دانلود پایان نامه ارشد درمورد مصرف کننده

– جناب آقای دکتر محمدی نافچی
– سرکار خانم دکتر بلندی
– سرکار خانم سمیه امینی
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: مقدمه 2
1-1- پیش زمینه 3
1-2- اهمیت موضوع 4
1-3-ا- هداف پژوهش 7
1-3-1- هدف اصلی 7
1-3-2- اهداف اختصاصی 7
1-4- پرسش های تحقیق 7
1-5- محدودیت تحقیق 8
1-6- نمودار تحقیق 9
فصل دوم: مروری بر پژوهشهای پیشین 10
2-1- تاریخچه 11
2-2- سوابق 11
2-3- فیلم ها 16
2-3-1- تعریف فیلم و پوشش خوراکی 16
2-4- کاربردهای فیلم خوراکی 17
2-5- انواع فیلم ها و پوشش خوراکی 17
2-6- تولید فیلم نشاسته 18
2-6-1- روش کاستینگ (روش حلال) 18
2-6-2- روش ترمو پلاستیک ( اکستروژن دمشی یا غلتکی ) 20
2-8- معرفی نشاسته و کاساوا 21
2-8-1- ترکیب و ساختار نشاسته 21
2-8-2- کاساوا 22
2-8-2-1- مرفولوژی گیاه کاساوا 23
2-8-3- فرآوری وتبدیل کاساوا 25
2-9- معرفی پونه ( مرز نجوش ) 26
2-9-2- محل رویش 27
2-9-3- آثار فارماکولوژیک پونه 28
2-9-3-1- اثرات ضدمیکروبی 29
2-9-3-2- اثرات ضد باکتری 29
2-9-3-3- اثر ضد ویروسی 29
2-9-3-4- اثر ضد مخمر و ضد قارچی 30
2-9-3-5- اثرات ضد انگلی 30
2-9-3-6- اثرات آنتی اکسیدان پونه 30
2-10- استفاده بالینی گیاه 31
2-11- اساس عملکرد عصاره روی باکتری ها 31
2-12- خواص کاربردی فیلمهای نشاسته ای 35
2-12-1- بازدارندگی نسبت به بخار آب 35
2-12-2- بازدارندگی نسبت به گازها و ترکیبات فرار 35
2-12-3- خواص مکانیکی 36
2-12-3-1- ارزیابی خواص مکانیکی فیلمهای بیوپلیمری 36
2-12-3-3- رنگ 37
فصل سوم: مواد و روشها 39
3-1- مواد شیمیایی 40
3-2- آماده سازی فیلم 40
3-3- استخراج عصاره آبی و متانولی 42
3-4- ضخامت فیلم 43
3-5- اندازه گیری میزان رطوبت فیلمها 43
3-6- اندازه گیری میزان جذب آب فیلمها 43
3-7- ویژگیهای مکانیکی 44
3-8- اندازه گیری رنگ 45
3-9- نفوذپذیری به بخار آب (WVP) 46
3-10- ارزیابی FTIR برای کنش متقابل شیمیایی 47
3-11- حلالیت فیلمها (Solubility) 47
3-12- اندازگیری کدورت (uv-vis) 49
3-13- نفوذپذیری نسبت به اکسیژن (OP) 49
3-14- آزمایش ضد میکروبی 50
3-15- تحلیل آماری 51
فصل چهارم: بحث و نتایج 53
4-1- ارزیابی کیفی فیلمها 54
4-2- نمودارUV-Visible Spectroscopy 54
4-3-اندازه گیری رطوبت 56
4-4- اندازه گیری حلالیت 56
4-5-اندازه گیری میزان جذب آب 58
4-6- اندازه گیری ویژگیهای مکانیکی 59
4-7- تعیین میزان نفوذپذیری به بخارآب (WVP) 61
4-8- نفوذ پذیری به اکسیژن 62
4-9- خواص رنگ سنجی 63
4-10- آنالیز FTIR یا Infred Spectroscopy 65
4-11- خواص ضد میکروبی فیلمهای خوراکی 66
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 71
5-1- نتیجه گیری 72
5-2- پیشنهادات 73
منابع 74
فهرست منابع فارسی 75
فهرست منابع انگلیسی 77
ABSTRACT 82
فهرست جداول
جدول2-1: گیاه شناسی گیاه کاساوا 23
جدول 2-2: در مورد آنالیز ریشه کاساوا و سیب زمینی است که در ماداگاسکار صورت گرفته است 24
جدول 2-3: ترکیب های شیمیایی اسانس پونه کوهی، زمان بازداری و شاخص بازداری آنها با استفاده ازدستگاه کروماتوگراف گازی متصل به طیف نگار جرمی 33
جدول 4-1 : پارامترهای رنگ سنجی فیلم ها را نشان می دهد. داده ها در جدول نشان دهنده میانگین ± انحراف استاندرد می باشد. 64
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: نمودار جذب uv-vis، توسط فیلم نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی. 55
نمودار 4-2: نمودار عبور uv-vis، توسط فیلم نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی. 55
نمودار 4-3: نمودار میزان رطوبت فیلم ها با غلظت های مختلف عصاره پونه کوهی. 56
نمودار 4-4: نمودار میزان حلالیت فیلم ها با غلظت های مختلف عصاره پونه کوهی. 57
نمودار 4-5: اثر میزان عصاره پونه کوهی بر میزان جذب آب فیلم نشاسته کاساوا. 58
نمودار 4-6: نمودار مقاومت به کشش فیلم ها با غلظت های مختلف عصاره پونه کوهی 60
نمودار 4-7: نمودار درصد کشیدگی فیلم ها با غلظت های مختلف عصاره پونه کوهی. 60
نمودار 4-8: نمودار مدل الاستیک فیلم ها با غلظت های مختلف عصاره پونه کوهی. 61
نمودار 4-9: نفوذپذیری به بخار آب فیلم نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی. 62
نمودار 4-10: نمودار نفوذ پذیری به اکسیژن فیلم های نشاسته کاساوا حاوی عصاره آبی پونه کوهی. 63
نمودار 4-11: FTIR فیلم های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی. 65
نمودار 4-12: خاصیت ضدمیکروبی فیلم نشاسته کاساوا حاوی عصاره آبی پونه کوهی بر باکتری اشریشیاکلی. 67
نمودار 4-13: خاصیت ضدمیکروبی فیلم نشاسته کاساوا حاوی عصاره آبی پونه کوهی بر باکتری استاف اورئوس . 67
نمودار 4-14: خاصیت ضدمیکروبی فیلم نشاسته کاساوا حاوی عصاره الکلی پونه کوهی بر باکتری اشریشیاکلی . 68
نمودار 4-15: خاصیت ضدمیکروبی فیلم نشاسته کاساوا حاوی عصاره الکلی پونه کوهی بر باکتری استاف اورئوس . 68
فهرست اشکال
شکل 1- 1: نمودار تحقیق 9
شکل 2- 1: گیاه کاساوا 23
شکل 2- 2: نشاسته کاساوا 23
شکل 2- 3: شکل گیاه پونه کوهی 27
شکل 2- 4: ترکیبات گیاه ارگانوم ولگار (پونه کوهی) 28
شکل 3- 1: ساخت فیلم نشاسته کاساوا حاوی عصاره آبی پونه کوهی. 41
شکل 3- 2: استخراج عصاره متانولی پونه کوهی توسط روتاری. 42
شکل 3- 3: ساخت فیلم نشاسته کاساوا حاوی عصاره متانولی پونه کوهی. 42
شکل 3- 4: آماده سازی فیلم بریده شده برای آزمایش اندازه گیری میزان جذب آب. 44
شکل 3- 5: آماده سازی فیلم برای آزمایش نفوذپذیری به بخار آب. 47
شکل 3- 6: اندازه گیری آزمایش حلالیت فیلم های نشاسته کاساوا حاوی عصاره آبی پونه کوهی. 48
شکل 3- 7: اندازه گیری کدورت فیلم های نشاسته کاساوا حاوی عصاره آبی پونه کوهی. 49
شکل 3- 8: شکل هود میکروبی. 51
شکل 3- 9: شکل انکوباتور. 51
شکل 4- 1: فیلم کاساوا حاوی عصاره پونه. 54
شکل 4- 2: اثر بازدارندگی فیلم های شاهد نشاسته کاساوا. 69
شکل 4- 3: اثر بازدارندگی فیلم نشاسته کاساوا حاوی عصاره آبی پونه. 69
شکل 4- 4: اثر بازدارندگی فیلم نشاسته کاساوا حاوی 5 گرم عصاره الکلی پونه کوهی. 69
شکل 4- 5: اثر بازدارندگی فیلم نشاسته کاساوا حاوی 10 گرم عصاره الکلی پونه کوهی. 70
چکیده
در این کار تحقیقاتی تولید و بررسی خصوصیات فیلمهای نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور عصاره پونه کوهی در نسبتهای 15%،25%،35% و پلاستیسایزر40% به 4 گرم نشاسته کاساوا اضافه شده و فیلم های نشاستهای به روش کاستینگ تحت شرایط کنترل شده تهیه شد. خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی، عبوردهی در برابر بخارآب و اکسیژن و ضدمیکروبی فیلمها تحت شرایط استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون مکانیکی فیلمهای نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی نشان داد که استحکام کششی از 12/23 به 90/17 (MPa)کاهش، درصد کشیدگی از 36/21 تا 52/25 درصد افزایش و مدول یانگ از 83/862 تا 85/587 (MPa)، کاهش معنی دار داشت. برای فیلمهای نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی ، افزایش نفوذ پذیری به بخارآب از 74/5 تا 51/8 (g/m.s.pa 10-7 ) و افزایش نفوذپذیری به اکسیژن از 50/3 تا 26/5 cc-mil [m2. Day] را به دلیل بر هم خوردن ساختار منظم زنجیرههای پلیمری فیلمهای کاساوا توسط ترکیبات موجود در عصاره پونه کوهی نشان داده شد. میزان جذب آب فیلمهای نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی ، با افزایش غلظت، افزایش یافت. حلالیت این فیلمها و میزان رطوبت با افزایش غلظت عصاره پونه کوهی افزایش یافت. بررسی پارامترهای رنگی نشان داد که با افزایش غلظت شفافیت از 29/95 تا 59/95 افزایش یافت و شاخص سیری رنگ با افزایش غلظت از 30/1 تا 32/1 افزایش یافت. در طیف FTIR ، هیچ پیک جدیدی مشاهده نشد. این حاکی از آن است که هیچ واکنشی بین ترکیبات فعال عصاره پونه کوهی با گروههای عملگرای فیلم نشاسته کاساوا وجود نداشت. عصاره الکلی استخراج شده نسبت به عصاره آبی پونه کوهی خاصیت ضد میکروبی بیشتری در برابر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی از خود نشان داد. بنابراین عصاره پونه کوهی بدون تغییر معنیدار در خواص عمومی فیلم نشاسته کاساوا میتواند از خود خاصیت ضد میکروبی نشان داده و به عنوان بسته بندی فعال در پوششهای خوراکی و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی عمل کند.
واژگان کلیدی: نشاسته کاساوا، عصاره پونه کوهی، نفوذپذیری به اکسیژن، نفوذ به بخارآب، حلالیت، میزان جذب آب، خواص مکانیکی، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی
فصل اول: مقدمه
1-1- پیش زمینه
در جهان حدود 125 میلیون تن پلاستیک تولید می شود که حدود 30 میلیون تن آن در بخش بسته بندی مصرف می شود آلودگی ناشی از مواد بسته بندی تولید شده از مشتقات نفتی و مشکلات ناشی از روش های مختلف آلودگی زدایی ( مانند دفن کردن ، سوزاندن و بازیافت آن ها ) توجه پژوهشگران را در طی سال های اخیر به یافتن جایگزین های مناسب برای این نوع مواد بسته بندی معطوف کرده است ]36[. از دهه ی 80، استفاده از فیلم های خوراکی در بسته بندی مواد غذایی و دارویی مورد توجه روز افزون قرار گرفته است که علت آن علاوه بر زیست تخریب پذیری بالای این فیلم ها، بازدارندگی خوب آن ها در مقابل گازها، چربی و ترکیبات عطر و طعمی میباشد که می تواند به خوبی کیفیت ماده غذایی کمک کند . برای تولید فیلم های خوراکی از پروتئین ها ، پلی ساکاریدها، چربی ها و یا ترکیبی از این مواد استفاده می شود]44[. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه قابلیت انواع بسپارهای زیستی در تهیه فیلم ها و پوشش ها صورت پذیرفته و خواص بسیاری از فیلم ها به ویژه فیلم های تهیه شده از کربوهیدرات ها و پروتئین ها مورد بررسی قرارگرفته است بیشتر این تحقیقات در دهه نود در زمینه تأثیر مواد اولیه و روش های فرآیند تولید فیلم ها روی خواص آنها بوده، لیکن تحقیقات سال های اخیر اغلب روی روشهای نوین اصلاح ویژگی ها و ساز و کار اثر گذاری آن ها بر ساختار فیلم ،بررسی امکان استفاده از فیلم ها به عنوان بسته بندی فعال و مطالعه در زمینه یافتن منابع جدید طبیعی برای تولید این محصولات متمرکز بوده است با توجه به اینکه ,pH نوع و میزان ماده نرم کننده ، شرایط خشک کردن فیلم نظیر دما و رطوبت نسبی از متغیرهای تاثیرگذار بر ویژگی های فیلم ها است. تحقیقات بسیاری در این زمینه به ویژه 90 میلادی انجام شده است]13[. در بسته بندی موادغذایی از مواد مختلفی نظیر شیشه ، پلاستیک های سخت و نیمه سخت ، فلزات سخت (قوطی ها) استفاده می شود این مواد در اکثر موارد توسط مصرف کننده دور ریخته می شوند]4[. مواد بسته بندی پلیمری که کاربرد گسترده ای در صنعت بسته بندی دارند ، غیر قابل تجزیه و غیر قابل برگشت به محیط زیست هستند و به همین دلیل از مهمترین آلایندهای طبیعت محسوب می شوند ]1[. از ویژگی های مطلوب برای هر بسته بندی بازیافت آسان و ایجاد کمترین خسارت به محیط زیست است]7[. تولید فیلم های تجزیه پذیر طبیعی و جایگزین کردن آنها به جای پلاستیک های سنتزی راه حل مناسبی برای به حداقل رساندن آثار نا مطلوب و زیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *