پایان نامه رایگان درمورد شهر کرمان، نرم افزار

23- بررسی رابطه بین دسترسی به اینترنت و گرایش و رفتارهای زیست محیطی
مستقل
وابسته
دسترسی به اینترنت
ضریب همبستگی پیرسون
سطح
معنی داری
ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح
معنی داری
تعداد
گرایش و رفتارهای زیست محیطی
100/0
041/0
114/0
020/0
418
نتایج حاصل از آزمون پیرسن نشان می‌دهد که بین دسترسی به اینترنت و گرایش و رفتارهای زیست محیطی(04/0=P، 100/0=r)، رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش و کاهش دسترسی به اینترنت، گرایش و رفتارهای زیست محیطی تغییر می کند، این تغییرات به این صورت است که هرچقدر پاسخگویان دسترسی بیشتری به اینترنت داشته باشند، گرایش و رفتارهای زیست محیطی شان (حفاظت از محیط زیست، فعالیت در انجمن ها و سازمانهای مربوط به حفظ محیط زیست) افزایش می یابد. و بالعکس. همچنین نتایج آزمون اسپیرمن این رابطه را تایید می کند(02/0=P، 114/0=r).
4-2-2-4 فرضیه هفتم
بین استفاده از خدمات اینترنت و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه وجود دارد.
جدول 4-24- بررسی رابطه بین استفاده از خدمات اینترنت و مصرف کالاهای فرهنگی
مستقل
وابسته
استفاده از خدمات اینترنت
ضریب همبستگی پیرسون
سطح
معنی داری
ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح
معنی داری
تعداد
مصرف کالاهای فرهنگی
388/0
000/0
0391/0
000/0
417
نتایج حاصل از آزمون پیرسن نشان می‌دهد که بین استفاده از خدمات اینترنت و مصرف کالاهای فرهنگی (000/0=P، 388/0=r)، رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش و کاهش استفاده از خدمات اینترنت، مصرف کالاهای فرهنگی تغییر می کند، این تغییرات به این صورت است که افراد هرچقدر استفاده بیشتری از خدمات اینترنت داشته باشند، مصرف کالاهای فرهنگی شان (میزان مطالعه، گوش دادن به موسیقی، پرداختن به فعالیت های هنری، رفتن به سینما وکافی شاپ و …) افزایش می یابد. و بالعکس. همچنین نتایج آزمون اسپیرمن این رابطه را تایید می کند( 000/0=P، 391/0 =r).
4-2-2-5 فرضیه هشتم
بین استفاده از خدمات اینترنت و باورها و رفتارهای دینی رابطه وجود دارد.
جدول 4-25- بررسی رابطه بین استفاده از خدمات اینترنت و باورها و رفتارهای دینی
مستقل
وابسته
استفاده از خدمات اینترنت
ضریب همبستگی پیرسون
سطح
معنی داری
ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح
معنی داری
تعداد
باورها و رفتارهای دینی
160/0-
001/0
141/0-
004/0
410
نتایج حاصل از آزمون پیرسن نشان می‌دهد که بین استفاده از خدمات اینترنت و باورها و رفتارهای دینی (001/0=P، 160/0- =r)، رابطه معکوس وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش و کاهش دسترسی به اینترنت، باورها و رفتارهای دینی تغییر می کند. همچنین نتایج آزمون اسپیرمن این رابطه را تایید می کند (004/0=P، 141/0- =r).
4-2-2-6 فرضیه نهم
بین میزان فعالیت در فیسبوک و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه وجود دارد.
جدول 4-26- بررسی رابطه بین فعالیت در فیسبوک و مصرف کالاهای فرهنگی
مستقل
وابسته
فعالیت در فیسبوک
ضریب همبستگی پیرسون
سطح
معنی داری
ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح
معنی داری
تعداد
مصرف کالاهای فرهنگی
415/0
000/0
405/0
000/0
141
نتایج حاصل از آزمون پیرسن نشان می‌دهد که بین فعالیت در فیسبوک و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه وجود دارد(000/0=P، 415/0=r) ، به عبارت دیگر، به عبارت دیگر با افزایش و کاهش فعالیت در فیسبوک، مصرف کالاهای فرهنگی تغییر می کند. و با افزایش فعالیت در فیسبوک مصرف کالاهای فرهنگی (میزان مطالعه، گوش دادن به موسیقی، پرداختن به فعالیت های هنری، رفتن به سینما وکافی شاپ و …) افزایش می یابد. همچنین نتایج آزمون اسپیرمن این رابطه را تایید می کند( 000/0=P، 405/0 =r).
4-3- بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر مولفه های سبک زندگی
4-3-1 بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر مصرف کالاهای فرهنگی
در بررسی پیش بینی بین تاثیر عوامل مستقل و مصرف کالاهای فرهنگی همانطور که در جدول شماره 4-27 ملاحظه می شود با توجه به مقدار R2 می توان گفت که تقریبا( 27) درصد از واریانس متغیر وابسته (مولفه کالاهای فرهنگی) توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است. همچنین لازم به ذکر است که با توجه به مقادیر Beta متغیر مستقل استفاده از خدمات اینترنت با (25 /0= Beta) مهم ترین متغیر اثر گذار مصرف کالاهای فرهنگی و سپس فعالیت در فیسبوک با (21/0) و در نهایت دسترسی به اینترنت (17/0) بیشترین تاثیرات را بر مصرف کالاهای فرهنگی دارند.
جدول 4-27- میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر مصرف کالاهای فرهنگی
متغیر ها
B
Std. Error
Beta
T
sig
عدد ثابت(Constant)
10/901
1/483
7/350
000/
دسترسی به اینترنت
173/
087/
173/
1/972
051/
استفاده از خدمات اینترنت
100/
039/
249/
2/592
011/
فعالیت در فیسبوک
141/
057/
216/
2/481
014/
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
????
????
????
???????
4-3-2 بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش و رفتارهای زیست محیطی
در بررسی پیش بینی بین تاثیر عوامل مستقل بر گرایش و رفتارهای زیست محیطی همانطور که در جدول شماره 4-28ملاحظه می شود با توجه به مقدار R2 می توان گفت که تقریبا( 07/0) از واریانس متغیر وابسته( بر گرایش و رفتارهای زیست محیطی) توسط متغیر دسترسی به اینترنت توضیح داده شده است. و مقدار Beta در این متغیر برابر(30 /0= Beta) است که اصلی ترین متغیر اثر گذار بر گرایش و رفتارهای زیست محیطی است .
جدول 4-28- میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش و رفتارهای زیست محیطی
متغیر ها
B
Std. Error
Beta
T
Sig
عدد ثابت(Constant)
54/538
2/633
20/716
000/
دسترسی به اینترنت
486/
157/
306/
3/093
002/
استفاده از خدمات
044/-
.069/
070/-
643/-
521/
فعالیت در فیسبوک
149/-
.102/
143/-
1-/460
146/
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
????
???/
???/
???????
4-3-3 بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش و رفتارهای بهداشتی
در بررسی پیش بینی بین تاثیر عوامل مستقل بر گرایش و رفتارهای بهداشتی همانطور که در جدول شماره 4-29ملاحظه می شود با توجه به مقدار R2 می توان گفت که تقریبا( 03/0) از واریانس متغیر وابسته (گرایش و رفتارهای بهداشتی) توسط متغیر دسترسی به اینترنت توضیح داده شده است. و مقدار Beta در این متغیر برابر(21 /0= Beta) است که اصلی ترین متغیر اثر گذار بر گرایش و رفتارهای بهداشتی است.
جدول 4-29- میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش و رفتارهای بهداشتی
متغیرها
B
Std. Error
Beta
T
Sig
عدد ثابت(Constant)
72/845
2/811
25/917
000/
دسترسی به اینترنت
354/
174/
215/
2/041
043/
استفاده از خدمات
/048/-
076/
074/-
634/-
527/
فعالیت در فیسبوک
035/-
109/
032/-
317/-
751/
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
???/
???/
???/
???????
4-3-4 بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر باورها و رفتارهای دینی
در بررسی پیش بینی بین تاثیر عوامل مستقل بر باورها و رفتار های دینی، هیچ کدام از عوامل مستقل تحقیق تاثیر معناداری بر باورها و رفتارهای دینی نداشتند.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
یکی از مراحل مهم هر پژوهش علمی بحث و نتیجه گیری از یافته هاست. همانطور که قبلا اشاره شد این تحقیق به منظور بررسی تاثیر استفاده اینترنت بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در شهر کرمان انجام شده است. روش اجرای پژوهش، به صورت پیمایشی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه میان جمعیت نمونه ای متشکل از 420 نفر از دانشجویان گردآوری شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و بکارگیری آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در این فصل برآنیم تا 1) یافته های مربوط به متغیر های زمینه ای 2) یافته های مربوط به بررسی رابطه میان متغیر های زمینه ای و متغیر وابسته و 3) یافته های مربوط به رابطه میان متغیر های مستقل و متغیر وابسته را شرح دهیم.
5-2- نتایج مربوط به متغیرهای پیشینه ای
– همه پاسخگویان در فاصله سنی 18تا 40سالگی قرار دارند و میانگین سنی آنها تقریبا 24سال است.
– پاسخگویانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند بالاترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
– به لحاظ تاهل، پاسخگویان مجرد بیشتر از پاسخگویان متاهلند.
– به لحاظ جنسیت،مردان بیشتر از زنان بوده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *