پایان نامه مدیریت درباره : سطح معنی داری

تعارض

4-3 –آمار استنباطی
4-3-1 – بررسی نرمال بودن داده های تحقیق
در این بخش از تحلیل ابتدا تست نرمال بودن متغیر ها را بررسی می کنیم . برای بررسی نرمال بون متغیرها از آزمون کالموگروف – اسمیرنوف استفاده می کنیم .
H0:متغیرهای مورد مطالعه نرمال هستند .
H1: متغیرهای مورد مطالعه نرمال نیستند .
جدول 4-2 : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرنوف
تعارض فردی
تعارض گروهی
تعارض سازمانی
سبک تعارض رقابت
سبک تعارض همکاری
سبک تعارض اجتناب
تعداد
291
291
291
291
291
291
پارامترهای نرمال
میانگین
4.0764
3.7708
3.8490
3.8865
3.9312

 
 
4.2042
انحراف معیار
.61795
.45162
.61864
.45467
.84448
1.04995
آماره کالموگروف اسمیرنوف
3.619
1.970
2.719
2.449
3.178
4.171
سطح معنی داری
.000
.001
.000
.000
.000
.000
با توجه به جدول 4-2 از آنجایی که سطح معنی همه متغیرها از 0.05 کمتر است ، فرضیه صفر قبول نمی شود و نتیجه گیری می شود که همه متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق نرمال نیستند بنابراین از آزمون های ناپارامتریک برای تحلیل فرضیه های استفاده می گردد ، ولی با توجه به قضیه حد مرکزی به دلیل بیشتر بودن تعداد نمونه ها از 30 ، همه متغیرها نرمال در نظر گرفته می شوند .
ب : تحلیل فرضیه های تحقیق
– بررسی فرضیات تحقیق
فرضیه اول : بین نظر مدیران و کارکنان در مورد سبک های حل تعارض تفاوت معنی داری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون یو من ویتنی استفاده می شود . با توجه به نتایج این آزمون اگر سطح معنی داری از 0.05 کمتر شود این نتیجه گیری حاصل می شود که بین مدیران و کارکنان در مورد سبک های مختلف حل تعارض تفاوت معنی داری وجود دارد .
نتایج این آزمون در جدول صفحه بعد قابل مشاهده می باشد .
جدول 4-3 : نتایج آزمون یو من ویتنی
پست
معیار سنجش
رقابت ( کنترل )
راه حل مداری (همکاری و مصالحه)
عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)
مدیران
میانگین
111.92
86.84
93.52
کارکنان
میانگین
82.61
105.21
99.19
Mann-Whitney U
3192.500
3716.000
4324.000
Wilcoxon W
8343.500
7902.000
8510.000
Z
-3.694
-2.320
-.721
سطح معنی داری
.000
.020
.471
با بررسی دقیق تر استفاده از سبک های تعارض در میان مدیران و کارکنان نتایج زیر حاصل شده است :
با توجه به جدول بالا مشخص است که میانگین سبک تعارض رقابت در مدیران 111.92 و در کارکنان 86.61 می باشد و از انجایی که سطح معنی داری کمتر از 0.05 بدست امده است ، این نتیجه گیری حاصل می شود که بین مدیران و کارکنان از لحاظ سبک تعارض رقابت تفاوت معنی داری وجود دارد و این تعارض در بین مدیران بیشتر است . در نتیجه این فرضیه تایید می شود .
با توجه به جدول بالا مشخص است که میانگین سبک تعارض راه حل مداری (همکاری و مصالحه ) در مدیران 86.84 و در کارکنان 105.21 می باشد و از انجایی که سطح معنی داری کمتر از 0.05 بدست امده است ، این نتیجه گیری حاصل می شود که بین مدیران و کارکنان از لحاظ سبک تعارض راه حل مداری (همکاری و مصالحه ) تفاوت معنی داری وجود دارد و این تعارض در بین مدیران کمتر است . در نتیجه این فرضیه تایید می شود .
با توجه به جدول بالا مشخص است که میانگین سبک تعارض عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب) در مدیران 93.51 و در کارکنان 99.19 می باشد و از انجایی که سطح معنی داری بیشتر از 0.05 بدست امده است ، این نتیجه گیری حاصل می شود که بین مدیران و کارکنان از لحاظ سبک تعارض عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب )تفاوت معنی داری وجود ندارد . در نتیجه این فرضیه رد می شود .
فرضیه دوم : الف )جنسیت در انتخاب سبک های حل تعارض تاثیر دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون یو من ویتنی استفاده می شود . با توجه به نتایج این آزمون اگر سطح معنی داری از 0.05 کمتر شود این نتیجه گیری حاصل می شود که بین زنان و مردان در مورد میزان تعارض تفاوت معنی داری وجود دارد .
نتایج این آزمون در جدول صفحه بعد قابل مشاهده می باشد .
جدول 4-4 : نتایج آزمون یو من ویتنی
پست
معیار سنجش
رقابت ( کنترل )
راه حل مداری (همکاری و مصالحه)
عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)
مردان
میانگین
98.59
92.79
89.80
زنان
میانگین
93.86
101.18
104.93
Mann-Whitney U
4323.500
4150.000
3831.000
Wilcoxon W
7978.500
9928.000
9609.000
Z
-.596
-1.050
-1.905
سطح معنی داری
.551
.294
.057
با توجه به جدول بالا مشخص است که میانگین سبک تعارض رقابت در زنان93.86 و در مردان98.59 می باشد و از انجایی که سطح معنی داری بیشتر از 0.05 بدست امده است ، این نتیجه گیری حاصل می شود که بین زنان و مردان از لحاظ مدیریت سبک تعارض رقابت تفاوت معنی داری وجود ندارد . در نتیجه این فرضیه رد می شود .
با توجه به جدول بالا مشخص است که میانگین سبک تعارض راه حل مداری (همکاری و مصالحه ) در زنان 101.18و در مردان 92.79 می باشد و از انجایی که سطح معنی داری بیشتر از 0.05 بدست امده است ، این نتیجه گیری حاصل می شود که بین زنان و مردان از لحاظ سبک تعارض راه حل مداری (همکاری و مصالحه ) تفاوت معنی داری وجود ندارد . در نتیجه این فرضیه رد می شود .
با توجه به جدول بالا مشخص است که میانگین سبک تعارض عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب ) در زنان 104.93 و در مردان 89.80 می باشد و از انجایی که سطح معنی داری بیشتر از 0.05 بدست امده است ، این نتیجه گیری حاصل می شود که بین زنان و مردان از لحاظ سبک تعارضعدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب )تفاوت معنی داری وجود ندارد . در نتیجه این فرضیه رد می شود.
فرضیه دوم : ب)تحصیلات در انتخاب سبک های حل تعارض تاثیر دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمونتحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است . با توجه به نتایج آزمون اگر سطح معنی داری کمتر از 0.05 بدست بیاید این نتیجه گیری حاصل می شود که تحصیلات در انتخاب سبک های حل تعارض تاثیر دارد .
در جدول زیر نتایج این آزمون قابل مشاهده می باشد .
جدول 4-5 : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
سبک رقابت
دیپلم
26
3.8824
.46936
3.00
4.40
فوق دیپلم
>21
4.0769
.43618
3.20
4.60
لیسانس
152
3.8476
.44508
2.80
4.80
فوق لیسانس
80
3.8945
.46484
3.00
4.80
دکتری
12
4.5000
.14142
4.40
4.60
کل
291
3.8865
.45467
2.80
4.80
سبک همکاری
دیپلم
26
3.8471
.37769
3.00
4.60
فوق دیپلم
21
3.8154
.42787
3.00
4.40
لیسانس
152
4.0095
1.08535
3.00
14.20
فوق لیسانس
80
3.8255
.35497
3.00
4.60
دکتری
12
4.2000
.84853
3.60
4.80
کل
291
3.9312
.84448
3.00
14.20
سبک اجتناب
دیپلم
26
4.1176
.39407
3.60
5.00
فوق دیپلم
21
3.9385

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

.26312
3.60
4.40
لیسانس
152
4.3105
1.38425
3.00
16.60
فوق لیسانس
80
4.0727
.28117
3.60
4.80
دکتری
12
4.7000
.14142
4.60
4.80
کل
291
4.2042
1.04995
3.00
16.60
جدول4-6 : نتایجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
مجموع مربعات
درجه ازادی
میانگین مربعات
F
سطح معنی داری
سبک رقابت
بین گروهی
1.387
4
.347
1.702
.151
درون گروهی
38.098
287
.204
کل
39.485
291
سبک همکاری
بین گروهی
1.698
4
.425
.590
.670
درون گروهی
134.514
287
.719
کل
136.212
291
سبک اجتناب
بین گروهی
3.674
4
.918
.830
.508
درون گروهی
206.883
287
1.106
کل
210.557
291
همانطور که در جدول بالا مشخص شده است، تحصیلات تأثیری بر میزان تعارض ادراک شده و نحوه‌ی استفاده از سبک‌های تعارض ندارد( به دلیل بیشتر بودن سطح معنی داری از 0.05 ). به عبارت دیگر رابطه‌ی معنی داری بین تحصیلات و تعارض یافت نشد. پس این فرضیه رد می شود .
در شکل های زیر نمودارهای مربط به هر یک از سبک های مدیریت تعارض و تحصیلات نشان داده شده است .

رابطه تحصیلات و سبک تعارض رقابت
نمودار 4-7: رابطه تحصیلات و سبک تعارض رقابت
با توجه به شکل بالا مشخص است که میزان تعارض سبک رقابت در میان افراد دکتری بیشتر و در میان افراد لیسانس کمتر از بقیه است .
رابطه تحصیلات و سبک تعارض همکاری
نمودار 4-8: رابطه تحصیلات و سبک تعارض همکاری
با توجه به شکل بالا مشخص است که میزان تعارض سبک همکاری در میان افراد دکتری بیشتر و در میان افراد فوق دیپلم کمتر از بقیه است .

رابطه تحصیلات و سبک تعارض اجتناب
نمودار 4-9: رابطه تحصیلات و سبک تعارض اجتناب

با توجه به شکل بالا مشخص است که میزان تعارض سبک اجتناب در میان افراد دکتری بیشتر و در میان افراد فوق دیپلم کمتر از بقیه است .

فرضیه دوم : ج) سابقه کار در انتخاب سبک های حل تعارض تاثیر دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است . با توجه به نتایج آزمون اگر سطح معنی داری کمتر از 0.05 بدست بیاید این نتیجه گیری حاصل می شود که سابقه کار در انتخاب سبک های حل تعارض تاثیر دارد .
در جدول زیر نتایج این آزمون قابل مشاهده می باشد .
جدول 4-7 : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
سبک رقابت
کمتر از 5 سال
15
3.8500
.57446
3.00
4.20
بین 5 تا 10
42
3.9833
.41249
3.00
4.80
بین 10 تا 15
110
3.8850
.44526
2.80
4.80
بیشتر از 15
124
3.8619
.47387
3.00
4.80
کل
291
3.8865
.45467
2.80
4.80
سبک همکاری
کمتر از 5 سال
15
3.7000
.41633
3.20
4.20
بین 5 تا 10
42
3.8500
.42631
3.00
4.60
بین 10 تا 15
110
3.8925
.37645
3.00
4.80
بیشتر از 15
124
4.0024
1.19940
3.00
14.20
کل
291
3.9313
.84448
3.00
14.20
سبک اجتناب
کمتر از 5 سال
15
3.9500
.19149
3.80
4.20
بین 5 تا 10
42
4.2583
1.30348
3.00
10.00
بین 10 تا 15
110
4.2975
1.42917
3.40
16.60
بیشتر از 15
124
4.1119
.31562
3.60
5.00
کل
291
4.2042
1.04995

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *