منبع مقاله با موضوع دادگاهها

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  الذکر مبلغ 1000ریال نیز بپردازد . اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از... ادامه

منبع تحقیق با موضوع شریکی

م یکی از خصایص «حق مالکیت» انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیار مالک در موضوع مالکیت است، ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند، خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد... ادامه

منبع مقاله با موضوع کادر اداری دادگاه

مکاتبات قضایی به نظر قاضی دادگاه برسد تا پس از ملاحظه دستور لازم راصادر نماید. 11 ـ تهیه و توزیع ملزومات اداری همان طور که گفته شد، ثبات تصدی امور دفتر را به عهده دارد فلذا باید... ادامه

منبع تحقیق با موضوع حاصلی

تقسیم و انواع آن و روش تقسیم و شرایط اساسی آن با ذکر مفاهیم افراز و تفکیک و مقررات حاکم بر آن و مراجع صالح جهت رسیدگی به افراز، مطالبی بیان گردیده است. اینجا فقط تکه های از پایان... ادامه

منبع مقاله با موضوع مکاتبات اداری

دادخواست و یا در وکالتنامه تعیین شده است. ابلاغ برگها، بر اساس تبصره 1 ماده 68 ق. ج.، ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید. به هر حال برای اینکه درستی ابلاغ قابل بررسی باشد... ادامه

منبع مقاله با موضوع قانون جدید آیین دادرسی

میشود که مفاد برگها، طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به “مخاطب” (ابلاغ واقعی)، به آگاهی او رسانده شود. در حقیقت، تسلیم برگها به شخص مخاطب توسط مأموری که وظیفه اجرای امر... ادامه

منبع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه

دسته تقسیم میشوند: 1- مأمورینی که کارمند قوه قضاییه هستنداین کارمندان در واحد ابلاغ و اجرای دایره اجرای احکام، اشتغال به کار داشته و زیر نظر مدیر اجرا انجام وظیفه میکنند و مدیر اجرا... ادامه

منبع مقاله با موضوع الانتشار

نماید:الف: وقت دادرسی را به ساعت روز، ماه و سال تعیین می نماید . ب: یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند. ج: نسخه ثانی دادخواست را با ضمائم آن و اخطاریه وقت... ادامه

منبع مقاله با موضوع اعسار

ب ـ ماده 55 : در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد، این قرار داد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در... ادامه

منبع مقاله با موضوع اخطار

بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند با این وصف درصورتی که وکیل مالیات مقرر وحق تعاون کانون وکلاء را نپرداخته باشد مدیر دفتر اخطاریه رفع نقص (برای وکیل... ادامه