پایان نامه رایگان درمورد بهداشت و سلامت، سلسله مراتب، پاره فرهنگ

افسردگی رنج میبرند و بیشتر آنها از کمبود اعتماد به نفس رنج میبرند.
2-6- چارچوب نظری تحقیق حاضر
سبک زندگی را می توان به شیوه ی زندگی طبقات و گروه های اجتماعی مختلف جامعه تعبیر کرد که در آن افراد جامعه به پیروی از الگوهای رفتاری با روشها هنجارها و ارزش های اجتماعی یا انتخاب نهادهای فرهنگی و منزلتی خاص تعلقات خود را نسبت به آن هویدا می کند. همان گونه که وبر می گوید، سبک زندگی همچون پاره فرهنگ متمایزکننده طبقات اجتماعی در درون فرهنگ اصلی جامعه در نظر گرفته می شود (رسولی 1382، 55: 2).
نظریه های اجتماعی در رویکردهای اخیر، بیشتر به روش هایی توجه دارد که از رهگذرآن ها زبان مخصوص صور و سبک های منزلت به تصویب می رسد. زیرا در حال حاضر به تبعیت از ماکس وبر و وبلن، تمایزی سنتی بین طبقه و منزلت وجود دارد که بیانگر توجه به تفاوت های اجتماعی ناشی از روش های مصرف به جای روش های تولید است (کرایب 1382، 66: 2). وبلن در تعریف سبک زندگی و مصرف، انگیزش های اجتماعی برای رفتار رقابت آمیز و چشم و هم‌چشمی را پایه و اساس تبیین پدیده مصرف مدرن قرار می دهد و با طرح مفهوم طبقه تن آسا، مفهوم تمایز طبقاتی که در مصرف تجلی پیدا کرده است را مطرح می کند و قدرت مالی و ثروت را مبنای افتخار، منزلت و جایگاه اجتماعی می داند به نظر او افراد ثروتمند در جوامع کوچک از طریق فراغت خود نمایانه و در جوامع بزرگ و شهری از طریق مصرف خود نمایانه و نمایشی، ثروت خود را به نمایش می گذارند.
بوردیو همچنین تحلیل وبلن را پیچیده تر ساخت و آن را چند گام جلو برد. وی تحلیل انگیزه های مصرف را به چندی فراتر از اقدام آگاهانه برای هم چشمی(وبلن) و تمایز (زیمل) کشانید. و علاقه ای نداشت که نشان دهد گروه های اجتماعی مختلف، به شیوه های گوناگون مصرف می کنند؛ بلکه می خواهد معلوم کند که گروه های فرادست و فرودست طبقات متوسط درگیر مبارزه ای بی پایان اما ملایم برای تثبیت هویت، ارزش و موقعیت اجتماعی خود هستند. در نظریه بوردیو سبک زندگی که شامل اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده فرد در عرصه هایی چون تقسیم ساعات شبانه روز، نوع تفریحات و ورزش، شیوه های معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن است، در واقع عینیت یافته و تجسم یافته ترجیحات افراد است. از یک سو، سبک های زندگی شیوه های مصرف عاملان اجتماعی ای است که دارای رتبه بندی های مختلفی از جهت شأن و مشروعیت اجتماعی اند. این شیوه های مصرفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی است. وی با تلفیق ایده های مارکس و وبر، درکی کامل تر در باب طبقات اجتماعی ارائه کرده است. وی بر مبنای سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طبقه را تشریح می کند. به نظر وی، حجم و انواع سرمایه ها طبقه را شکل می دهد، آنجا که بوردیو به مبارزه و کشمکش برای قدرت اشاره میکند، کشمکشی که تنها به قدرت اقتصادی مربوط نمیشود بلکه سلطه فرهنگی را نیز دربرمیگیرد. مبارزه و کشمکش برای سلطه، بین طبقات و خرده طبقات به تداوم تغییرات سبک زندگی منجر میشود. نبرد نمادین در زمینههای متفاوت ترجیحات فرهنگی است؛ بنابراین فضای اجتماعی سبکهای زندگی مطابق با احکام و دستورات قدرت ساخته شده است. در نتیجه، طبقات و خرده طبقات قدرتمندتر سبک زندگی را برجسته و مسلط میکنند (رضویزاده 1386، 56)
اما گیدنز معتقد است: “سبک زندگی را می توان مجموعه ای کم و بیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که فرد آنها را به کار می گیرد. این عملکردها نه فقط نیازهای جاری او را برآورده می سازد بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خویش بر می گزیند، در برابر دیگران مجسم می سازد. سبک زندگی مجموعه ای نسبتا منسجم از همه رفتارها و فعالیت های یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است. در تعریف سبک زندگی بر مبنای “الگوی مصرف”، اعم از اشیا و رفتار، شاخص شیوه های متفاوت زندگی افراد و گروه ها مورد نظر است(گیدنز 1378، 120).
آنتونی گیدنز مدرنیته را به وضعیت زندگی اجتماعی پیوند می دهد و معتقد است که مدرنیته سبکهای زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد. به نظر وی مدرنیته احتمال خطر را در بعضی از حوزهها و سبکهای زندگی کاهش میدهد(مثل پیشرفتهای علم پزشکی و تکنولوژیهای بهداشتی و از بین رفتن بیماریهای عفونی واگیردار)؛ ولی در عین حال پارامترهای خطرآفرین نوین و کاملاً ناشناختهای را نیز به همان حوزهها وارد میکند(بیماریهای مزمن و غیر واگیردار، ایدز، اعتیاد، سکته و سرطان). این پارامترها خطرهای احتمالی بد فرجامی را نیز در بردارند. دنیای متجدد کنونی آکنده از تهدیدها و خطرات هولانگیز است، نه به دلیل آنکه به طرز اجتنابناپذیر به سوی مصیبت و فاجعه پیش میرود، بلکه بدان سبب که خطرهای احتمالی بیسابقهای را وارد میدان میکند که نسلهای پیشین به هیچوجه با آنها سروکار نداشتند(گیدنز 1386، 19).
مدرنیته از نظر گیدنز، به فرآیندی منجر می شود که آن را “دوری گزینی” می نامند؛ بدین معنا که روابط اجتماعی دیگر به محل های خاص وابسته نیست. روابط با کسانی که حضور فیزیکی ندارند، بیش از پیش بصورت ویژگی جهان مدرن در می آید. مدرنیته همچنین شامل فرآیند وابسته ای معروف به “نهفتگی زدایی” است. این فرآیند متضمن خارج ساختن روابط اجتماعی از زمینه های محلی کنش متقابل و نوسازی آنها در پهنه های نامحدود زمانی- مکانی است(کیویستو73 1378، 202).
یکی از عوامل مهم که مورد تأکید گیدنز است، رسانه های جمعی می باشند که گزینه های انتخاب ما را مشخص می کنند و سبک های زندگی را به ما معرفی می کنند.
تأثیرات گوناگون رسانه های ارتباط جمعی بر فرهنگ، موضوع مباحث گسترده ای است که در حال حاضر در اغلب کشورهای جهان جریان دارد.توجه به رشد روزافزون رسانه ها خصوصا اینترنت در زندگی روزمره، این رسانه ارتباطی موجب تغییر سلیقه و سبک زندگی در افراد می شود.
گیدنز معتقد است، اینترنت تجسم نظم نوین جهانی است که در پایان سده بیستم رخ نموده است، گسترش اینترنت در سراسر جهان پرسش های مهمی برای جامعه شناسان مطرح ساخته است، اینترنت درحال دگرگون ساختن سیمای زندگی روزانه است، تیره و تار ساختن مرزهای میان امر جهانی و امر محلی، ایجاد مجراهای تازه ای برای ارتباطات و تعامل، امکان پذیر ساختن انجام وظایف هرچه بیشتری به صورت شبکه ای. اما در عین حال همان قدر که فرصت های تازه و هیجان انگیزی برای کشف جهان اجتماعی تامین می کند، تهدیدی برای ویرانی روابط و اجتماعات انسانی نیز هست، در واقع عقاید مربوط تاثیر های اینترنت بر کنش متقابل اجتماعی در دو مولفه کلی جای می گیرند. در یک سمت ناظران و مفسرانی هستند که دنیای اینترنت را پشتوانه شکل های نوین روابط الکترونیکی می دانند که تعاملات رودروی کنونی را تقویت و یا تکمیل می کند. افراد به هنگام سفر یا کار در خارج میتوانند با استفاده از اینترنت به طور مرتب با دوستان و بستگان خویش در ارتباط باشند، اینترنت امکان شکل گیری انواع نوین روابط و مناسبات را نیز فراهم می آورد، بسیاری از کاربران اینترنت عضو اجتماعات فعال اینترنتی هستند که به لحاظ کیفی متفاوت از اجتماعاتی است که آنان در دنیای فیزیکی ساکن آن هستند. اما همه چنین دیدگاه پراشتیاقی درباره اینترنت ندارند هرقدر مردم اوقات بیشتری را صرف ارتباط های رایانه ای می کنند، وقت کمتری را به تعامل با یکدیگر در دنیای فیزیکی اختصاص دهند. روابط و مناسبات شخصی تحلیل می روند، شکل های سنتی زندگی و همچنین سرگرمی مثل تئاتر و کتاب از صحنه خارج می شوند و چارچوب زندگی اجتماعی سستی می گیرد( گیدنز 1386، 683).
شکی نیست که اینترنت موجب وسعت افق های ما می شود و فرصت های بی سابقه ای در اختیار ما می گذارد، اما گسترش اینترنت، نشانگر تهدیدها و چالش هایی برای شکل های سنتی زندگی انسان نیز هست. از طرفی در چندین دهه ی اخیر نگرانی های بسیاری برای گسترش سیل آسای انواع رسانه ها و مصرف آنها اظهار شده است، آنچان که جرج گربنر، برکنش متقابل میان رسانه و مخاطبانی که از آن رسانه استفاده می کنند و نیز چگونگی تاثیرگذاری رسانه ها به مخاطبین تاکید دارد، فرض اساسی این نظریه این است که بین میزان مواجه و استفاه از رسانه و واقعیت پنداری از محتوا و برنامه های آن رسانه ارتباط مستقیم وجود دارد به این صورت که ساعت های متمادی مواجه با رسانه ای خاص باعث ایجاد تغییر در نگرش ها و دیدگاه ها و در نهایت نوع سبک زندگی می شود. بنابراین براساس نظریه کاشت، جرج گربنر، می توان استنباط کرد که میزان، مدت و نوع مواجه و واقعی تلقی کردن محتوای شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی افراد تاثیر می گذارد (قادری 1389،81).
در این تحقیق براساس دیدگاه نظریه پردازانی چون گیدنز، بوردیو و وبلن به بررسی سبک زندگی می پردازیم و همچنین درصدد بررسی تاثیرات استفاده از اینترنت به عنوان یک رسانه و همچنین میزان مواجه با آن را برسبک زندگی دانشجویان هستیم. آنچه در ادامه می آید مولفه هایی از سبک زندگی است که ممکن است در مواجه با استفاده از اینترنت دچار تغییرات شوند. ما در این پژوهش چهار بعد از سبک زندگی را در نظر داریم که عبارتند از: گرایش و رفتارهای زیست محیطی، مصرف کالاهای فرهنگی، باورها و رفتارهای دینی، گرایش و رفتارهای بهداشتی که در ذیل تعاریف هر کدام آمده است:
2-6-1 گرایش و رفتارهای زیست محیطی
شامل جهت گیری اساسی و رفتار فرد در مورد محیط زیست و نشانگر جهان بینی و نوع رفتار وی در مورد جهان طبیعی است و رفتار افراد نسبت به حیوانات، گیاهان و به طور کلی طبیعت و جهان پیرامون را تبیین می کند (کریم زاده 1389، 64).
2-6-2 مصرف کالاهای فرهنگی
بعد مصرف فرهنگ و کا?های فرهنگی را میتوان فعالیتی غیراقتصادی و سیاسی تعریف کرد. چنان که در درک معمول همچنین تلقی وجود دارد و بطور ضمنی فعالیت اجتماعی آزادانه را هم شامل میشود. این فعالیت در اشکال ناب و خ?ق آن، به آفرینش و خلق فرهنگی منجر میشود. کاری که هنرمندان، شعرا، ف?سفه، اندیشمندان و پدیدآورندگان صور مکتوب، صوتی و تصویری و… انجام میدهند. اما در اشکال معمول و مرسوم آن، فعالیتی را شامل میشود که در آن فرد با مصرف و استفاده از آنچه پدپد آمده است، با امر فرهنگی آشنا می شود و با استفاده از آن به رشد و شکوفایی وجود خود کمک میکند. آنچه بهعنوان فرهیختگی از آن یاد میشود، میتواند نتیجه فعالیت فرهنگی از این نوع باشد (رشید پور 1388، 56).
2-6-3 باورها و رفتارهای دینی
باورهای دینی مجموعه رفتارها، باورها و نگرش های مرتبط با اصول دین، فروع دین و دیگر حیطه های مرتبط با مذهب است. مذهب به مجموعه ای از جهان بینی ها و ایدئولوژی هایی اطلاق می شود که تلقین آنها می تواند شیوه زندگی فرد را تعیین کند. باورهای دینی همیشه باورهای مشترک جماعت معینی هستند که از گرویدن به آن باورها و عمل کردن به مناسک همراه با آنها به خود می بالند. این باورها نه به عنوان امری فردی که همه اعضای جماعت آن را پذیرفته اند، بلکه در حکم امری متعلق به تمامیت گروه تلقی می شوند و جزیی از وحدت گروه را تشکیل می دهند (دورکیم 1383، 25).
2-6-4 گرایش و رفتارهای بهداشتی
رفتارهای مربوط به نظارت بر بدن و سلامتی و زیبایی بدن از جمله رفتارهای بهداشتی هستند که امروزه با گسترش مدرنیته در ایران افراد خصوصاً جوانان توجه بیشتری نسبت به آن دارند. توجه افراد در زمینه نوع لباس پوشیدن، آرایش مو، بهداشت جسم و شیوه مدیریت بهداشت و سلامت بدن و …. از جمله گرایش ها و رفتارهای بهداشتی افراد تعریف می شوند.
نمودار 2-1- مدل تحلیلی تحقیق
فصل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *