پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: مدیریت زنجیره تامین-پایان نامه آماده

وجودی و عوامل دیگر مربوط به تغییرات بازار به صورت بهینه تعیین میشوند. در این حوزه بهترین مکان و موقعیت برای تولید انبار و فروش و عملکرد شرکت است بهطوریکه مسیرهای حمل و نقل محصول تا مشتری نهایی را با توجه به ایتمهای زیر انتخاب کند؛
– تجزیه و تحلیل هزینه فرصت از دست رفته
– هزینه فرصت از دست رفته
جابجایی و انتقال محصول از محل تولید تا محل مصرف و مواد از مبداء تا محل تولید براساس روش های موجود و بهینهسازی هزینه انجام شود.
5-3-1-4 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی دوم: (تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد).
تغییرات بازار (داده ها، نوع پردازش، ستادهها، سطح و میزان دسترسی به داده ها و ستادهها که در تصمیمگیری مدیریت) نقش مهم و بسزایی دارند، لذا پیشنهاد میشود به صورت یکپارچه فعالیتهای برنامه ریزی توزیع، ساخت، برنامه ریزی تفصیلی، کنترل موجودی، هماهنگی زنجیره تأمین با چندین کانال توزیع، جریان اطلاعات صحیح درباره تقاضا، سرمایه گذاری، ظرفیت موجودی، برنامه ریزی تفصیلی نقل و انتقال و… را به طور بهینه مدنظر داشته باشد.
5-3-1-5 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی سوم: (پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد).
پیشنهاد میشود در جهت پاسخگویی به تغییرات بازار همواره دو معیار پاسخگویی و انعطافپذیری در قالب شاخصهایی مانند انعطافپذیری افزایشی تدارکات، انعطاف پذیری افزایشی ساخت، انعطافپذیری افزایشی توزیع، انعطاف‌پذیری بازگشت اضافی به تأمینکنندگان، انطباق پذیری افزایشی تدارک، انطباقپذیری افزایشی ساخت، انطباقپذیری افزایشی توزیع، انطباق‌پذیری کاهشی تدارک، انطباق پذیری کاهشی ساخت و انطباق‌پذیری کاهشی توزیع مورد ارزیابی قرار گیرد.

5-3-1-6 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی چهارم: (پاسخگویی به تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد).
براى مدیریت مؤثر زنجیره تامین ضرورى است که تأمینکنندگان و مشتریان با یکدیگر و با یک روش هماهنگ و با شراکت و ارتباطات اطلاعاتى و گفت و گو با اعتماد بالا با یکدیگر کار کنند. عرضه‌کنندگان و مشتریان باید اعتماد متقابل داشته باشند. مشتریان در زمینه کیفیت محصولات و خدمات به تامین‌کنندگان خود باید اعتماد ‌کنند.
5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
پیشنهاد میگردد که موضوع مورد بحث در سایر صنایع بررسی شود و نتایج حاصل با صنعت سیمان مورد مقایسه قرار گیرد. بعلاوه، میتوان مدل ارائه شده در این تحقیق را بر روی طیف صنایع مختلف بررسی نموده و نگاهی کلی بر وضعیت صنایع ایرانی از لحاظ عملیات زنجیره تأمین و اثر آن بر عملکرد شرکت کسب نمود. این مورد میتواند پیشنهادهای کاربردی خوبی در رابطه با وضعیت صنایع ایرانی به کارشناسان اتحادیهها و انجمنهای صنفی مربوطه ارائه دهد. در نهایت، به علت عدم توافق در نتایج حاصل از تحقیقات مختلف در رابطه با تأثیر عملیات تدارکات بر عملکرد شرکت، بررسی بیشتر نقش تأمینکنندگان در بهبود عملکرد شرکت در صنایع مختلف پیشنهاد میگردد.
با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع زنجیره تأمین، هنوز جای کار بسیاری در این رابطه وجود دارد. در این بخش، برای پژوهشهای آینده و افراد علاقمند به پژوهش در این ارتباط، چند زمینه کاری معرفی میشود.
مطالعه تطبیقی مدیریت و بهره‌گیری از نوسانات و انحراف‌ها در زنجیره تأمین با تأکید بر پاسخگویی سریع.

شناسایی ارتباط بین سرمایهگذاری در سیستمهای حمل و نقل و کارایی عملیاتی در زنجیره تأمین شرکتهای صادراتی.
5-4 محدودیتهای پژوهش
5-4-1 محدودیتهای در اختیار پژوهشگر
در هر پژوهش، برخی محدودیتها در فرآیند انجام کار به وجود میآید که نشاندهنده لزوم رعایت جوانب احتیاط در تعمیم نتایج است. در ذیل به این موارد اشاره میگردد: در پژوهش حاضر، برای سنجش برخی شاخصهای عملکرد شرکت، که داده های عینی در مورد آنها موجود است، از پرسشهای ذهنی استفاده شده است. چرا که به طور معمول اینگونه اطلاعات در شرکتها محرمانه تلقی میشود. به نظر میرسد استفاده از داده های عینی، نتایج واقعیتری را ارائه دهد. متغیرهای مستقل این پژوهش، بخشی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد و چابکی زنجیره تأمین را تشریح میکنند. در حالی که متغیرهای دیگری مانند نوآوری در استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته نیز میتواند در این مدل تأثیرگذار باشند.
5-4-2 محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر
– از آنجاییکه در شرکتهای ایرانی، پست سازمانی با عنوان مدیریت زنجیره تأمین تعریف نشده است، برای یافتن پاسخدهنده مناسب از مدیریت عامل درخواست میشد تا با توجه به ماهیت پرسشنامه و داده های مورد نیاز، مدیر یا مدیران اجرایی مناسب برای پاسخ به سؤالهای پرسشنامه را معرفی نماید. در برخی از موارد نیز مدیریت عامل خود نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام مینمود. در نتیجه میتوان چنین عنوان نمود که صحت پاسخهای دریافتی تا حد زیادی منوط به تشخیص مدیریت عامل در انتخاب مدیر یا مدیران مناسب جهت تکمیل پرسشنامه است.
– جبهه گرفتن برخی از پاسخدهندگان به سؤالات، زیرا آنها فکر میکردند که این پرسشنامهها را رئیس شرکت توزیع کرده و از پاسخ دادن امتناع میکردند. باید برای هر فرد به جداگانه توضیح میدادیم که این پرسشنامه صرفاً جهت انجام پایان نامه است.

منابع و مأخذ

منابع فارسی
ابوفاضلی، علی اکبر؛ مژدهی، ناهید؛ مهربان، امیر رضا(1385) لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین، نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم ها ی اطلاعات. تهران.
احمدی، حسین (1384).مدیریت زنجیره تامین، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران. تهران.
آقاجانی زهرا (1386).کاربرد فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین (لجستیک الکترونیک). بررسیهای بازرگانی :24، 99-92.
آلایش مهدی (1386).کاربرد فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین (لجستیک الکترونیک). بررسیهای بازرگانی :24، 99-92.
توربیان، حسین، صادقی، محمود، رحیمی ابوالفضل(1385) .مدیریت زنجیره تامین، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران. تهران.
رجبزاده علی،حسین زاده علی رضا، نالچیگر نیلوفر، نالچیگر سروش(1389) .ارائه مدل عوامل مؤثر بر ایجاد ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی. مدیریت فناور ی:(4)، 78-59.
رحمانسرشت حسین، افسرامیر1385. اثرتسهیم اطلاعات بر استراتژیهای رقابتی و عملکرد زنجیره
زنگنه نیا، جعفر(1384). نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تامین بکارگیری و پیاده سازی آن. اولین سمینار لجستیک .تهران

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سرایدار علیرضا، محمودی غلام، سجادی نیما(1388). مدیریت زنجیره تأمین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات .تدبیر(13). 15-41.
شفیع زاده رضا،(1385). چالش ها و راهکارهای فراروی مدیریت زنجیره تامین، اولین کنفرانس ملی لجستیک، ص 138.
ضامن میلانی مرتضی، رضایی ذبیح الله، ابراهیمی عباس(1384) ،” مدیریت راهبردی زنجیره تامین “، تهران، انتشارات ترمه.
عظیمی، جعفر، دهقان، سمیه( 1386) نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تامین بکار گیری و پیاده سازی آن. اولین سمینار لجستیک.تهران
عمید امین، رضاییان علی، باقری مهدی (1386). تحلیل و بررسی برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین. پیام مدیریت (25)، 34-5.
غلامیان محمود، آقایی سینا(1387). ابزارهای نوین پیگیری کالا و اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین. مدیریت؛ 116- 133.
موسوی مرتضی، رضایی ذبیح الله، ابراهیمی عباس(1385)،” مدیریت راهبردی زنجیره تامین تهران، انتشارات ترمه.
میرزاده، علی اکبر؛مژدهی، ناهید؛ مهربان، امیر رضا(1386). لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین، نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات.تهران
میرویسی، مجید(1388). ارزیابی تأثیر مؤلفه های مربوط به زنجیره تأمین (مبتنی بر مدل کزهcose) صنعت شیر در استان های شمال شرقی کشور(خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)، فصلنامه هنر مدیریت، سال ششم، ص11-20.

منابع لاتین
– Agarwal, A., Shankar, R., Tiwari, M.K., 2007. Modeling agility of supplychain. Industrial Marketing Management 36, 443–457.
– Angeles, R., 2009. Anticipated IT infrastructure and supply chain integration capabilities for RFID and their associated deployment outcomes. International
– Braunscheidel, M.J., Suresh, N.C., 2009. The organizational antecedents of a firm’s supply chain agility for risk mitigation and response. Journal of Operations Management 27, 119–140.
Ambrosini, V., & Bowman, C. (2009). What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management? International Journal of Management Reviews, 11(1), 29–49.
Angeles, R., & Nath, R. (2001). Partner congruence in electronic data interchange (EDI)-enabled relationships. Journal of Business Logistics, 22(2), 109–127.
Anumba, C., Siemieniuch, C., & Sinclair, M. (2010). Supply chain implications of concurrent engineering. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 30(7/8), 566–597.
Baldovin, L, Henlenz, PM, Lun, YHV. The impact of trust on innovativeness and supply chain performance. International Journal of Production Economics 2010; 122:35-46.
Benito J.G. Information technology investment and operational performance in purchasing. Industrial Management & Data 2007; 107: 201-228.
Benton F, lang JEP. Information sharing and coordination in make-to-order supply chains. Journal of Operations Management 2005; 23: 579-98.
Berndt, E., & Morrison, C. (2006). High technology capital formation and economic performance in the U.S. manufacturing industries: An exploratory analysis. Journal of Economics, 65, 9–43.
Blankley A. A conceptual model for evaluating the financial impact of supply chain management technology investments.The International Journal of Logistics Management 2008; 19:155-182.
Bravn, K. W. L., Richard, C. M. Y., Tang E. (2009). ”The complementarities of internal integration and product modularity: An empirical study of their interaction effect on competitive capabilities”, Engineering and Technology Management, Vol. 26,
Brovn CA, Hyland PW, Ferrer MM. Supply Chain Collaboration:Capabilities For Continuous Innovation. Supply Chain Management: An International Journal 2008; 13(2):160-9.
Buono, A. F., Bowditch, J. L., & Lewis, J. W. (1985). When cultures collide: The anatomy of a merger. Human Relations, 38(5), 477–500.
Chandra C, Grabis J, Tumanyan A. Problem taxonomy: a step towards effective information sharing in supply chain management. International Journal of Production Research 2007; 45(11):2507-44.
Coustin PD,. The implications of socialization and integration in supply chain management. Journal of Operations Management 2008; 24:604-20.
Daft SW. An Investigation on the Direct and Indirect Effect of Supply Chain Integration on Firm Performance. International Journal of Production Economics 2005; 119: 328-46.
Defee, C. C., & Stank, T. P. (2005). Applying the strategy–structure–performance paradigm to the supply chain environment. International Journal of Logistics Management, 16(1), 28–50.
Eshtedler, A., Shankar, R. and Tiwari, M.K. (2006), “Modeling Agility of Supply Chain”, Industrial Marketing Management, Vol. 36, pp. 443-57.
Farrelly, F., & Quester, P. (2005). Investigating large-scale sponsorship relationships as co-marketing alliances. Business Horizons, 48(1), 55–62.
Farrelly, F., & Quester, P. (2005). Investigating large-scale sponsorship relationships as co-marketing alliances. Business Horizons, 48(1), 55–62.
Forslund H, Jonsson P. The impact of forecast information quality on supply chain performance. International Journal of Operations & Production Management 2007; 27(1):90-107
Glickman, T., & White, S. (2006). Security, visibility and resilience: The keys to mitigating supply chain vulnerabilities. International Journal of Logistics Systems and Management, 2(2), 107–111.
Goldman S.L, Nagel, R.N, Preiss K (1995). Agile Competitors and Virtual Organizations. New York: Van Nostrand Reinhold.

 
 
Goldman, E. K., & Najel, M. C. (2006). “Limits to inter firm coordination through information technology: Results of a field study in consume packaged goods distribution”. Journal of Management Information Systems, 10(1), 73– 95.
Griffith, D. A., & Harvey, M. G. (2006). Social exchange in supply chain relationships: The resulting benefits of procedural and distributive justice. Journal of Operations Management, 24(2), 85–98.
Gunter H, Grote G, Thees O Information technology in supply networks, Does it lead to better collaborative planning? Journal of Enterprise Information Management 2006; 19: 540-550.
Guo Z, Fang F, Whinston, AB, Supply chain information sharing in a macro prediction market. Decision Support Systems 2009; 42:1944-58.
Gustin, C. M, Stank, T. P., Daugherty, P. J. “Computerization: supporting integration”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol.24, No.1, (2008).
kaftros A, markovidz F. Online value network linkages: integration, information sharing and flexibility. Electronic Commerce Research and Applications 2010;4:100–12.
Kim , M-C. Evaluating the cross-efficiency of information sharing in supply chains. Expert Systems with Applications 2011; 37: 2891-7.
Lau, J., & Huang, G. (2009). Web-based simulation portal for investigating impacts of sharing production information on supply chain dynamics from the perspective of inventory allocation. Integrated Manufacturing System, 13(5), 345–358.
Lee, S., & Lim, G. G. (2005). The impact of partnership attributes on ED

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *