پایان نامه با کلید واژه های بهینه، مغناطیسی، سیستامین

سیستامین……………………………………………………………………66 4-5-2 تعیین زمان بهینه جذب 0.5 مولار سیستامین…………………………………………………………………..67 4-5-3 تعیین زمان بهینه جذب 0.05 مولار سیستامین………………………………………………………………….68 4-6 تعیین غلظت بهینه جذب […]

پایان نامه با کلید واژه های پایان، دهی، مغناطیسی

بسمه تعالی دانشکده علوم پایه ********************************************************* (این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است) کد شناسایی پایان نامه […]

پایان نامه ارشد درباره شاخص توده بدنی، بیمارستان ها، عوامل خطر

فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب پرزنتاسیون و تعیین همراهی این دو متغیر. 16. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب نوع زایمان و تعیین همراهی این […]