منبع تحقیق با موضوع دانش آموز، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان

بینی موفقیت تحصیلی به طور معناداری و با احتمال بیشتری امکان پذیر می شود تا اینکه تنها از اندازه های توانایی هوش شناختی استفاده کنیم(هارتویس،2002). رویکرد یادگیری به عنوان یکی از... ادامه

منبع تحقیق با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، انگیزه پیشرفت

کننده این تصور عام است که انگیزش چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار و کمک می کند تا تکلیف خود را کامل کنیم(شهر آرای۱۳۸۶). انگیزش به حالت های درونی ارگانیزم که موجب هدایت رفتار او به... ادامه

منبع تحقیق با موضوع پژوهشگران، انگیزه پیشرفت، انگیزش پیشرفت

توانایی کنترل یا احساس کفایتی که دانش آموز در موقعیت باید داشته باشد تا بتواند بر آن اساس اقدام کند. 2-1-9-پیشرفت پیشرفت ،میل به انجام دادن خوب کارها متناسب با معیار برتری است . این... ادامه

منبع تحقیق با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، ارتباطات مؤثر

و می گویند به واسطه زبان و از طریق کلام است که کودک از وضع و حال حیوان به صفت انسان درمی آید. یا می گویند زبان خانه ی وجود است و اگر زبان نبود تاریخ هم نبود. ارتباط کلامی به این دلیل مهم... ادامه

منبع تحقیق با موضوع سلسله مراتب، انواع ارتباطات، صاحب نظران

د . به همین ترتیب در یک سازمان افراد به وسیله ارتباط برقرار کردن قادرند بین فعالیت ها هماهنگی بوجود آورده و به نتیجه مطلوب برسند . ارتباطات همچنین در سازمان یکی از عناصر کلیدی موفقیت... ادامه

منبع تحقیق با موضوع مهارت های ارتباطی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموز

شناسایی شده باشد که در آن هرفردی احساس خوبی داشته باشد.توانایی های معلم که توسعه روابط انسانی صحیح با دانش آموزان را ممکن می کند و نیز ظرفیت او برای ایجاد کلاسی دموکراتیک و... ادامه

منبع تحقیق با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

دانشگاه آزاد ای دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت 2-1-17-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 2-1-18-پیشرفت تحصیلی 2-1-19-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی 2-1-20-اُفت و پیشرفت... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد ابرجریان، زوایا، فرمیونهای

cosφ می باشد که مشابه با تابش نرمال است. علت این موضوع آن است که ابرجریان در S→S_c توسط فرمیونهای نسبیتی یک بعدی حمل می شود که این موضوع باعث τ_y=1 می گردد. نمودار 4-2- a) نمودار سطح انرژی... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد متناوب، جوزفسون).، dc

زوج های کوپر بوده و حداکثر مقدار آن Ij است ( اثر dc جوزفسون). به ازای ولتاژهای V0 ولی کمتر از ولتاژ متناظر به گاف انرژی Vj=2∆/e)) اگرچه دامنه جریان تغییر نمی کند ولی جریان به نحوی نوسان می کند... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد اندازه گیری، دسته بندی، زوجه

گرافن ابررسانای یک اتصال NG/SG را برای اولین بار بیناکر126 مورد مطالعه قرار داد. در اتصالات پایه گرافن، نوع جفت شدگی ابررسانای مطرح شده در اتصال مهم می باشد ساختار شش گوشی گرافن امکان... ادامه