ی. فوریه 28th, 2021

مدیر سایت

کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارسبه وسیله: شاهرخ اسکندریچکیدهاین پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان... Read More
میزان لاکتات خون آزمودنیها در زمان استراحت و بعد از تمرین در هر دو روش تفاوت معناداری نداشت، که این امر نشان دهنده یکسان بودن... Read More
۳-۲-۲- متغیرهای تحقیق۳-۲-۲-۱- متغیر مستقلروشهای برگشت به حالت اولیه: در دوسطح خشکی و آب۳-۲-۲-۲- متغیرهای وابستهلاکتات خونضربان قلب۳-۲-۲-۳- متغیر مداخلهگرتغذیه ورزشکاران متغیر مداخله گر بود... Read More
در تحقیقی که جیمز[۴۶] و همکاران (۲۰۰۸)، بر روی تأثیر برنامه بازگشت به حالت اولیه فعال در مقابل بازگشت به حالت اولیه غیر فعال بر حذف... Read More
ضربان قلب در حالت استراحت به میزان ۵ تا ۸ ضربه در دقیقه فقط از طریق غوطهور شدن قسمتی از بدن در آب کاهش مییابد... Read More
لاکتات مولکولی نیست که عملکرد عضله را مختل کند. زیان فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تولید لاکتات در تولید یونهای هیدروژن است که اگر بافر نشوند PH... Read More
۱-۳- اهداف تحقیق۱-۳-۱- هدف کلیبررسی و مقایسه تأثیر روشهای برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس... Read More
اگر مدت و شدت دوره برگشت به حالت اولیه کافی نباشد، ممکن است که ورزشکار به عوارضی نظیر خستگی مزمن و سندرم بیش تمرینی دچار... Read More
۴-۳- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق ۵۱۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول ۵۱۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۵۴فصل پنجم۵-۱- مقدمه ۵۷۵-۲- خلاصه تحقیق ۵۷۵-۳- بحث و نتیجهگیری ۵۸۵-۳-۱-... Read More
ایجاد اختلاف بین معابر عابرین پیاده با معابر خودروها و در نتیجه تفکیک حمل‌و‌نقل عابرین پیاده از حمل‌و‌نقل وسایل نقلیه و افزایش سرعت خودروها ،... Read More