پایان نامه رایگان درمورد مواد مخدر، مصرف مواد

درصد) بین 201 -400 هزار تومان، 62 نفر(8/14درصد) بین 401-600 هزار تومان، 57 نفر(6/13 درصد) بین601 – 800 هزار تومان و 95 نفر(6/22 درصد) بین 801-یک میلیون تومان و 163 نفر( 8/37 درصد) بیش از یک میلیون تومان درآمد داشتند.
جدول 4-5- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس درآمد خانوار
درآمد خانوار
فراوانی
درصد
کمتر از 200 هزارتومان
19
4.5
400-201 هزارتومان
24
5.7
600- 401 هزارتومان
62
14.8
800 – 601 هزارتومان
57
13.6
801- یک میلیون تومان
95
22.6
بالاتر از یک میلیون تومان
163
38.8
جمع
420
100.0
نمودار 4-5- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس درآمد خانوار
4-1-1-6 بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس?
از 420 فرد مورد بررسی، 145نفر (3/34درصد) ازدانشکده ادبیات، 23 نفر(5/5درصد) از دانشکده مامایی و پرستاری، 44 نفر(5/10درصد) از دانشکده علوم پایه و هنر، 160 نفر(1/38درصد) از دانشکده فنی و مهندسی و 9 نفر (1/2درصد) از دانشکده کشاورزی، 39 نفر(3/9درصد) از دانشکده معماری به سوالات پاسخ دادند.
جدول 4-6- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس دانشکده
دانشکده
فراوانی
درصد
ادبیات
144
34.3
مامایی و پرستاری
23
5.5
علوم پایه و هنر
44
10.5
فنی
160
38.1
کشاورزی
9
2.1
معماری
39
9.3
کل
420
100.0
نمودار 4-6- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس دانشکده
4-1-1-7 بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس طبقه اجتماعی
در بررسی طبقه اجتماعی پاسخگویان، تنها از آنها پرسیده شد که خود را به طور ذهنی متعلق به کدام طبقه اجتماعی می دانند و در واقع آگاهی طبقاتی آنها سنجیده شده است، نتایج نشان می دهد، از 420 فرد مورد بررسی 41 نفر(8/9 درصد) متعلق به طبقه بالا، 353 نفر(84 درصد) متعلق به طبقه متوسط و 26 نفر (2/6 درصد) متعلق به طبقه پایین بودند.
جدول 4-7- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس طبقه اجتماعی
طبقه اجتماعی
فراوانی
درصد
طبقه بالا
41
9.8
طبقه متوسط
353
84.0
طبقه پایین
26
6.2
جمع
420
100.0
نمودار 4-7- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس طبقه اجتماعی
4-1-2 توصیف متغیر وابسته و ابعاد آن
در تحقیق حاضر سبک زندگی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده که دارای چهار مولفه ی مصرف کالاهای فرهنگی، گرایش و رفتارهای بهداشتی، باورها و رفتارهای دینی و گرایش و رفتارهای زیست محیطی است. که در بخش های پیشین به صورت مفصل توضیح داده شده است. آنچه در ادامه می آید، توصیف این مولفه ها است.
4-1-2-1 توصیف بعد مصرف کالاهای فرهنگی
بعد مصرف کالاهای فرهنگی در این تحقیق از طریق 10 گویه مورد سنجش قرار گرفت، این گویه ها مواردی از قبیل میزان مطالعه، گوش دادن به موسیقی، پرداختن به فعالیت های هنری، رفتن به سینما وکافی شاپ و … را شامل می شود؛ جدول ذیل حاصل جمع نمرات گویه های مذکور و سپس تنظیم آنها در سه سطح کم ، متوسط و زیاد می باشد. در این جدول می خواهیم به یک دید کلی از میزان مصرف کالاهای فرهنگی توسط پاسخگویان دست یابیم.
جدول 4-8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس بعد مصرف کالاهای فرهنگی
مصرف کالاهای فرهنگی
فراوانی
درصد فراوانی
کم
98
23.3
متوسط
296
70.5
زیاد
26
6.2
جمع کل
420
100
نمودار 4-8- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس بعد مصرف کالاهای فرهنگی
در مجموع یافته های بدست آمده نشان می دهد که(70 درصد) از پاسخگویان، میزان مصرف کالاهای فرهنگی شان در حد متوسط می باشد. و (3/23 درصد) از آنها میزان مصرف کالاهای فرهنگی شان در حد کم بوده و (2/6 درصد) از آنها نیز میزان مصرف کالاهای فرهنگی شان، در حد زیاد است.
4-1-2-2 توصیف بعد گرایش و رفتارهای بهداشتی
بعد گرایش و رفتارهای بهداشتی در این تحقیق از طریق 20گویه مورد سنجش قرار گرفت، این گویه ها مواردی از قبیل ورزش کردن، استفاده از سبزیجات و غذای مناسب، عدم مصرف مواد مخدر و مشروبات الکی، اجتناب از رفتارهای خطر آفرین و … را شامل می شود؛ جدول ذیل حاصل جمع بندی گویه های بالا در سه سطح کم ،متوسط و زیاد می باشد. در این جدول می خواهیم به یک دید کلی از میزان گرایش و رفتارهای بهداشتی توسط پاسخگویان دست یابیم. در این قسمت در نظر داریم که یک نگاه اجمالی به این بعد داشته باشیم .
جدول 4-9- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس بعد گرایش و رفتارهای بهداشتی
گرایش و رفتارهای بهداشتی
فراوانی
درصد فراوانی
کم
40
9.5
متوسط
215
51.2
زیاد
165
39.3
جمع کل
420
100.0
نمودار 4-9: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس بعد گرایش و رفتارهای بهداشتی
در مجموع یافته های بدست آمده نشان می دهد که (2/51 درصد) از پاسخگویان، میزان نمره شان در بعد گرایش و رفتارهای بهداشتی در حد متوسط می باشد. و (3/39 درصد) میزان امتیازشان در بعد گرایش و رفتارهای بهداشتی زیاد بود و در(5/9 درصد) از پاسخگویان میزان نمره شان در حد کم است.
4-1-2-3 توصیف بعد باورها و رفتارهای دینی
بعد باورها و رفتارهای دینی در این تحقیق از طریق 34 گویه مورد سنجش قرار گرفت، این گویه ها مواردی از قبیل اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیامبر ، قرآن و معاد، و همچنین رفتارهای مذهبی از قیبل نمازخواندن، روزه گرفتن و … را شامل می شود؛ جدول ذیل حاصل جمع بندی گویه های بالا در سه سطح کم ، متوسط و زیاد می باشد. در این جدول می خواهیم به یک دید کلی از میزان باورها و رفتارهای دینی پاسخگویان دست یابیم.
جدول 4-10- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس بعد باورها و رفتارهای دینی
باورها و رفتارهای دینی
فراوانی
درصد فراوانی
کم
22
5.2
متوسط
189
45.0
زیاد
209
49.8
جمع کل
420
100.0
نمودار 4-10- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس بعد باورها و رفتارهای دینی
در مجموع یافته های بدست آمده نشان می دهد که( 8/49 ) درصد از پاسخگویان، در بعد باورها و رفتار دینی نمرات بالایی دارند، و (45?) درصد از آنها میزان امتیازات شان در حد متوسط است و در نهایت نمره (2/5) درصد از پاسخگویان در بعد باورها و رفتار های دینی در حد کم است.
4-1-2-4- توصیف بعد گرایش و رفتارهای زیست محیطی
بعد گرایش و رفتارهای زیست محیطی، در این تحقیق از طریق 16گویه مورد سنجش قرار گرفت، این گویه ها مواردی از قبیل نگرانی ها در ارتباط با محیط زیست، حفاظت از محیط زیست، فعالیت ها و رفتارهایی که به حفظ محیط زیست منجر میشود، را شامل می شود؛ جدول ذیل حاصل جمع بندی گویه های بالا در سه سطح کم ، متوسط و زیاد می باشد. در این جدول می خواهیم به یک دید کلی از میزان گرایش و رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان دست یابیم.
جدول 4-11- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس گرایش و رفتار های زیست محیطی
گرایش و رفتار های زیست محیطی
فراوانی
درصد فراوانی
کم
36
8.6
متوسط
209
49.8
زیاد
175
41.7
جمع کل
420
100.0
نمودار 4-11- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس گرایش و رفتارهای زیست محیطی
در مجموع یافته های بدست آمده نشان می دهد که(7/41 ) درصد از پاسخگویان، در بعد گرایش و رفتارهای زیست محیطی نمرات بالایی دارند، (8/49 ) درصد از آنها میزان امتیازات شان در حد متوسط است و در نهایت نمره( 6 /8 ) درصد از پاسخگویان در بعد گرایش و رفتارهای زیست محیطی در حد کم است.
4-1-3 توصیف بعدهای مستقل تحقیق
4-1-3-1 توصیف متغیر میزان دسترسی به اینترنت
متغیر دسترسی به اینترنت، در این تحقیق از طریق 6 گویه مورد سنجش قرار گرفت، جدول ذیل حاصل جمع بندی گویه های بالا در سه سطح کم ، متوسط و زیاد می باشد. در این جدول می خواهیم به یک دید کلی از میزان دسترسی پاسخگویان به اینترنت دست یابیم.
جدول 4-12- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان دسترسی به اینترنت
میزان دسترسی به اینترنت
فراوانی
درصد فراوانی
کم
120
28.6
متوسط
224
53.3
زیاد
74
17.6
جمع کل
418
99.5
نمودار 4-12- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان دسترسی به اینترنت
در مجموع یافته های بدست آمده نشان می دهد که (6/28 درصد) از پاسخگویان، میزان دسترسی بسیار کمی به اینترنت دارند و (3/53 درصد) میزان دسترسی شان در حد متوسط و( 6 /17 درصد) از پاسخگویان دسترسی زیادی به اینترنت دارند.
4-1-3-2 توصیف متغیر میزان استفاده از خدمات اینترنت
متغیر استفاده از خدمات اینترنت، در این تحقیق از طریق 14گویه مورد سنجش قرار گرفت، این گویه ها مواردی از قبیل استفاده از ایمیل، چت،خرید کالا، دانلود موسیقی، فیلم، استفاده علمی و آموزشی، بازی، دریافت اخبارو … را شامل می شود؛ جدول ذیل حاصل جمع بندی گویه های بالا در سه سطح کم ، متوسط و زیاد می باشد. در این جدول می خواهیم به یک دید کلی از میزان استفاده از خدمات اینترنت پاسخگویان دست یابیم.
جدول 4-13- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان استفاده از خدمات اینترنت
استفاده از خدمات اینترنت
فراوانی
درصد فراوانی
کم
250
59.5
متوسط
155
36.9
زیاد
14
3.3
جمع کل
419
99.8
نمودار 4-13- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان استفاده از خدمات اینترنت
در مجموع یافته های بدست آمده نشان می دهد که(5/59 درصد) از پاسخگویان، خیلی کم از خدمات اینترنت استفاده می کنند و(9/36 درصد) میزان استفادشان از خدمات اینترنت در حد متوسط ارزیابی می شود. ( 3 /3 درصد) از پاسخگویان بیان داشته اندکه خیلی زیاد از خدمات اینترنت استفاده می کنند.
4-1-3-3 توصیف متغیر فعالیت در فیسبوک
متغیر فعالیت در فیسبوک، در این تحقیق از طریق7 گویه مورد سنجش قرار گرفت، این گویه ها مواردی از قبیل دوست یابی، کاریابی، انتخاب مدلهای مو، لباس، سرگرمی و یافتن همدل و همفکر را شامل می شود؛ جدول ذیل حاصل جمع بندی گویه های بالا در سه سطح کم ، متوسط و زیاد می باشد. لازم به ذکر است که همه پاسخگویان از فیسبوک استفاده نمی کنند، از کل پاسخگویان(420 نفر) 143 نفر در فیسبوک فعال بودند.
جدول 4-14- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متغیر فعالیت در فیسبوک
فعالیت در فیسبوک
فراوانی
درصد فراوانی
کم
75
17.9
متوسط
59
14.0
زیاد
9
2.1
جمع کل
143
34.0
نمودار 4-14- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متغیر فعالیت در فیسبوک
یافته های بدست آمده نشان می دهد که(9/17 درصد) از پاسخگویان، میزان فعالیتشان در فیسبوک بسیار کم است و(0/14 درصد) فعالیت چندانی در فیسبوک ندارند و میزان فعالیتشان در حد متوسط است.( 1/2 ) درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که فعالیت بسیار زیادی در فیسبوک دارند.
4-2- آزمون فرضیات
در این بخش، در قالب جداول دو بعدی، رابطه متغیرهای مستقل و وابسته را(بر اساس فرضیات ارائه شده در فصل دوم ) مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم. سنجش رابطه ها با استفاده از آزمون های آنوا، تی، پیرسن و اسپیرمن و رگرسیون انجام شده است.
4-2-1 بررسی رابطه بین متغیر های پیشینه ای و سبک زندگی و ابعاد آن
در بررسی رابطه بین متغیر های جمعیتی (سن؛ جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات، مقطع تحصیلی، میزان درآمد والدین، طبقه اجتماعی) و سبک زندگی (شاخص کل)، مشخص شد که بین سن، جنسیت، وضعیت تاهل، و سبک زندگی کلی رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین سه متغیر مقطع تحصیلی، درآمد خانوار و طبقه اجتماعی با سبک زندگی (شاخص کل) رابطه معنی داری مشاهده گردید، که در ادامه به توضیح آنها پرداخته ایم. لازم به ذکر است که در این قسمت به بررسی فرضیه هایی که رابطه شان با سبک زندگی و مولفه های آن تایید شده است و در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *