ی. فوریه 28th, 2021

مدیر سایت

جدول ۴-۲۳ همبستگی بین علت تامه تصادف و فصول سال……………………………………………………………………………..۷۵جدول ۴-۲۴ همبستگی بین علت تامه تصادف و شرایط جوی…………………………………………………………………………. ۷۶جدول ۴-۲۵ آزمون مربع کا در... Read More
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲۵-۲ یافته های پژوهش و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..۸۲۵-۲-۱ فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۲۵-۲-۲ فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۳۵-۲-۳ فرضیه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۴۵-۲-۴ فرضیه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۵۵-۲-۵ فرضیه ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۶۵-۲-۶ فرضیه ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۶۵-۳ یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷۵-۴ پیشنهاد های... Read More
۲-۱۰-۱ علل غیر فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷۲-۱۰-۲ تعداد محورهای خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷۲-۱۱ عوامل انسانی تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۲-۱۱-۱آموزش و فرهنگ سازی رانندگان…………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۲-۱۱-۱-۱تکنولوژی آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۲-۱۱-۲ تاثیرات خستگی و خواب آلودگی رانندگان…………………………………………………………………………………………. ۲۹۲-۱۱-۳... Read More
 ۱-۵-۲سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۶- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۶-۱ فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۶-۲ فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۷- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱-۷-۱ متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱-۷-۲ متغیر های مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱-۸ معرفی فصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱-۹ معرفی فصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹فصـل دوم: ادبیـات و پیشینـه تـحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲-۲-... Read More
– استالابراس،جولیان،هنر معاصر،ترجمه احمد رضا ارتقاء،نشر ماهی،۱۳۹۲٫تهران– اسماگولا،هواردجی،گرایش های معاصر در هنرهای بصری،ترجمه فرهاد غبرایی،نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی،۱۳۸۱٫تهران– آزبورن،پیتر،هنرمفهومی،ترجمه نغمه رحمانی،نشر مرکب سفید،۱۳۹۱٫تهران– اف جنسن،آنتونی،هنر... Read More
دوان مایکلز[۵۵۴] به نحو دیگری به عکاسی می‌نگرد: نمایش‌هایی تصویری از زندگی معاصر را ارائه می‌دهد که وقایع روزمره را در برمی‌گیرد اما از محدوده آنها... Read More