رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع رشد و بالندگی

د شناخت، درک، پذیرش، همدلی با احساسات فرد دیگر، قدردانی و پذیرش دیدگاه اوست. صمیمیت، تنها یک تمایل یا آرزو نیست؛ بلکه یک نیاز اساسی و واقعی بوده و مفهوم وسیعی دارد که شامل خود افشایی،... ادامه

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع روابط بین فردی

جرم‌انگاری نشوز مرد را ضروری می‌دانند (ظفری، ۱۳۹۰).این پایان‌نامه با بررسی مصادیق حسن‌معاشرت در فقه و حقوق ایران، صمیمیت زوجین را در کردار اسلامی مورد توجه قرار می‏دهد.۱-2- ضرورت... ادامه

منبع تحقیق با موضوع 470

ماهیت چنین عقدی یعنی اجاره دادن مال مشاع- صحیح است و فاقد هیچیک از شرایط اساسی عقد اجاره را نمیباشد تا حکم بر بطلان آن نماییم. همانطور که در عقد بیع نیز اگر یکی از شرکاء سهم مشاعی خود... ادامه

منبع تحقیق با موضوع آزادی قراردادها

استفاده نمود. شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید. البته این نهاد در حقوق ایران و خصوصاً در فقه... ادامه

منبع تحقیق با موضوع تایم

به تعدیل نیست. و در واقع طرفین میتوانند اموال قیمی مشاع را از دو طریق بتراضی تقسیم کنند:الف- نخست تعدیل سهام کرده وسپس به تراضی هر یک سهم مفروزی را اختیار کند.ب-بدون تعدیل سهام اموال... ادامه

منبع تحقیق با موضوع مفروزی

تحمیل میشود و بالاتر از آن عدول مومنین نیز از باب امور حسبی میتواند افراز به احدی از شقوق نمایند در این صورت مرحوم میرزا (ره) استفاده زمانی از حمام در هر فصل سال که مرغوبتر است یکی از... ادامه

منبع تحقیق با موضوع مهایات،

منافع تنها با مهایاه انجام میگردد با این وجود افراز مهایاه هم لازم نخواهد بود. اما اگر در موردی احتمال نزاع و اختلاف بین شرکاء حاصل شود، در این صورت اگر حاکم شرعی حکم بر افراز مهایات... ادامه

منبع تحقیق با موضوع صدور سند مالکیت

و اسناد رسمی سال 1322 اصطلاح تفکیک به کار رفته است، ولی حالت اشاعه وجود ندارد. مثلاً کسی که یک قطعه زمین بزرگی دارد و میخواهد آن را به قطعه کوچکتر تفکیک نماید. بحث اشاعه در این مورد... ادامه

منبع تحقیق با موضوع تفکیک و افراز

مالک باشد.» به همین جهت موقوف علیهم نمیتوانند مال موقوفه را بین خود تقسیم کنند. لذا تقسیمی در حقوق نافذ و صحیح خواهد بود که از طرف مالک مال مشاع یا نماینده او انشاء شود. همینطور در... ادامه

منبع تحقیق با موضوع مدنی،

گیرد.بند نخست:مفهوم شرکت مدنی یا مالکیت مشاعیشرکت در حقوق مدنی، به انجام هر فعالیت و اعمال جمعی و گروهی یا بیش از هر نفری اطلاق میشود که خارج از محدود اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت... ادامه