منبع پایان نامه ارشد درمورد اندازه گیری، چشم انداز، دینامیکی

ریهی اصلی BCS پیشبینی میکند که نمای برابر2 ̸ 1 است. بسیاری از ابررساناهای معمولی به خوبی با این پیشبینی توافق دارند. دومین پیشبینی مهم نظریه BCS عبارت است از وجود گاف Δ2 در سطح فرمی که در... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد اندازه گیری

هدایت الکتریکی شرکت نمایند ولیکن می توانند با کسب انرژی از یک نوار کاملا پر به یک نوار خالی رفته و سپس در عمل هدایت الکتریکی شرکت نمایند (شکل 2-2-الف). این نوع هدایت در اجسام نیمرسانای... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد درجه حرارت، اندازه گیری، معادله ساختاری

_(R_B)^N▒ ψ_B e^(i K R_B ) X(r-R_B )-1/√N ∑_(R_B)^N▒ 〖ψ^’〗_B e^(i K^’ R_B ) X(r-R_B ) 1-10- روشهای ساخت گرافن همانطور که ذکر شد گرافن ماده ای دو بعدی است که به دلیل ضخامت اتمی و ویژگی های عالی و نیز کاربردهای... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه گذاری، دماهای بحرانی، دانشگاه ها

و سیال93 شهرت یافت، الکترونها به دو گروه عادی ابرالکترونها تقسیم می شوند که ابرالکترونها عامل اصلی ابررسانایی بشمار می روند و در دماهای کمتر از دمای گذار، عمل هدایت الکتریکی را بعهده... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد انرژی، زیر، √3/2

(r-m) H X (r) (1-13) حاصل انتگرال به صورت زیر در نظر گرفته می شود : ∫▒d^3 r X^* (r-m) H X (r)=-t (1-14) t پارامتر جهش بین نزدیکترین همسایه هاست و مقدار آن برای گرافن ev 66/2 است. رابطه (1-13) به... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد اندازه گیری، شگفت انگیز

کوانتومی (QED) از خود نشان می دهند.شبه ذرات گرافن مجبورند با توابع موج دو مولفه ای مشخص شوند که در تعریف سهم های نسبی دو زیر شبکه لازم می شود. این توصیف دو مولفه ای برای گرافن شبیه توابع... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد اصول موضوعه، تحقیقات بنیادی، اندازه گیری

اتم دیگر پیوند کووالانسی تشکیل داده اند و بسیار پایدارند اما در عین حال صفحه های گرافیت براحتی می توانند روی یکدیگر بلغزند و به همین دلیل از این ترکیب در روغنکاری و روانکاری و نوشتن... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد تکنولوژی، کامپیوترها، حمل و نقل

بدون گاف انرژی و طیف انرژی خطی، دستگاه دو بعدی از فرمیونهای دیراک بدون جرم است که در فهم خصوصیات غیر عادی الکترونی بسیار مهم است. گرافن با استفاده از اثر مجاورت دارای خاصیت... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد تکنولوژی، فناوری نانو، اندازه گیری

و اثر جوزفسون اگر دو ابررسانا را خیلی به هم نزدیک کنیم، مقداری از جریان یکی به دیگری نشت می کند. در دو سر این تونل یا هیچ ولتاژی وجود ندارد. یعنی میزان جریان نشتی به ولتاژ بستگی ندارد... ادامه