پایان نامه : مدیریت زنجیره تامین

ارتباط موثرتری بین دفتر مرکزی و واحدهای محلی را مطالبه میکند حتی در یک منطقه شرکتها خواستار ساختن کارکردهای یکسان از طریق هماهنگی موثرتر دپارتمانهای مختلف با یکدیگر هستند. خلاصه اینکه آنها نیازمند بکارگیری فرآیند کسب و کار ساده و موثر هستند که میتواند به طور معناداری ارتباط و هماهنگی میان قسمتهای عملکردی را افزایش دهد. برای دستیابی به این اهداف، یکپارچگی عملکردی مورد نیاز است، فرآیند یکپارچهسازی همه کسبوکارهای عملکردی برای کار با یکدیگر است. برای مثال، لجستیک-های سازمان باید با عملکرد توزیع، با مدیریت زنجیره تأمین، تولید، فنآوری اطلاعات یکپارچه شود، قبل از اینکه یکپارچگی عملکرد بتواند برای سایر شرکتها در زنجیره تأمین گسترش یابد. (فرگرمن 2000). از نقطه نظر تکنولوژی، سبک معماری سیستم اطلاعات، از دو لایهای به سه لایهای، خدمات مشتری تغییر کرده است. سیستمهای موروثی و قدیمی نیازمند تغییرات نوسازی، نیرومندی بیشتر و انعطاف پذیری سیستمها هستند و داده های قدیمی نیازمند تغییر به اشکال جدید هستند. برای روبهرویی با همه نیازها، شرکتها در جستجوی کسبوکار یکپارچه و راه حلهای تکنولوژی هستند. شرایط در درون مدیریت زنجیره تامین و برنامه ریزی منابع سازمان، ماهیت فرآیندهای کسبوکار را با تکنولوژیهای بسیار پیشرفته برای بدست آوردن راه حلهایی برای کل سازمان ترکیب کند.
برنامه ریزی منابع سازمان قصه بهبود کارایی داخلی سازمان، بوسیله یکپارچهسازی بخشهای مختلف در سازمان را دارد، در حالیکه تمرکز مدیریت زنجیره تامین بر روی روابط خارجی با شرکای تجاری در زنجیرهتأمین است. به راستی گسترش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان شرکتها را وادار به فراهم کردن ارتباط و جریان اطلاعات بین عاملین زنجیرهتأمین و غلبه بر مرزهای طبیعی میکند. بنابراین یکپارچهسازی برنامه ریزی منابع سازمان ومدیریت زنجیره تامین یک فرآیند طبیعی و ضروری در ملاحظات مدیریتی و استراتژیکی است.
از نظر فنی، برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان ستون استحکام مدیریت زنجیره تامین خوانده میشود، زیرا هر دو آنها بر یک چارچوب بسیار شبیه تکیه میکنند. مثل اینترنت، شبکه داخلی، شبکه خارجی و تبادل داده های الکترونیکی. بیشتر تهیهکنندگان سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان، با قراردادن سیستم اتوماسیون فروشندگان، نگهداری داده ها، مدیریت اسناد و خدمات پس از فروش و پشتیبانی، تولیداتشان را افزایش دادهاند.برنامه ریزی منابع سازمان امروزه مهمترین روند یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین است.
آینده برنامهمنابع سازمان بهبود زنجیرهتأمین و پرورش بیشتر همکاری میان سازمانهای متعدد است. هسته برنامه ریزی منابع سازمان مجموعه درخواستهای یکپارچه شده ایست که عملیات پشت دفتری مثل تولید، مالی و توزیع را به هم مرتبط ساخته است و بخشهای فرعی بزرگتر و عریضتری از یک سیستم کسب و کار سازمانی خواهد شد. برنامه ریزی منابع سازمان در حملونقل، انبارداری، اتوماسیون فروشندگان و حتی فراتر از آن در مهندسی طراحی به وسیله رایانه و سیستمهای مدیریت داده های تولید، توسعه مییابد( مک گی 1998 ) که متعاقبا برای یکپارچگی این دو تکنولوژی عملی و امکانپذیر است.
دراین مفهوم، کاربردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در اصل به تنها درخواستهای مثبت دفتری را به یک سیستم مجزا مرتبط میکند، که باید ورای عملکرد مرکزی اش شامل اتوماسیون فروشندگان، نگهداری داده ها، مدیریت اسناد و خدمات پس از فروش، با مدیریت زنجیره تامین برای افزایش کارایی و اثر بخشی مشتریان کلیدی توسعه یابد. (استین 1998)
فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه
از آغاز تاریخ بشر، انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است و بدین جهت به کشف قوانین، اصول و نظریه های حاکم بر پدیده ها و رویدادهای نایل آمده است. اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود و تنها زمانی دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی مسیر خواهد بود که روش شناسی درستی صورت پذیرد. تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک وضعیت نامعین ( سرمد و دیگران1381). هر تحقیق و پژوهشی با یک مسئله آغاز می شود. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه یا فرضیاتی منجر می شود. وظیفه محقق آن است که با گردآوری داده ها و اطلاعات از محیط و با بهره گرفتن از شیوه های علمی، پس از تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیات را رد یا اثبات کرده و به سوالات تحقیق پاسخ دهد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیقتر و آسانتر به پاسخهای احتمالی برساند.
در این فصل به بررسی روش تحقیق به کار گرفته شده دراین پژوهش پرداخته میشود که شامل تشریح روش تحقیق، جامعه آماری، ابزار پژوهشی، روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه، سنجش روایی و پایایی تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها میباشد.

3-1 روش تحقیق
بررسی و تحقیق نقادانه شیوه های خالص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخهای از فلسفه علم است که روششناسی خوانده میشود. اگر جستجوی شناخت با روششناسی درستی صورت پذیرد، آنگاه دستیابی به هدفهای تحقیق میسر خواهد شد. (خاکی، 1387)
تحقیقات را براساس معیارها و مبناهای مختلفی طبقه بندی مینمایند طبقهبندی روش تحقیق براساس هدف تحقیق شامل پژوهشهای پایهای (بنیادی)، تحقیق کاربردی تحقیق و توسعه، تحقیقات ارزیابی و تحقیق علمی است (خاکی ،1382) تحقیق کاربردی دارای نتایج کاربردی است و می توان نتایج آن را به کار بست. این تحقیقات نظریهها، قانونمندیها، اصل و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار میگیرد .(خاکی، 1382)
تحقیقات علمی براساس روش را می توان به تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایش تقسیم نمود. ( فرهنگی و صفرزاده ،1387)
در طبقهبندی بر حسب روش ، تحقیقات توصیفی را شامل انواعی از تحقیقات می دانند، از جمله: تحقیق پیمایشی ، تحقیق همبستگی، تحقیق کاری( عملی)، بررسی موردی، تحقیق پس از رویدادی (سرمد و دیگران 1384)
تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلی در درجه اول به زمان حال است. هرچند غالبا ً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشوند، مورد بررسی قرار میدهد. (جان بست 1371)
تحقیق پیمایشی شامل جمع‌آوری اطلاعات به طور مستقیم از گروهی از افراد است نمونه مطالعات پیمایشی معمولاً بزرگ است( از 100 تا 250 میلیون نفر ) به وسیله این روش اطلاعات مختلفی را می‌توان بدست آورد که کلاً شامل 3 نوع می‌باشند:

 
 
اطلاعات در مورد واقعیتها، عقاید و رفتارها، واقعیت عبارت است یک پدیده یا ویژگی که بتوان آن را مشاهده نمود و شامل متغیرهایی نظیر سن، نژاد جنس، درآمد و سالهای تحصیل می‌باشند. به طور کلی واقعیتها شامل هر چیزی هستند که بتوان آن را مورد رسیدگی قرار داد. عقیده عبارت از بیان یک پاسخ احساس و یا یک رفتار عمدی است. عقاید را می‌توان به طور عینی اندازه گرفت اما نمی‌توانند مورد رسیدگی قرار گیرند. رفتار شامل عمل است که توسط فرد صورت می‌گیرد.
تحقیق پیمایشی متغیرهای محدودی را در مورد تعداد زیادی از افراد مورد مطالعه قرار می‌دهد. مؤسسه کالوپ از این روش برای بررسی عقاید مردم در سیاست وتجارت استفاده می‌کنند. پژوهشگران در اقتصاد، مردم‌شناسی، روان‌شناسی، بهداشت و تعلیم وتربیت از این روش استفاده می‌کنند. تحقیق پیمایشی، برعکس تحقیق تاریخی با پدیده‌هایی که در زمان حال اتفاق می‌افتند سروکار دارند.
تحقیق تکاملی( توسعه‌ای): شامل داشتن اطلاعات دقیق در زمینه‌های توسعه برنامه‌ها و رشد و تکامل افراد می‌باشد. این نوع مطالعه به بررسی میزان تغییرات و الگوهای برنامه‌ها و یا رشد افراد در طول مدت زمان می‌پردازد و ممکن است به دو روش طولی (تداومی) و عرضی(مقطعی) صورت گیرد.
تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی و با توجه به هدف، کاربردی است که هدف از آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش ، هدایت می شود .
این روش فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است و معمولا در آن از پرسشنامه استفاده می شود . مشخصه تحقیق پیمایشی مجموعه منظمی از داده ها است که آن را ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی مینامند. در این ماتریس، صفت یا ویژگی هر مورد را بر حسب متغیر مورد بررسی گردآوردی می کنیم و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ای ساخت یافته یا مستطیلی از داده ها می رسیم ( خاکی 1387)
این تحقیق می تواند برای پاسخگویی به سوالهای پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار گیرد:
ماهیت شرایط موجود چگونه است ؟
چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد ؟
وضعیت موجود چگونه است ؟ (سرمد و دیگران ،1384)
در تجزیه و تحلیل این پژوهش از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده کردهایم. آمارهای توصیفی شامل جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار میباشد و در سطح استنباطی نیز از معادله رگرسیون برای به دست آوردن میزان تأثیرگذاری هریک از ماژولهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ( به صورت مجزا) و خود این سیستم (بصورت کلی و به عنوان یک مولفه واحد) بر روی عملکرد زنجیره تأمین استفاده شده است. نرمافزارهای مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها Excel و spss میباشد.
3-2 جامعه آماری و دلایل انتخاب آن
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند ، یک جامعه آماری را مشخص میسازد ( خاکی 1387) که محقق علاقمند است یافتههای پژوهش را به آنها تعمیم دهد. ( از کیا و دربان آستانه، 1382)
جامعه آماری تحقیق حاضر به طور کلی کاربران نرمافزار ERP اعم از کارشناسان، سرپرستان، مدیران، متخصصان و همچین صاحبنظران آشنا با موضوعات برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت زنجیرهتأمین است که تجربه پیادهسازی این سیستم ها را در صنعت خودروسازی داشته یا در حال استقرار اینگونه سیستمها میباشد و یا سابقه حضور در پروژه های پیادهسازی و بکارگیری سیستمهای یکپارچه اطلاعاتی را دارند تشکیل میدهد. دلیل انتخاب این جامعه، آگاهی از اجرای این سیستم دراین مجموعه و شانس بیشتر جمعآوری داده ها در این سازمانها بوده است.
3-3 روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
هدف اصلی تحقیق، کشف اصولی است که در همه موارد صادق باشد، اما مطالعه تمامی جامعه به گونهای که به یک قاعده کلی بیانجامد اگر محال نباشد، دست کم عملی نیست. برخی از جامعهها به اندازهای بزرگ هستند که نمیتوان مشخصات آنها را اندازه گرفت، زیرا قبل از اینکه اندازهگیری پایان پذیرد جامعه تغییر خواهد کرد(لبت 1374)، بنابراین باید از جامعه آماری انتخاب شده، کل یا نمونه ای را به صورت علمی تصادفی برگزید و سپس داده های مربوط به این نمونه را استخراج کرد و در نهایت نتایج داده های تحلیل شده را به کل جامعه آماری تعمیم داد. نمونهگیری یعنی انتخاب تعداد افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان آن جامعه. در واقع نمونهگیری عبارت است از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه (دلاوره 1374)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمونه ها به دو روش کلی انتخاب می شوند. روش احتمالی که از ارزش علمی برخوردار است و به روش تصادفی مرسوم است، و روش غیر احتمالی که به روش وضعی معروف است. ( حافظ نیا ، 1382)
3-3-1 حجم نمونه
براساس قضیه حد مرکزی، اگر یک نمونه تصادفی nتایی از یک جامعه غیرنرمال با میانگین و انحراف معیار معین انتخاب شود، وقتی n بزرگ باشد توزیع نمونهگیری میانگین نمونه x تقریباً به صورت نرمال توزیع خواهد شد. بسیاری از نویسندگان براساس یک قاعده سرانگشتی معتقدند که صرف نظر از توزیع جامعه حداقل یک نمونه 30 تایی لازم است تا بتوان گفت توزیع آماده x نرمال است ( عادل آذر ، مومنی ، 1383) برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز جهت برآورد پارامتر مورد نظر ( برای مثال میانگین) اشتباه مجاز در برآورد پارامتر را در نظر گرفت.
مقدار اشتباه مجاز (d) معمولا به صورت تفاوت میان پارامتر و برآورد بیان می شود.
D=|m-|(عالم تبریز، 1388)
از آنجاییکه مقدار اشتباه نمونهگیری در نمونه های مختلف متفاوت است. میتوان با نمونهگیری احتمالی و تعیین فاصله اطمینان، میانگین احتمال وقوع اشتباه را در سطح مورد نظر محاسبه کرد. معمولاً سطح اطمینان ( ضریب اطمینان) برای 95% یا 99% اختیار می شود . با توجه به مقدار d و سطح اطمینان مورد نظر پژوهشگر می توان مقدار n را از رابطه زیر بدست آورد :
N=
z = مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان -1
= واریانس متغیر مورد مطالعه
N = حجم نمونه
در صورتیکه بخواهیم نسبت افراد جامعه ای که یک ویژگی خاص هستند را برآورد کنیم از رابطه زیر استفاده می شود که در آن p برآورد نسبت صفت متغیر ( با بهره گرفتن از مطالعات قبلی و q=1-p است . چنانچه p در دسترس نباشد می توان آنرا مساوی 0.5 اختیار کرد . در این حالت مقدار واریانس به حداکثر خود یعنی 0.25 می رسد . (سرمد و دیگران، 1389)
3-3-2 روش نمونه گیری
با توجه به اینکه در این تحقیق جامعه آماری مورد مطالعه بسیار بزرگ است (تعداد استفادهکنندگان از سیستم ERP) در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده است. این روش برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل آن میباشد. به گونهای که همه اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن و آزمون شدن را داشته باشند (سکاران ،1388) . انتخاب حجم نمونه در طرحریزی یک تحقیق، از آنجا که نشاندهنده واقعیات جامعه است و از آن تبعیت میکند، از موضوعهای کلیدی بررسی میباشد.
در نمونهگیری تصادفی ساده، به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شود. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N و حجم نمونه را n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی است . برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز، با توجه به جامعه آماری، از فرمول برآورد حجم نمونه طبق جدول مورگان استفاده شده است. (سرمد و دیگران، 1389)
پس از اینکه حجم نمونه تعیین گردید، با روش نمونه گیری تصادفی ،در 5 سازمان تعداد 100 پرسشنامه توزیع گردید که با توجه به عدم همکاری برخی از پاسخ دهندگان تعداد 71 پرسشنامه از آن ها جمع آوری گردید. 13 مورد آن به دلیل مخدوش بودن اطلاعات و یا کامل نبودن اطلاعات مندرج در آن قابل استفاده نبوده و کنار گذاشته شد. در نهایت تعداد 58 پرسشنامه سالم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-4 ابزار و روش های گردآوری داده های تحقیق
جهت جمعآوری داده و اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق حاضر از روش های زیر استفاده شده است:
مدارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *