده است.
2-2-2-6 پیچیدگی زنجیره های تامین
زنجیره های‏ تامین پیچیده هستند؛ آنها پویا بوده و عدم‏ اطمینانهای ذاتی بسیاری به همراه دارند که‏ می‏تواند بر زنجیره تامین تاثیر معکوس داشته‏ باشد مانند پیش‏بینی‏های نادرست، تحویلهای‏ دیر، کیفیت غیراستاندارد، از کارافتادگی‏ تجهیزات و سفارشهای تغیر یافته یا لغوشده.
2-2-2-7 نیاز به اداره کردن موجودیها
موجودیها و موفقیت و شکست یک زنجیره تامین نقش‏ عمده‏ای ایفا می‏کنند به طوری که هماهنگ‏ کردن سطوح موجودی در سرتاسر زنجیره‏ تامین امر مهمی به شمار می‏رود. کمبودها می‏تواند جریان به موقع کارها و امور را مختل‏ کرده و اثرات نامطلوبی بر عملکرد زنجیره‏ تامین داشته باشد در حالی که موجودی‏های‏ اضافی هزینه‏ های غیرضروری را افزایش‏ می‏دهد. غیرعادی نیست که در بخشی از زنجیره تامین کمبود موجودی داشته و در بخش‏ دیگر موجودی اضافی داشته باشیم(رحمانسرشت، 1385).
2-2-3 مراحل شکل گیری زنجیره تأمین
میتوان گفت مفهوم مدیریت زنجیره تأمین ترکیبی از مراحل پنج گانه مدیریت است. مرحله اول را میتوان به عنوان حوزه تدارکات داخلی توصیف کرد. در مرحله دوم، نگرشی نسبت به تدارکات از تمرکززدایی سازمانی به تمرکز در کارکردهای اصلی که از نگرشهای جدید مرتبط با بهینهسازی هزینه و خدمت به مشتری گرفته شده بود، تغییر یافت. در مرحله سوم، عرصه تدارکات به طور چشمگیری گسترش پیدا کرد و ضمن انبار داری و حمل و نقل داخلی، ارتباط عملیات داخلی با حوزه های عملکردی شرکای تجاری را در بر گرفت(موسوی و دیگران، 1385). همان طور که مفهوم روابط کانالی رشد کرد، در مرحله چهارم مفهوم تدارکات نیز به مدیریت زنجیره تأمین تغییر پیدا کرد. امروزه با کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین، می توان گفت که مدیریت زنجیره تامین در حال وارد شدن به مرحله پنجم یعنی مدیریت زنجیره تامین الکترونیک است. در ادامه هر یک از مراحل پنج گانه به طور مختصر توضیح داده می شود(همان منبع، 1385).
2-2-3-1 تمرکز زدایی تدارکات
این مرحله در یک دوره ای از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل دهه 1960 شکل گرفت. در طول این دوره، حوزه لجستیک به عنو ان یک منبع مهم مزیت رقابتی شناخته نشده بود. اساساً لجستیک به عنوان یک وظیفه واسطه با مدیریت موجودی و تحویل شناخته میشد و بنگاهها احساس میکردند که لجستیک نمیتواند باعث سودآوری شود و بنابراین، سرمایه گذاری بالا درآن ارزشمند نیست.
2-2-3-2 مدیریت هزینه
در اواسط دهه 1960 مشخص گردید که وجود ساختار و هدف در لجستیک و مدیریت متمرکز برآن میتواند مزیت رقابتی را برای یک شرکت به همراه داشته باشد. مرحله دوم در مدیریت زنجیره تأمین در راستای تأمل و بررسی روی دو نقطه بحرانی و اصلی شکل گرفت. کانون اول را میتوان تلاش زیاد شرکتها برای متمرکز کردن فعالیتهای لجستیک در یک سیستم مدیریتی مستقل توصیف کرد. از طریق ترکیب آنچه که قبلاً یک سری فعالیتهای پراکنده بود در یک بخش مستقل ، هزینه های جداگانه مرتبط با حمل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *