پایان نامه مدیریت درباره : قابلیت اعتماد

از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار، دقیقاٌ متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد (حافظ نیا،1382). مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت دادهای حاصل از آن اطمینان داشت . برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بگار برده می شود. اعتبار محتوا یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهنده ان بستگی دارد . اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه ای باشد که محقق فصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.
در تحقیق حاضر، بمنظور بررسی روایی ابزار، از روش “بررسی روایی محتوی” استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ها در اختیار چند نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات خود را پیرامون میزان تناسب سؤالات با ابعاد مربوطه، در قالب گزینه های کاملاً مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب، نامناسب و کاملاً نامناسب بیان فرمایند. سرانجام پس از جمع آوری پرسشنامه ها، با نظر استاد محترم راهنما، اصلاحات لازم در آنها اعمال گردید و روایی ابزار جمع آوری داده ها مورد تأیید قرار گرفت.
3-2-4-2- بررسی پایایی ابزار جمع آوری داده ها:
قابلیت اعتماد یا پایایی، یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یادشده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. پایایی به دقت و صراحت ابزار سنجش اشاره دارد و شرط لازم برای روایی است اما کافی نیست. به عبارت دیگر یک ابزار سنجش بدون احراز پایایی دارای روایی نخواهد بود. (سرمد، 1382)
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر(عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اطمینان از روش های مختلفی استفاده می شود که می توان از جمله آنها به روش باز آزمایی، روش موازی یا همتا و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود:
فرمول 3-1:

که در آن:
تعداد زیرمجموعه های سوال های پرسشنامه یا آزمون=J
واریانس زیرآزمونjام=
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون=
در این آزمون اگر مقدار آلفا بزرگتر یا مساوی 0.7 باشد می توان نتیجه گرفت که سئوالات پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردارند.
در تحقیق حاضر، بمنظور بررسی پایایی پرسشنامه ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به این منظور، تعداد 30 نسخه از پرسشنامه ها به طور تصادفی بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، پایایی پرسشنامه محقق ساز ارزیابی میزان تعارض سازمانی بر اساس مدل رابینز ( 1994) و پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض بر اساس مدل رابینز ( 1999) و پرسشنامه مدیریت تعارضOCCIبدست آمد. چون این ضرائب از 7/0 بالاتر می باشند، لذا پایایی پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت.
3-2-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها، از آمار توصیفی استفاده گردیده است. همچنین بمنظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، از آمار استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی از شاخص های مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین، میانه، انحراف معیار و واریانس استفاده شده و در آمار استنباطی نیز، از ضریب همبستگی اسپیرمن بهره برداری گردیده است.
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. به طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود. پژوهشگر برای پاسخ گویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد یا تائید فرضیهای که صورت بندی کرده است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده میکند (دلاور، 1385). پس از جمع آوری اطلاعات از منابع مورد نیاز، در بخش تجزیه و تحلیل آماری در پژوهش حاضر، مراحل زیر رعایت گردید:
بازبینی اولیه پس از جمع آوری پرسشنامهها
بازبینی نهایی از نظر پاسخها و کدگذاری
شماره زدن پرسشنامه
وارد کردن داده ها به کامپیوتر و تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده ها، با بهره گرفتن از بسته
نرم افزاریspss.
با توجه به نوع تحقیق و نوع متغیرها در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش هم از شاخصهای آمار توصیفی(جمعآوری، تلخیص، تنظیم، و ارائه اطلاعات به صورت روشن و قابل در
ک و در صورت لزوم تعیین روابط موجود بین اطلاعات جمعآوری شده (پاشا شریفی، 1376) که شامل: (فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف استاندارد) و هم شاخصهای آماراستباطی (بخشی از آمار که به تحلیل، تفسیر و تعمیم نتایج حاصل از تنظیم و محاسبهی مقدماتی آماری تکیهدار آمار استنباطی خوانده میشود (پاشا شریفی، 1376). جهت تجزیه وتحلیل داده های آماری و بررسی سئوالات پژوهش با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS، از آماره های توصیفی و آزمون های استنباطی متناسب با نوع داده ها و متغیر ها استفاده گردیده که شامل دو بخش است:
1- آمار توصیفی: میانگین، انحراف استاندارد، جداول توزیع فراوانی و نمودارهای مربوطه.
2-آمار استنباطی: مهمترین آزمون های استنباطی مورد استفاده در این تحقیق، بقرار زیر می باشند:
الف: آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای مشخص نمودن توزیع متغیرهای تحقیق(نرمال بودن یا غیر نرمال بودن توزیع متغیرها)، که با توجه به نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف چون متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال پیروی می کنند در تحلیل فرضیات تحقیق از آزمون های پارامتریک استفاده گردید؛
ب: آزمونtدو نمونه ای: این آزمون جهت مقایسه میانگین دوجامعه استفاده می شود. در آزمون t برای دو نمونه مستقل فرض می شود واریانس دو جامعه برابر است. برای نمونه به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده می شود. در این آزمون دو نمونه در دست می‌باشد. می‌خواهیم ببینیم که آیا این دو با هم مرتبط می‌باشند یا خیر. یعنی آیا در آزمون فرضیه H0 انتخاب می‌شود یا H1 و یا به عبارت دیگر آیا میانگین این دو متغیر به صورت معنی‌داری با صفر برابر است یا خیر، این آزمون می‌تواند برای دو نوع مطالعه یعنی روش‌ اندازه‌های تکراری و روش آزمودنی‌های جور شده مورد استفاده قرار گیرد. در روش اندازه‌های تکراری، هر آزمودنی (شرکت‌کننده در آزمون) در دو نوبت یا در دو موقعیت با یک معیار،‌مورد سنجش قرار می‌گیرد. . در پرونده داده‌های SPSS برای انجام آزمونt با دو نمونه هر آزمودنی دارای دو داده برای دو متغیر می‌باشد متغیر اول نشان‌دهنده مقدار کسب شده بر اساس اولین معیار و دومین متغیر نشان‌دهنده اندازه بدست آمده به ازای معیار دوم است.سوال مهم این است که آیا تفاوت میانگین در دو نوبت (یا در دو موقعیت اندازه‌گیری) تفاوت معنی‌داری با صفر دارد یا خیر. در روش آزمودنی‌های جور شده، آزمودنی‌ها زوج می‌باشند و هر کدام از آنها یک بار مورد سنجش قرار می‌گیرند. هر زوج در پرونده داده‌های SPSS یک رکود محسوب شده و نمراتی در دو متغیر دارند که یکی از آنها نمره به دست آمده توسط یک آزمودنی در یک موقعیت و دیگری مربوط به آزمودنی دیگر در موقعیت دیگر است. در این مورد نیز سوال اساسی مانند طرح اندازه‌های تکراری است. آیا اختلاف بین دو میانگین تفاوت معنی داری با صفر دارد؟
ج : آزمون من ویتنی : در فرضیه ی دوم از این آزمون استفاده نموده ایم؛ به آزمون U نیز مرسوم است و جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. بعبارتی دیگر هر گاه دو نمونه مستقل از جامعه ای مفروض باشد و متغیرهای آنها به صورت ترتیبی باشند، از این آزمون استفاده می شود. این آزمون مشابه t استیودنت با دو نمونه مستقل است و آزمون ناپارامتری آن محسوب می شود.هر گاه شرایط استفاده از آزمون های پارامتری در متغیرها موجود نباشد ، یعنی متغیرها پیوسته و نرمال نباشند از این آزمون استفاده می شود. دو نمونه باید مستقل بوده و هر دو کوچکتر از 10 مورد باشند. در صورت بزرگتر بودن از 10 مورد باید از آماره های Z استفاده کرد( در محاسبات کامپیوتری ، تبدیل به Z به طور خودکار انجام می شود). در این آزمون شکل توزیع، پیش فرضی ندارد یعنی می تواند نرمال و یا غیرنرمال باشد.
د: آزمون ویلکاکسون : همان آزمون علامت زوجیا ست که در آن اختلاف نسبی تفاوت از میانگین لحاظ می شود.
3-3- خلاصه فصل سوم
در این فصل سعی شد تا روش شناسی تحقیق بصورت کاملاً شفاف ارائه شده و مخاطبان در جریان کامل روش شناسی، جامعه و نمونه آماری، ابزار و روش جمع آوری داده ها، و ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده ها قرار گیرند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند.
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب میشود. داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق حاصل میشود و در ادامه به کمک آزمون یو من ویتنی و آزمون کالموگروف اسمیرنوف به بررسی صحت فرضیه های تحقیق و پاسخ به سوالات تحقیق پرداخته خواهد شد .
4-2- آمار توصیفی
در این بخش به بررسی آماره های توصیفی هر یک از متغیرهای تحقیق پرداخته خواهد شد .

