مقالات و پایان نامه های سری یازدهم

بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز- قسمت ۳

لقاح اندام‌های جنسی اسپرم‌زایی سوماتوگامی(۸۹) به طور کلی اسپورهای جنسی در قارچها عبارتنداز: زیگوسپور: اسپورهای مقاومی هستند که از آمیزش دوگامتانژیوم به وجود می‌آیند. آسکوسپور: اسپورهایی که از طریق تقسیم میوز در داخل آسک ایجاد می‌شوند. بازیدیوسپور: اسپورهایی که در نتیجه کاریوگامی و میوز در خارج بازیدیوم تشکیل می‌گردند.(۸۹) ۱-۱-۶- تاکسونومی و طبقه‌بندی قارچ‌ها‌:برحسب سیستم‌های …

دسترسي به منابع مقالات : بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال …

فصل سومروش شناسی تحقیق۱-۳ مقدمه:در این فصل به توضیح روش و مراحل اجرای تحقیق می پردازیم . بدیهی است که انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. پژوهش گر با مشخص نمودن روش تحقیق مناسب می تواند با بسیج حداقل امکانات و خدمات پژوهشی راهی مناسب برای …

مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال …

یکی از مهمترین روشهای جلوگیری از وقوع سوانح جاده ای ، تامین ایمنی ترافیک در سطح راهها می باشد . بدین منظور بایستی علاوه بر برطرف نمودن تمامی عوامل خطرآفرین در راهها ، رانندگان و عبورکنندگان از خطرات و شرایط عبور ایمن آگاه شوند . این اطلاع رسانی با بکارگیری انواع علائم و تجهیزات ایمنی …

تحقيق دانشگاهی – بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال در محور نور …

هر ساله تعداد زیادی از انسانها در تصادفات جاده ای کشته و یا زخمی می شوند و این خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی به همراه دارد به طوری که خانواده ای و یا حتی جامعه ای به دلیل از بین رفتن عضو خود ممکن است دچار بحران شوند خانواده ای را در نظر گیرید …

بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال در …

تقریباً تمام افسران پلیس، می توانند فرم های گزارش تصادفات را کامل نمایند. اگر این مساله به تناوب نیز انجام شود، لزوم آموزش و کسب تجربه را می سازند. در بیشتر موارد، این آموزش ها در دانشکده های پلیس ارائه می شوند. آموزش مداوم و درک افسران پلیس و دنباله روی آنها از دستورات تکمیل …

بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال …

۲-۸-۱ عوامل موثر بر تصادفات جاده ای:ایمنی عبور و مرور یکی از اصول برنامه‌ریزی حمل و نقل بوده که با گسترش تکنولوژی و توسعه شهرها نیاز به توجه و دقت نظر بیشتری پیدا کرده است. در کشورهای توسعه یافته همگام با توسعه سایر بخشها موضوع ایمنی نیز مورد توجه قرار گرفته و با انجام مطالعات …

بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال در …

 ۱-۵-۲سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۶- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۶-۱ فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۶-۲ فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۷- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱-۷-۱ متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱-۷-۲ متغیر های مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱-۸ معرفی فصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱-۹ معرفی فصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹فصـل دوم: ادبیـات و پیشینـه تـحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲-۲- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲-۲-۱ وسایل نقلیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲-۳ تصادفات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲-۳-۱ تعریف تصادف رانندگی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲-۳-۲ تصادف های ترافیکی………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۲-۴ تحلیل تصادف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲-۴-۱ شناخت تصادف………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲-۴-۲ سطوح تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲-۴-۲-۱ تحلیل تفصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۲-۴-۲-۲ سناریوهای تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲-۴-۲-۳ تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲-۵ پلیس و جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲-۵-۱ اطلاعات کلیدی …

بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال در محور نور …

۲-۱۰-۱ علل غیر فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷۲-۱۰-۲ تعداد محورهای خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷۲-۱۱ عوامل انسانی تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۲-۱۱-۱آموزش و فرهنگ سازی رانندگان…………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۲-۱۱-۱-۱تکنولوژی آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۲-۱۱-۲ تاثیرات خستگی و خواب آلودگی رانندگان…………………………………………………………………………………………. ۲۹۲-۱۱-۳ ساعات رانندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹۲-۱۲ نقش فاکتورهای زمان و نوع راه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰۲-۱۲-۱ زمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰۲-۱۲-۲ نوع راه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱۲-۱۳ مهندسی ترافیک………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲۲- ۱۴ عوامل جاده ای تصادفات………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۲-۱۵ تاثیرات ناشی از شرایط آب و هوایی………………………………………………………………………………………………………… …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال در …

۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲۵-۲ یافته های پژوهش و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..۸۲۵-۲-۱ فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۲۵-۲-۲ فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۳۵-۲-۳ فرضیه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۴۵-۲-۴ فرضیه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۵۵-۲-۵ فرضیه ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۶۵-۲-۶ فرضیه ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۶۵-۳ یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷۵-۴ پیشنهاد های اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………………………..۸۸منابع فارسی و غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹فهرست جداولجدول ۲-۱ مربوط به تحقیقات انجام شده و پژوهش حاضر………………………………………………………………………………….. ۴۲جدول ۴-۱ تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه اول (فصل …

بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال …

جدول ۴-۲۳ همبستگی بین علت تامه تصادف و فصول سال……………………………………………………………………………..۷۵جدول ۴-۲۴ همبستگی بین علت تامه تصادف و شرایط جوی…………………………………………………………………………. ۷۶جدول ۴-۲۵ آزمون مربع کا در مورد کیسه هوا…………………………………………………………………………………………………۷۶جدول ۴-۲۶ آزمون مربع کا در مورد کیسه هوا………………………………………………………………………………………………… ۷۶جدول ۴-۲۷ آزمون مربع کا در مورد ترمز……………………………………………………………………………………………………….. ۷۷جدول ۴-۲۸ آزمون مربع کا در مورد ترمز ABS……………………………………………………………………………………………… 77جدول ۴-۲۹ …