پایان نامه حقوق در مورد : تجارت بین الملل

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد ارجاع می کنند خلأهای قرارداد را پر و اراده طرفین را تکمیل می نماید . بنابراین طبیعی است که دولت ها ، هم در... ادامه

پایان نامه حقوق در مورد : بیع بین المللی

اینگونه توجیه شد که اجرای تعهد از ناحیۀ یکی از طرفین قرار داد می تواند شرط ضمنی برای اجرای تعهد طرف مقابل تلقی گردد ولی از برخی آرای که در مورد فسخ قرارداد صادر شده است می توان چنین... ادامه

پایان نامه حقوق در مورد : قابلیت پیش بینی

: تعریف نقض اساسی در حقوق ایران در حقوق ایران طبق مواد 237 قانون مدنی در مورد شروط ضمن عقد و ماده 476 قانون مدنی در مورد اجاره در رابطه با تعهدات اصلی در صورت نقض تعهد از ناحیۀ یکی از... ادامه

پایان نامه حقوق در مورد : تعهدات قراردادی

ن تعریف شده است : « نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوا هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب... ادامه

پایان نامه حقوق در مورد : تفسیر قرارداد

است.رساله ی حاضر در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول راجع به تعاریف و کلیات در خصوص نقض اساسی قرارداد پرداخته شده است . در فصل دوم نیز به ارکان تشکیل دهنده ی نقض اساسی اختصاص یافته است . در... ادامه

منابع تحقیق درباره قابلیت پیش بینی

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد مبلغی برابر زیان ، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است . چنین خساراتی نمی تواند از... ادامه

منابع تحقیق درباره تعهدات قراردادی

محتمل را قابل جبران نمی دانند، ولی نفعی که بر طبق جریان عادی اموردرآینده قابل تحصیل است،درصورت ازدست رفتن امکان تحصیل آن قابل جبران است . بنابراین می توان گفت با توجه به اصول و قواعد... ادامه

منابع تحقیق درباره بیع بین المللی

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  کمک چندانی در این مورد نمی نماید . توضیح اینکه به جای واژه (Detriment) مندرج در متن انگلیسی کنوانسیون در نسخه های فرانسوی ،... ادامه

منابع تحقیق درباره ایفاء تعهد

لازم الاتباع است … » . از لحاظ رابطه این قاعده با عقد ، می توان آن را از آثار عقد به شمار آورد . برخی مبنای اصلی آن را بنای عقلا و خردمندان می دانند و اعتقاد دارند بنای خردمندان بر این... ادامه

منابع تحقیق درباره نظام حقوقی ایران

اصول کلی حقوق مندرج در آن است و موادی نظیر بند 3 ماده 8 ، بند 2 ماده 9 ، بند 1 ماده 39 ، بند 1 ماده 43 و … نیز معیار نوعی را مورد توجه قرار داده اند . ج- اساسی بودن نقضماده 72 کنوانسیون شرایط... ادامه