پایان نامه رایگان درمورد استاد راهنما، عوامل موثر، خانواده ها

سوم:
روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه
از آنجا که دستیابی به اهداف تحقیق و بررسی علمی فرضیات آن تنها از طریق انتخاب روش تحقیق مناسب امکان پذیر است، بی تردید می توان بحث روش شناسی را مهمترین بخش هر پژوهش علمی محسوب کرد. قبل از آنکه پیرامون روش شناسی تحقیق حاضر بحث کنیم لازم به ذکر است این پژوهش در پی دستیابی به دو هدف کلی است، که نخستین آن توصیف متغیر وابسته، یعنی سبک زندگی است. دوم، آزمون فرضیات تحقیق جهت بررسی عوامل موثر بر سبک زندگی است. لذا در این فصل پیرامون روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، سنجش میزان روایی و پایایی، تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها سخن به میان خواهد آمد.
3-2- روش تحقیق
روش اجرای هر پژوهش علمی باید متناسب با ماهیت موضوع تحقیق و اهداف آن، فرضیه های تدوین شده و وسعت امکانات اجرایی آن انتخاب شود تا بتواند محقق را در دستیابی به اهداف تحقیق مساعدت نماید.
“روش تحقیق پیمایش عام ترین نوع تحقیقات اجتماعی است” (بیکر 1377، 196). که شامل مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد برای جمع آوری اطلاعات درباره افراد، خانواده ها و یا مجموعه های بزرگتری است. در این روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش از افرادی که به طور منظم انتخاب شده اند و در گروه هایی نمونه دسته بندی شده اند صورت می گیرد.
مشخصه پیمایش مجموعه ساختمند یا منظمی از داده‌هاست که آنها را (ماتریس متغیر) بر حسب داده‌های موردی می‌نامند. در این ماتریس صفت یا ویژگی‌ هر مورد را بر حسب متغیر گرد آوری می‌کنیم و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمند یا مستطیلی از داده‌ها می‌رسیم. از آن جا که پرسشنامه ساده‌ترین راه تهیه این ماتریس داده‌های ساختمند است، رایج‌ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است. بنابراین به دلیل قابلیت هایی که روش پیمایشی در سنجش موضوع پژوهش حاضر و متغیرهای آن دارد به عنوان روشی مناسب جهت اجرای این تحقیق انتخاب شده است.
3-3- ابزار گردآوری داده ها
همانطور که قبلا اشاره شد یکی از شیوه های اصلی برای انجام پیمایش طرح پرسشنامه است. داده های مورد نیاز پژوهش حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است که در آزمون مقدماتی (جهت شناخت و رفع نواقص)، پرسشنامه به صورت غیر مستقیم توسط پرسشگر، بر مبنای پاسخ هایی که پاسخگو می دهد، تکمیل شد. اما در مرحله آزمون اصلی پرسشنامه به صورت مستقیم توسط شخص پاسخگو تکمیل شده است.
3-4- اعتبار74
“مقصود از اعتبار آن است که وسیله اندازه گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه صفت دیگری را” (ساروخانی 1377، 12). اصلی ترین روش آزمون اعتبار بررسی دقیق سنجه مفهوم در پرتو معنای آن و طرح این پرسش جدی است که آیا ابزار سنجش واقعا مفهوم مورد نظر را می سنجد یا نه. این نوع توجه و بررسی دقیق، روش تعیین اعتبار صوری است. هدف از تعیین اعتبار صوری، شناسایی اعتبار شاخص ها یا معرف های پژوهش از طریق مراجعه به داوران است که وفاق آنان در مورد بررسی شاخص ها دلیلی بر اعتبار شاخص هاست. از طرفی عدم اتفاق نظر در مورد هر شاخص، به معنای عدم اعتبار صوری آن است. یکی از فواید سنجش اعتبار صوری، مشخص کردن بعد ذهنی، درونی و ارزشی تحقیق است(ساروخانی 1377، 13). پرسشنامه پژوهش حاضر بعد از تنظیم پیش نویس، به اساتید راهنما و مشاور ارائه شد تا نواقص و معایب آن (از نظر غیر قابل فهم بودن، ابهام داشتن و غیره) شناسایی و رفع شود. پس از انجام تغییرات مقتضی و قبل از اجرای نهایی پرسشنامه، به منظور آزمون اعتبار صوری آن، پرسشنامه تعیین شده توسط چند نفر از اساتید علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان مورد بررسی و داوری قرار گرفت و پس از ارائه نظرات تکمیلی و راهنمایی های استاد راهنما برخی سئوالات حذف، اضافه و یا تصحیح شدند. در نهایت سئوالاتی که تصور می رفت از هر جهت قابلیت سنجش موضوع مورد نظر را دارند انتخاب و در قالب پرسشنامه کتبی تدوین شد.
3-5- پایایی75
ساده ترین تعریف پایایی عبارت است از “میزان همسانی نتایج سنجش مکرر” (بیکر 1377، 142). دانشمندان علوم اجتماعی بر پایایی بسیار تاکید دارند زیرا ابزار اندازه گیری به ندرت رواست. پایایی به خطاهای گوناگونی که ممکن است در ابزار اندازه گیری وجود داشته باشد اشاره می کند، یعنی خطاهایی که از مشاهده ای به مشاهده دیگر برای یک واحد تحلیل و دو یا چند اندازه گیری با یک وسیله سنجش به وجود می آید و در نتایج اندک تفاوتی حاصل می شود. این نوع خطا ناشی از ابزار اندازه گیری است. به منظور سنجش روایی ابزار تحقیق، پرسشنامه مورد نظر در یک نمونه 30 نفر انجام شد. هدف اصلی از آزمون مقدماتی بررسی الگوی پاسخ هاست. در مرحله آزمون مقدماتی پرسش هایی را که برای پاسخگویان ابهام داشت و یا منظور آن را متوجه نمی شدند، همچنین آن دسته از سئوالاتی که برایشان تکراری و نامفهوم بود را مورد تجدید نظر قرار داده و در متن نهایی پرسشنامه حذف کرده و یا تغییر دادیم. میزان پایانی پرسشنامه در تحقیق حاضر نیز با استفاده از آزمون همبستگی و آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضرایب آن به شرح ذیل می باشد.
جدول 3-1- ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر
تعداد گویه
ضریب آلفا
مصرف کالاهای فرهنگی
10
???
گرایش و رفتارهای بهداشتی
20
???
باورها و رفتارهای دینی
34
???
گرایش و رفتارهای زیست محیطی
16
???
میزان دسترسی به اینترنت
6
???
میزان استفاده از خدمات اینترنت
14
???
فعالیت در فیسبوک
7
???
3-6- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم
متغیر ها بر اساس نقشی که در تحقیق دارند، به دو دسته متغیر مستقل و متغیر وابسته (تابع) تقسیم می شوند.
3-6-1 متغیر وابسته
سبک زندگی
متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. و به عبارت دیگر، متغیر وابسته، متغیری است که تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد(دلاور87،1385). همچنانکه در فصل اول آمد سبک زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها، ارزش ها، شیوه رفتار، حالت ها و سلیقه هاست و دامنه ای از موسیقی، هنر، چیدمان دکوراسیون منزل، پوشش شخصی، رفتار اجتماعی، رفتار دینی و … را در بر می گیرد. در واقع مفهوم سبک زندگی دامنه وسیعی از امور عینی و ذهنی را شامل می شود. بطور کلی این مفهوم الگوی روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف، مد و پوشش را در بر می گیرد و حتی ارزش ها، نگرش ها، جهان بینی فرد و گروهی که عضو آن است را نیز منعکس می سازد. این امر نشان می دهد که مفهوم سبک زندگی پیچیده و چند بعدی و دارای ابعاد مختلفی است. در این پژوهش متغیر وابسته سبک زندگی است. از این مفهوم شاخص سازی های متفاوتی صورت گرفته و سخن گفتن درباره شاخص های سبک زندگی توأمان سهل و دشوار است. از آنجا که طبق تعریف، سبک زندگی مجموعه ای از گرایش ها و رفتار هاست، به نظر می رسد که مصادیق بسیاری برای آن وجود دارد؛ اما دو شاخص از بقیه شاخص ها در کاربردی کردن مفهوم سبک زندگی مهم ترند که عبارتند از: شاخص مصرف فرهنگی و فعالیت های فراغت. شاخص های پراکنده دیگری نیز در زمینه سبک زندگی وجود دارد که از جمله آن می توان مدیریت بدن، الگوهای خرید، نام گذاری کودکان، رفتار خانوادگی، الگوی مصرف غذا را نام برد (فاضلی1382، 125-129). ما در این پژوهش چهار بعد از سبک زندگی را مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: گرایش و رفتارهای زیست محیطی، گرایش و رفتارهای بهداشتی، باورها و رفتارهای دینی و مصرف کالاهای فرهنگی که در ذیل تعاریف هر کدام آمده است:
گرایش و رفتارهای زیست محیطی
شامل جهت گیری اساسی و رفتار فرد در مورد محیط زیست و نشانگر جهان بینی و نوع رفتار وی در مورد جهان طبیعی است و رفتار افراد نسبت به حیوانات، گیاهان و به طور کلی طبیعت و جهان پیرامون را تبیین می کند (کریم زاده 1389، 64).
بخش عمده سبک زندگی هر فرد توسط ارزش های وی تعیین می شود. هرچند تعریف ثابتی از سبک زندگی در علوم اجتماعی وجود ندارد اما این واضح است که سبک زندگی پیوند اجتناب ناپذیر با رفتار دارد. رفتارهای حمایتی از محیط زیست و رفتارهای مصرفی می توانند سبک زندگی محیط زیست را به وجود بیاورند؛ از این رو سبک زندگی محیط زیستی به سبک زندگی ای گفته می شود که با اجتناب از آسیب زدن به محیط زیست و جلوگیری از مشکلات زیست محیطی، تضمین کننده حد بالای سلامت محیط زیست باشد. همچنین این موضوع در بر دارنده الگوهایی از رفتار است که با زیست بوم هماهنگ است و چرخه طبیعی زیست بوم را مختل نمی سازد.
در تحقیق حاضر گرایش و رفتارهای زیست محیطی از طریق 16گویه مورد سنجش قرار گرفت، این گویه ها مواردی از قبیل نگرانی ها در ارتباط با محیط زیست، حفاظت از محیط زیست ، فعالیت ها و رفتارهایی که به حفظ محیط زیست منجر میشود، را شامل می شود.
مصرف کالاهای فرهنگی
بعد مصرف و کالاهای فرهنگی را می توان فعالیتی غیر اقتصادی و سیاسی تعریف کرد. چنان که در درک معمول همچین تلقی ای وجود دارد و به طور ضمنی فعالیت اجتماعی آزادانه را شامل هم می شود. این فعالیت در اشکال ناب و خلاق آن، به آفرینش و خلق فرهنگی منجر می شود. کاری که هنرمندان، شعرا، فلاسفه، اندیشمندان و پدید آورندگان صور مکتوب، صوتی و تصویری و… انجام می دهند. اما در اشکال معمول و مرسوم آن، فعالیتی را شامل می شود که در آن فرد با مصرف و استفاده از آن چه پدید آمده است، با امر فرهنگی آشنا می شود و با استفاده از آن به رشد و شکوفایی وجود خود کمک می کند. آنچه به عنوان فرهیختگی از آن یاد می شود، می تواند به عنوان نتیجه فعالیت فرهنگی از این نوع باشد(رشید پور 1388، 38). بعد مصرف کالاهای فرهنگی در این تحقیق از طریق 10 گویه مورد سنجش قرار گرفت، این گویه ها مواردی از قبیل میزان مطالعه، گوش دادن به موسیقی، پرداختن به فعالیت های هنری، رفتن به سینما وکافی شاپ و … را شامل می شود.
باورها و رفتارهای دینی
دین، مجموعه ای مرکب از معارف درباره مبدا و معاد و قوانین اجتماعی از عبادات و معاملات است که از طریق وحی و نبوت …گرفته شده است.
به نظر گلاک و استارک (1965) در همه ادیان دنیا، به رغم تفاوتهایی که در جزئیات وجود دارد، عرصه های مشترکی برای تجلی دینداری وجود دارد. این عرصه ها را می توان ابعاد محوری دینداری به شمار آورد که عبارتند از:
1- بعد اعتقادی یا باورهای دینی که عبارت است از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین بدان ها اعتقاد داشته باشند.
2- بعد مناسکی یا اعمال دینی شامل اعمال دینی مشخص همچون عبادت، نماز، شرکت در آیینهای دینی خاص و روزه گرفتن است که انتظار می رود در هر دین به جا آورده شود.
3- بعد تجربی یا عواطف دینی ناظر به عواطف، تصورات و احساسات مربوط به داشتن ارتباط با خداوند است.
4- بعد فکری یا دانش دینی، مشتمل بر آگاهی ها و دانسته های مبنایی در مورد باورهای هر دین است که پیروان هر دین باید آنها را بدانند(سالاری فرد 1384، 19).
5- بعد پیامدی یا آثار دینی ناظر به اثر باورها، اعمال، تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان است. در تحقیق حاضر باورها و رفتارهای دینی از طریق34 گویه مورد سنجش قرار گرفت، این گویه ها مواردی از قبیل اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیامبر، قرآن و معاد، و همچنین رفتارهای مذهبی از قبیل نماز خواندن، روزه گرفتن و … را شامل می شود.
گرایش و رفتارهای بهداشتی
رفتارهای مربوط به نظارت بر بدن و سلامتی و زیبایی بدن از جمله رفتارهای بهداشتی هستند که امروزه با گسترش مدرنیته در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *