ی. فوریه 28th, 2021

مدیر سایت

اثر غیر مستقیم ۰٫۲۴۹ (۳٫۰۹)×(۷٫۶۲) همانگونه که مشخص می باشد میزان تاثیر مستقیم نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت برابر با ۰٫۶۲ می باشد. در حالیکه... Read More
۸۹۷۰ عملکرد شرکت ۶ ۹۰۵/۰ ۳-۷ روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق :به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه اصلی تحقیق از روش مدل... Read More
بخش دوم: قابلیت های نوآوری محصول شامل ۵ سوال می باشد .بخش سوم: قابلیت های نوآوری فرآیند شامل ۱۱ سوال می باشد .بخش چهارم: عملکرد... Read More