4-2-1-سطح تحصیلات
وضعیت پاسخ‌دهندگان مختلف از نقطه نظر سطح تحصیلات و طبقه‌بندی آنها به صورت شکل (4-1) ارائه شده است. مطابق با شکل ارائه شده ، 8.9 درصد از افراد دارای مدرک دیپلم ، 6.8 درصد فوق دیپلم ، 54.7 درصد از افراد دارای مدرک لیسانس، 28.6 درصد از افراد دارای مدرک فوق لیسانس و 1 درصد از افراد دارای مدرک دکترا بوده اند .
شکل 4-1 : آمار توصیفی میزان سطح تحصیلات

4-2-2-سن
وضعیت پاسخ‌دهندگان مختلف از نقطه نظر سن و طبقه‌بندی آنها به صورت شکل (4-2) ارائه شده است. مطابق با شکل ارائه شده 2.1 درصد افراد بین 20 تا 25 سال ، 12.5 درصد بین 26 تا 30 سال ، 41.7 درصد بین 31 تا 35 سال ، 24 درصد بین 36 تا 40 سال ، 14.1 درصد بین 41 تا 45 سال ، 4.7 درصد بین 46 تا 50 سال ، و در نهایت 1 درصد بالاتر از 51 سال سن داشته اند .
شکل 4-2 : آمار توصیفی میزان سن

4-2-3- جنسیت
وضعیت پاسخ‌دهندگان مختلف از نقطه نظر جنسیت و طبقه‌بندی آنها به صورت شکل (4-3) ارائه شده است. مطابق با شکل ارائه شده بیشترین درصد متعلق به مردان (55.7 درصد) است و 44.3 درصد پاسخ‌دهندگان زنان بوده‌اند .
شکل 4-3 : آمار توصیفی میزان جنسیت

4-2-4- پست سازمانی
وضعیت پاسخ‌دهندگان مختلف از نقطه نظر پست سازمانی و طبقه‌بندی آنها به صورت شکل (4-4) ارائه شده است. مطابق با شکل ارائه شده 47.4 درصد افراد دارای پست مدیریتی و 52.6 درصد دارای پست غیر مدیریتی بوده اند .
شکل 4-4 : آمار توصیفی پست سازمانی

4-2-5- سابقه کار

 
 
وضعیت پاسخ‌دهندگان مختلف از نقطه نظر سابقه کار و طبقه‌بندی آنها به صورت شکل (4-5) ارائه شده است. مطابق با شکل ارائه شده 2.1 درصد افراد دارای سابقه کمتر از 5 سال ، 12.5 درصد بین 5 تا 10 سال، 41.7 درصد بین 10 تا 15 سال و در نهایت 43.5 درصد بیشتر از 15 سال سابقه کار داشته اند .
شکل 4-5 : آمار توصیفی سابقه کار

4-2-6- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
در این بخش آماره های توصیفی هر یک از متغیرهای تحقیق بررسی می شوند .
جدول 4-1 : آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
تعارض سطح فردی
291
3.00

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5.00
4.0764
.61795
تعارض سطح گروهی
291
3.00
5.00
3.7708
.45162
تعارض سطح سازمانی
291
3.00
5.00
3.8490
.61864
سبک رقابت تعارض
291
3.00
5.00
3.8865
.45467
سبک همکاری تعارض
291
3.00
5.00
3.9312
.84448
سبک اجتناب تعارض
291
3.00
5.00
4.2042
1.04995
در این بخش نمودار های توصیفی هر یک از متغیرها قابل مشاهده می باشد .

متغیر تعارض سطح فردی
نمودار 4-1: سطح فردی تعارض

متغیر تعارض سطح گروهی
نمودار 4-2: سطح گروهی تعارض

متغیر تعارض سطح سازمانی
نمودار 4-3: سطح سازمانی تعارض

متغیر سبک رقابت تعارض
نمودار 4-4: سبک رقابت تعارض

متغیر سبک همکاری تعارض
نمودار 4-5: سبک همکاری تعارض

متغیر سبک اجتناب تعارض
نمودار 4-6: سبک اجتناب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *