ماه: اکتبر 2020

بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم بر ارزش بازار …

در این پژوهش تعداد کل شرکت های پذیرفته شده تا پایان سال ۹۲ شامل ۵۲۰ شرکت بوده که بعد از اعمال محدودیت های فوق، از بین ۵۲۰ شرکت موجود در جامعه آماری تعداد ۱۱۹ شرکت باقی مانده است.۳-۴)محدوده زمانی و مکان پژوهشی تحقیقحوزه زمانی تحقیق سالهای ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ در شرکت های پذیرفته شده در …

بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم …

پیکسوتو (۱۹۹۹) نشان داد که سود خالص با ارائه ضریب تعیین ۸۶/۵۳ درصد نسبت به سود عملیاتی (۳۵/۵۱%) و EVA (22/51%)، قدرت توضیح دهندگی بیشتری در ارتباط با ارزش سهام دارد.۲-۷-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشورگروه (۱۳۸۲) در تحقیقی با عنوان “ بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با جریانات نقدی ناشی از …

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم بر …

براساس نظریه توبین، هزینه سرمایه نقشی اساسی در تعیین میزان سرمایه گذاری دارد و شرکتها تنها زمانی اقدام به سرمایه گذاری می کنند که هزینه تأمین سرمایه کمتر از منافع ناشی از سرمایه گذاری باشد.۲-۵-۴-۲) نقش هزینه سرمایه در تصمیمات تأمین مالیتعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند …

بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم …

سود تقسیمی به سیاست سرمایه گذاری در شرکت بستگی دارد. شرکتهایی که فرصتهای سرمایه گذاری سودآور دارند، سود را به عنوان یک منبع تأمین مالی مثل سایر منابع مالی از قبیل وام، صدور سهام عادی و ممتاز تلقّی می کنند.در حقیقت اگر شرکت فرصت سرمایه گذاری سود آوری داشته باشد، تقسیم سود به ضعف مدیریت …

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم …

پس از مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی (EVA) توسط شرکت استوارت، عده ای دیگر از اقتصاددانان معیار تعدیل شده دیگری (که بر گرفته از ارزش افزوده اقتصادی می باشد) را تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا پالیده (REVA) را مطرح کردند. به اعتقاد آنان در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده بجای ارزش …

بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم …

یکی از معیارهای مدیریت مبتنی بر ارزش[۵] ، ارزش افزوده اقتصادی یا همان سود اقتصادی است که در دهه ۱۹۹۰ توسط مؤسسه استرن استوارت مطرح گردید. ارزش افزوده اقتصادی روشی است برای محاسبه سودآوری واقعی شرکت. (جهانخانی ، ۱۳۸۰، ۶۷)مطالعات متعددی مانند مطالعات اساتید دانشگاه انسید فرانسه و شواهد موجود در مؤسسه استرن استوارت نشان می …

رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل …

کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارسبه وسیله: شاهرخ اسکندریچکیدهاین پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان …

بررسی و مقایسه روش های برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب …

میزان لاکتات خون آزمودنیها در زمان استراحت و بعد از تمرین در هر دو روش تفاوت معناداری نداشت، که این امر نشان دهنده یکسان بودن شرایط آزمودنیها و همچنین شدت تمرین در زمان استراحت و بعد از اجرای تمرین در هر دو روش است. با توجه به اینکه در جدول ۴-۴ مقادیر معناداری بین میزان …

بررسی و مقایسه روش های برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب پس …

۳-۲-۲- متغیرهای تحقیق۳-۲-۲-۱- متغیر مستقلروشهای برگشت به حالت اولیه: در دوسطح خشکی و آب۳-۲-۲-۲- متغیرهای وابستهلاکتات خونضربان قلب۳-۲-۲-۳- متغیر مداخلهگرتغذیه ورزشکاران متغیر مداخله گر بود که با دادن یک وعده غذایی حدود ۲ تا ۳ ساعت قبل از اجرای آزمون کنترل شد.۳-۳- جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری:جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شناگران …

متن کامل – بررسی و مقایسه روش های برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب …

در تحقیقی که جیمز[۴۶] و همکاران (۲۰۰۸)، بر روی تأثیر برنامه بازگشت به حالت اولیه فعال در مقابل بازگشت به حالت اولیه غیر فعال بر حذف لاکتات خون و انجام اجرای بعدی با شدت حداکثر در شناگران رقابتی در دانشگاه ویرجنیا انجام دادند، مشخص شد که میزان حذف لاکتات خون در سه نوع برنامه بازگشت به …