سه. نوامبر 24th, 2020
مناقبٌ تَفتُقُ ما رقَّعتمُ من بأس عمرو وسماح حاتمِفضایلی که آن چه از شجاعت عمرو و بخشش حاتم وصله کردهاید را میدرد.بویهیان نیز از ایرانیانی... Read More
آیا وقتی که پس برهنه بودن لباس خز به تن کردی و بر شراب همنشین شرافتمندان گشتی!تُفاخِرُ یا اِبنَ راعِیَهٍ وَراعٍ بَنی الأَحرارِ حَسبُکَ مِن... Read More
برادر وی نیز گفت :إن العجـــوز ذات حزم وجــلد والنظـــر الأوفق والـــرأی الســددپیر زن، استوار و پرتوان و صاحبِ نظر مناسب و نیک اندیش است.قــد... Read More
ایشان کندن قسمتی از کانال، به طول پنج ذراع و عمق پنج ذراع را به سلمان موکول ساخت که به تنهایی آن را کند در... Read More