پایان نامه : عوامل اقتصادی-فروش فایل

کتابخانه ای : روش های کتابخانهای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرد، ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده میشود در این تحقیق نیز جهت شناخت چارچوب نظری، دستیابی به اطلاعات حاصل از تحقیقات گذشته و ادبیات برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت زنجیره تامین از منابع قابل دسترسی در کتب، مجلات علمی ـ پژوهشی و سایتهای مرتبط استفاده شده است.
پرسشنامه : هر وسیله اندازه گیری باید حداقل دو ویژگی عمده روایی و پایایی (قابلیت اطمینان) را داشته باشد. اما باید برخی ملاحظات علمی را نیز در نظر گرفت. از میان همه ملاحظات متعددی که پرسشنامه را درعمل قابل استفاده میسازد. نقش عوامل اقتصادی، سهولت اجرا، سهولت تفسیر و استفاده صحیح از نمره ها، کاملا مهم و واقعی است (هومن ، 1374) این دو ویژگی عمده و حساس به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
پرسشنامه، اصلی ترین ابزار تحقیق حاضر به جهت بررسی تأثیر 5 ماژول سیستم سیستم برنامه ریزی منابع سازمان – که پیش تر در بخش ادبیات موضوع از آن ها نام برده شد- بر عملکرد زنجیره تامین میباشد.
پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمعآوری اطلاعات در تحقیقات میباشد که عبارتست از: مجموعهای از پرسشهای هدفدار، که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.

پرسشنامه ای که در ادامه این پژوهش به ارائه آن پرداخته شده، با عنایت به پرسشنامه مقاله اصلی تهیه و به جهت بومیسازی و به لحاظ شرایط موجود در ایران سلامی، تغییراتی در آن ایجاد گردیده است.این پرسشنامه سه بخش را شامل می شود:
بخش اوّل : سن، میزان سابقه، میزان تجربه کار با سیستم، و میزان آشنایی با سیستم را در بر میگیرد.
بخش دوم: ابعاد مختلف سیستم برمتمهریزی منابع سازمان مورد سوال واقع می شود.
بخش سوم: به بررسی عملکرد زنجیره تأمین پرداخته می شود.
به روش میدانی توزیع اولیه با 20 پرسشنامه پس از جمع آوری تصادفی بین صاحب نظران برنامه ریزی منابع سازمان در آن 5 سازمان انجام گردید پس از جمع آوری آن پایایی و روایی آن سنجیده شد و پرسشنامه نهایی تهیه و توزیع شد.
3-4-1 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق
پرسشنامهای که در ادامه این پژوهش به ارائه آن پرداخته شده، با عنایت به پرسشنامه مقاله اصلی که اصل موضوع از آن مقاله استنباط شده است تهیه و به جهت بومیسازی و به لحاظ شرایط موجود در ایران سلامی، تغییراتی در آن ایجاد گردیده است. این پرسشنامه سه بخش را شامل می شود بخش اوّل سن، میزان سابقه، میزان تجربه کار با سیستم، و میزان آشنایی با سیستم را در بر می گیرد.
بخش دوم پرسشنامه به بررسی ماژول های برنامه ریزی منابع سازمان می پردازد که 4 سوال مربوط به یکپارچگی، 4 سوال مربوط به برنامه ریزی تولید، 4 سوال مربوط به کنترل، و 7 سوال مربوط به مدیریت مواد و جریان کار میباشد.
بخش سوم مشمول بر 7 سوال، به بررسی عملکرد زنجیره تأمین می پردازد.
طیف سنجش دیدگاه ها و نگرش ها از امور کیفی هستند که ابزارهای ویژهای را در چارچوب مقیاسهای اسمی ـ عددی برای اندازهگیری متغیرها طلب میکنند(حافظ نیا، 1382) برای اندازهگیری نگرشهای مختلف میتوان از طیفهایی استفاده کرد که مهمترین آنها عبارتند از: طیف لیکرت، افتراق معنایی، گرستون و فاصله اجتماعی بوگاردوس (فرهنگی و صفرزاده ،1387) برای اندازهگیری متغیرها در این پژوهش از مقیاس پنچ گزینه ای لیکرت استفاده شده است.
3-4-2 سنجش روایی پرسشنامه
برای تعیین روایی در این پژوهش طرح اولیه پرسشنامه، براساس مبانی نظری و سوابغ تحقیقی طراحی شده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه در تحقیق حاضر، از نظرات اساتید، متخصصین و مدیران در شرکت مورد بحث، برای اصلاح پرسشنامه استفاده گردیده و شاخصهای مورد استفاده در این تحقیق که از مقالات انگلیسی زبان استفاده شده بود، چندین مرتبه ترجمه گردید و تغییر داده شد. و با نظر و صلاحدید اساتید متخصص در این زمینه و روش تحقیق بومی سازی شد.
3-4-3 سنجش پایایی پرسشنامه ( ابزار تحقیق )
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان، حاکی از پایداری آن و تغییرپذیری اندک آن میباشد. این توانایی نشان دهنده برازش ابزار است( صائبی و شیرازی، 1384) اعتبار یا پایایی پرسشنامه به دقت اندازهگیری و ثبات و پایایی آن مربوط است. به یک معنا، ثبات و پایایی پرسشنامه در طول زمان معنای دیگر همسانی درونی سوالات پرسشنامه مورد نظر میباشد.( شریفی، حسن پاش، اصول روان آزمایی و روان سنجی 1381) .

 
 
در این قسمت به ارائه نتایج و یافتههای تحقیقاتی در مورد مطالعه مقدماتی انجام گرفته بر روی نمونه پرداخته میشود. در ابتدا جهت تعیین پایایی بخشهای مختلف مورد استفاده در پرسشنامه از آلفای کرونباج استفاده شده است. برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود.( صائبی و شیرازی، 1384)
در این روش اجزا یا قسمتهای آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کار می روند.( مومنی 1387)
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند به کار می رود. در اینگونه ابزار پاسخ هر سوال میتواند مقادیر عددی اختیار کند. که با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا به دست می آید:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

J = تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
S = واریانس زیر آزمون J ام
= واریانس کل آزمون(عالم تبریز،1388)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *