پایان نامه رایگان درمورد رفتارهای، گرایش، کالاهای

دیگر موارد فقط به آوردن فرضیه بسنده خواهیم کرد.
این فرضیه ها عبارتند از :
1- بین سن و سبک زندگی افراد رابطه وجود دارد.
2- بین جنسیت و سبک زندگی افراد رابطه وجود دارد.
3- بین وضعیت تاهل و سبک زندگی افراد رابطه وجود دارد.
4- بین مقطع تحصیلی و سبک زندگی افراد رابطه وجود دارد.
5- بین میزان درآمد خانوار و سبک زندگی افراد رابطه وجود دارد.
6- بین طبقه اجتماعی و سبک زندگی افراد رابطه وجود دارد.
4-2-1-1 فرضیه اول
بین مقطع تحصیلی و سبک زندگی افراد رابطه وجود دارد.
جدول 4-15- میانگین پاسخ های افراد در مولفه های سبک زندگی براساس مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی
تعداد
میانگین
مصرف کالاهای فرهنگی
لیسانس
332
18.4458
فوق لیسانس
86
19.3953
گرایش و رفتارهای بهداشتی
لیسانس
329
77.3617
فوق لیسانس
88
79.9545
گرایش و رفتارهای زیست محیطی
لیسانس
332
58.9458
فوق لیسانس
88
62.0000
باورها و رفتارهای دینی
لیسانس
327
133.0703
فوق لیسانس
85
133.9529
جدول 4-16- بررسی رابطه بین مقطع تحصیلی و سبک زندگی
مستقل
وابسته
تحصیلات
تحلیل واریانس(آزمون انوا)
سطح معنی داری
مقدار t
تعداد
سبک زندگی
043/0
04/2-
396
مصرف کالاهای فرهنگی
125/0
54/1-
418
گرایش و رفتارهای بهداشتی
016/0
44/2-
417
گرایش و رفتارهای زیست محیطی
007/0
71/2
420
باورها و رفتارهای دینی
696/0
391/0
412
نتایج حاصل از آزمون تی نشان می‌دهد که بین مقطع تحصیلی و سبک زندگی و ابعاد آن تفاوت معناداری وجود دارد(043 /0=P، 04/2-=t). ، به عبارت دیگر، براساس میانگین پاسخها در گروه های تحصیلی مختلف، افراد با تحصیلات مختلف، سبک زندگی( کلی) متفاوتی با یکدیگر داشتند، برای بررسی دقیق تر باید این تفاوت را در بین مولفه های سبک زندگی جستجوکنیم. لذا به بررسی رابطه تحصیلات ومولفه های سبک زندگی پرداختیم، نتایج حاصل از آزمون تی نشان می دهد که از بین مولفه های سبک زندگی، بین گرایش و رفتارهای بهداشتی(016/0=P، 44/2-=t) و گرایش و رفتارهای زیست محیطی(007/0=P، 71/2-=t)تفاوت معناداری با تحصیلات پاسخگویان مشاهده شد. به عبارت دیگر افراد در مقطع فوق لیسانس نسبت به دیگر پاسخگویان در دو مولفه گرایش و رفتارهای بهداشتی(با میانگین نمره 79) و گرایش و رفتارهای زیست محیطی(میانگین نمره 62) از میانگین نمره بالاتری برخوردار بودند.
4-2-1-2 فرضیه دوم
بین میزان درآمد خانوار و سبک زندگی افراد رابطه وجود دارد.
جدول 4-17- میانگین پاسخ های افراد در مولفه های سبک زندگی براساس درآمد خانوار
درآمد خانوار
تعداد
میانگین
مصرف کالاهای فرهنگی
کمتر از 200 هزارتومان
19
16.6842
201 -400
24
15.7500
401 -600
61
17.4754
601 -800
57
19.6491
801 – یک میلیون
95
18.4526
بیشتر از یک میلیون
162
19.6938
گرایش و رفتارهای بهداشتی
کمتر از 200 هزارتومان
19
73.5789
201 -400
24
81.1250
401 -600
62
79.2742
601 -800
57
81.6316
801 – یک میلیون
94
78.0851
بیشتر از یک میلیون
161
76.3478
گرایش و رفتارهای زیست محیطی
کمتر از 200 هزارتومان
19
53.6316
201 -400
24
62.2500
401 -600
62
60.7258
601 -800
57
63.5965
801 – یک میلیون
95
59.7579
بیشتر از یک میلیون
163
57.9509
باورها و رفتارهای دینی
کمتر از 200 هزارتومان
19
133.3158
201 -400
24
136.9583
401 -600
61
138.8033
601 -800
57
136.5263
801 – یک میلیون
93
134.9247
بیشتر از یک میلیون
158
128.3734
جدول 4-18- بررسی رابطه بین درآمد خانوار و سبک زندگی و ابعاد آن
مستقل
وابسته
درآمد خانوار
تحلیل واریانس(آزمون انوا)
سطح معنی داری
آزمون اف
تعداد
سبک زندگی
000/0
78/4
407
مصرف کالاهای فرهنگی
008/0
20/3
418
گرایش و رفتارهای بهداشتی
017/0
79/2
417
گرایش و رفتارهای زیست محیطی
000/0
71/4
420
باورها و رفتارهای دینی
001/0
15/4
412
نتایج حاصل از آزمون آنوا نشان می‌دهد که بین درآمد و سبک زندگی( شاخص کلی)(000/0P، 78/4=f) تفاوت معناداری وجود دارد، به عبارت دیگر، براساس میانگین پاسخها در گروههای درآمدی، افراد با درآمد های مختلف، سبک زندگی متفاوتی با یکدیگر داشتند، برای بررسی دقیق تر باید این تفاوت را در بین مولفه های سبک زندگی جستجو کنیم. لذا به بررسی رابطه درآمد ومولفه های سبک زندگی پرداختیم، نتایج حاصل از آزمون آنوا نشان می دهد که بین مولفه های سبک زندگی، مصرف کالاهای فرهنگی(008/0=P، 53/6=f) گرایش و رفتارهای بهداشتی(017/0=P، 17/4=f) گرایش و رفتارهای زیست محیطی(000/0=P، 53/6=f) ، باورها و رفتارهای دینی(001/0=P، 53/6=f) تفاوت معناداری با درآمد پاسخگویان مشاهده شد.
به عبارت دیگر بیشترین میانگین مصرف کالاهای فرهنگی(19.6) در بین افرادی بود که بین بیش از یک میلیون تومان درآمد داشتند و بالاترین میانگین گرایش و رفتارهای بهداشتی(81.6) در بین افرادی بود که بین 601 -800 هزار تومان درآمد داشتند. همچنین بالاترین میانگین گرایش و رفتارهای زیست محیطی (63.5965) دربین افرادی بود که بین 601 -800 هزار تومان درآمد داشتند. و در نهایت بالاترین میانگین باورها و رفتارهای دینی(138.8) دربین افرادی بود که بین 401 -600 هزار تومان درآمد داشتند.
4-2-1-3 فرضیه سوم
بین طبقه اجتماعی و سبک زندگی رابطه وجود دارد.
جدول 4-19- میانگین پاسخ های افراد در مولفه های سبک زندگی براساس طبقه اجتماعی
طبقه اجتماعی
تعداد
میانگین
مصرف کالاهای فرهنگی
طبقه بالا
41
19.3659
طبقه متوسط
351
18.6410
طبقه پایین
26
17.5000
گرایش و رفتارهای بهداشتی
طبقه بالا
41
73.5122
طبقه متوسط
351
78.6239
طبقه پایین
25
75.0800
گرایش و رفتارهای زیست محیطی
طبقه بالا
41
55.0000
طبقه متوسط
353
60.1700
طبقه پایین
26
58.8846
باورها و رفتارهای دینی
طبقه بالا
41
126.8049
طبقه متوسط
345
134.1681
طبقه پایین
26
131.2692
جدول 4-20- بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی و سبک زندگی
مستقل
وابسته
درآمد خانوار
تحلیل واریانس(آزمون انوا)
سطح معنی داری
آزمون اف
تعداد
سبک زندگی
003/0
81/5
409
مصرف کالاهای فرهنگی
447./0
807/0
418
گرایش و رفتارهای بهداشتی
005/0
31/5
418
گرایش و رفتارهای زیست محیطی
007/0
02/5
420
باورها و رفتارهای دینی
046/0
09/3
412
در بررسی طبقه اجتماعی پاسخگویان، تنها از آنها پرسیده شد که خود را به طور ذهنی متعلق به کدام طبقه اجتماعی می دانند و درواقع آگاهی طبقاتی آنها سنجیده شده است.نتایج حاصل از آزمون آنوا نشان می‌دهد که بین طبقه اجتماعی و سبک زندگی( شاخص کل) (003/0=P، 81/5=f) تفاوت معناداری وجود دارد، به عبارت دیگر، براساس میانگین پاسخها در بین طبقات مختلف اجتماعی، افراد با طبقات مختلف، سبک زندگی متفاوتی با یکدیگر داشتند، برای بررسی دقیق تر باید این تفاوت را در بین مولفه های سبک زندگی جستجوکنیم. لذا به بررسی رابطه درآمد ومولفه های سبک زندگی پرداختیم. نتایج حاصل از آزمون آنوا نشان می دهد که بین مولفه های سبک زندگی، گرایش و رفتارهای بهداشتی(005/0=P، 31/5=f) وگرایش و رفتارهای زیست محیطی(007/0P، 02/5=f)، باورها و رفتارهای دینی(046/0P، 09/3=f) تفاوت معناداری با طبقه اجتماعی پاسخگویان مشاهده شد. به عبارت دیگر بالاترین میانگین گرایش و رفتارهای بهداشتی(78.62) همچنین بالاترین میانگین گرایش و رفتارهای زیست محیطی(60.17) و در نهایت بالاترین میانگین باورها و رفتارهای دینی (134.16) در بین افرادی بود که خود را متعلق به طبقه متوسط می دانستند.
4-2-2 بررسی رابطه متغیرهای مستقل با سبک زندگی و ابعاد آن
در بررسی عوامل مستقل موثر بر سبک زندگی( شاخص کلی) مشخص شد که دسترسی به اینترنت، استفاده از خدمات اینترنت و همچنین فعالیت در فیسبوک با سبک زندگی رابطه معناداری ندارد، اما رابطه ی این عوامل با مولفه های سبک زندگی که عبارت بودند از(مصرف کالاهای فرهنگی، گرایش و رفتارهای بهداشتی، باورها و رفتارهای دینی و گرایش و رفتارهای زیست محیطی ) تایید شد، لذا به بررسی رابطه ی عوامل مستقل با مولفه های سبک زندگی پرداخته ایم. لازم به ذکر است که تنها به بررسی و توضیح متغیرهایی پرداخته خواهد شد که رابطه شان با ابعاد سبک زندگی تایید شده است .
این فرضیه های عبارتند از:
بین دسترسی به اینترنت و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه وجود دارد.
بین دسترسی به اینترنت و گرایش و رفتارهای بهداشتی رابطه وجود دارد.
بین دسترسی به اینترنت و باورها و رفتارهای دینی رابطه وجود دارد.
بین دسترسی به اینترنت و گرایش و رفتارهای زیست محیطی رابطه وجود دارد.
بین استفاده از خدمات اینترنت و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه وجود دارد.
بین استفاده از خدمات اینترنت و گرایش و رفتارهای بهداشتی رابطه وجود دارد.
بین استفاده از خدمات اینترنت و باورها و رفتارهای دینی رابطه وجود دارد.
بین استفاده از خدمات اینترنت و گرایش و رفتارهای زیست محیطی رابطه وجود دارد.
بین فعالیت در فیسبوک و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه وجود دارد.
بین فعالیت در فیسبوک و گرایش و رفتارهای بهداشتی رابطه وجود دارد.
بین فعالیت در فیسبوک و باورها و رفتارهای دینی رابطه وجود دارد.
بین فعالیت در فیسبوک و گرایش و رفتارهای زیست محیطی رابطه وجود دارد.
4-2-2-1 فرضیه چهارم
بین دسترسی به اینترنت و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه وجود دارد.
جدول 4-21- بررسی رابطه بین دسترسی به اینترنت و مصرف کالاهای فرهنگی
مستقل
وابسته
دسترسی به اینترنت
ضریب همبستگی پیرسون
سطح
معنی داری
ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح
معنی داری
تعداد
مصرف کالاهای فرهنگی
392/0
000/0
400/0
000/0
416
نتایج حاصل از آزمون پیرسن نشان می‌دهد که بین دسترسی به اینترنت( 000/0=P، 392/0=r) و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش و کاهش دسترسی به اینترنت، میزان مصرف کالاهای فرهنگی تغییر می کند، این تغییرات به این صورت است که هرچقدر پاسخگویان دسترسی بیشتری به اینترنت داشته باشند، مصرف کالاهای فرهنگی شان(میزان مطالعه، گوش دادن به موسیقی، پرداختن به فعالیت های هنری، رفتن به سینما وکافی شاپ و …) افزایش می یابد. و بالعکس. همچنین نتایج آزمون اسپیرمن این رابطه را تایید می کند( 000/0=P، 400/0 =r).
4-2-2-2 فرضیه پنجم
بین دسترسی به اینترنت و باورها و رفتارهای دینی رابطه وجود دارد.
جدول 4-22- بررسی رابطه بین دسترسی به اینترنت و باورها و رفتارهای دینی
مستقل
وابسته
دسترسی به اینترنت
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح معنی داری
تعداد
باورها و رفتارهای دینی
232/0-
000/0
230/0-
000/0
410
نتایج حاصل از آزمون پیرسن نشان می‌دهد که بین دسترسی به اینترنت و باورها و رفتارهای دینی (000/0=P، 232/0- =r)، رابطه معکوس وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش و کاهش دسترسی به اینترنت، باورها و رفتارهای دینی تغییر می کند. همچنین نتایج آزمون اسپیرمن این رابطه را تایید می کند (000/0=P، 230/0- =r).
4-2-2-3 فرضیه ششم
بین دسترسی به اینترنت و گرایش ها و رفتارهای زیست محیطی رابطه وجود دارد.
جدول 4-23-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *