خرید پایان نامه : کرامت ذاتی انسان

برخوردارند و نیازی به اطاعت از سلسه مراتب در این مورد ندارند.البته فردگرایی دارای بعد هستی شناختی و فلسفی نیز هست، در این معنا فرد گرایی اعتقاد به این نظریه است که جهان هستی از... ادامه