بایگانی برچسب: ارزش گذاری

بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم …

یکی از معیارهای مدیریت مبتنی بر ارزش[۵] ، ارزش افزوده اقتصادی یا همان سود اقتصادی است که در دهه ۱۹۹۰ توسط مؤسسه استرن استوارت مطرح گردید. ارزش افزوده اقتصادی روشی است برای محاسبه سودآوری واقعی شرکت. (جهانخانی ، ۱۳۸۰، ۶۷)مطالعات متعددی مانند مطالعات اساتید دانشگاه انسید فرانسه و شواهد موجود در مؤسسه استرن استوارت نشان می …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۲۳

۳-۵-۱- اختیار آسیایی با میانگین بازگشت کنندههمانطور که در بخش های قبل بیان شد مدل اختیار آسیایی و مدل اختیار با میانگین بازگشت کننده هر دو موجب کاهش میزان نوسان پذیری و در نتیجه کاهش ارزش اختیار می شوند. سئوال مهم در این رابطه نحوه ارزش گذاری اختیار با مدل اختیار آسیایی در صورت پیروی …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۱۸

با محاسبه ارزش هر گره و فرآیند برگشت به عقب ارزش نهایی اختیار محاسبه می شود.در این مثال ارزش اختیار گسترش به تنهایی ۲۴ میلیون دلار ، اختیار انقباض ۳ میلیون دلار و اختیار ترک ۱ میلیون دلار می باشد. ارزش اختیار انتخاب (توسط درخت دوجمله ای محاسبه شده) نیز برابر ۲۷ میلیون دلار می …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت …

حال شرایطی را در نظر بگیرید که برای محاسبه ارزش اختیار از اختیار آسیایی استفاده شده است. می توان بیان کرد در این حالت روند تغییرات قیمت ها را مطابق شکل روبرو اختیار کرده ایم. در این شکل هر نقطه بیانگر میانگین قیمت ها (نقاط شکل ۳-۳) از ابتدا تا نقطه مذکور می باشد.شکل ۳-۳ …

دسترسی متن کامل – ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- …

تولید الکتریسیته reg-ARFIMA-GARCH Koopman,S and et al(۲۰۰۷) صنعت نفت با حرکت براونی و با پرش هایی با توزیع پواسون Larsson, K.and Nossman, M.(۲۰۱۱) بازار سهام کره – اختیار ELW روش احتمالات بیزی با کمک نوسان پذیری ضمنی (۲۰۱۱) Yang, S.-H.and Lee, J ۲-۳-۲- انواع اختیار معاملات [۳۵]اختیار معاملات بسته به زمان های مجاز برای اعمال اختیار و چگونگی محاسبه …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت …

معادلات دیفرانسیل جزئی راه حل دقیق با استفاده از روش بلک شولز یا معادلات مشابه دیگرتقریب های تحلیلیروش های عددی (روش دیفرانسیل محدود) شبیه سازی مونت کارلو شبکه ها دوجمله ایسه جمله ایچهار جمله ایچند جمله ای ۲-۳-۳-۱- روش معادلات دیفرانسیل جزئیروش های تحلیلی و روش های معادلات دیفرانسیل در این گروه قرار می گیرند. …

پژوهش – ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۱۴

در نهایت میانگینی از تمام ارزش های بدست آمده برای اختیار نشان دهنده ارزش نهایی اختیار به روش شبیهسازی مونت کارلو خواهد بود. هر چقدر تعداد ارزش های اولیه تصادفی و در نتیجه تعداد دفعات محاسبه ارزش اختیار افزایش یابد موجب افزایش دقت ارزشگذاری اختیار خواهد شد.با وجود آنکه محاسبات روش شبیه سازی مونت کارلو …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۲

ارزش خالص فعلیمزیت رقابتیجریان نقدی تنزیل شدهارزیابی پروژهشکل ۱-۱ :ارزش گذاری پروژه ها[۳] [۶]در این تحقیق برآنیم تا با استفاده از روش اختیارات واقعی و بهبود این روش به منظور نزدیک تر شدن به شرایط موجود در دنیای واقعی به بررسی ارزش اقتصادی پروژه ها بپردازیم.۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیقدر حال حاضر شرکت ها برای ایجاد …

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی

۵-۲- پیشنهادات آتی ۷۹منابع ۸۱فهرست جداول و شکل ها :شکل ۱-۱: ارزش گذاری پروژه ها ۳شکل ۱-۲ : مراحل ارزشگذاری پروژه با استفاده از اختیار ۶جدول ۲-۱ : ارزشگذاری پروژه ها به روش اختیارات واقعی ۱۴شکل ۲-۱ : نمودار اختیار خرید ۱۷شکل ۲-۲ : نمودار اختیار فروش ۱۷جدول ۲-۲ : روش های محاسبه پارامتر نوسان …

مقاله علمی با منبع : نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق …

چنین مفروضاتی مبنای شکل گیری انتقادات به این نظریه در خصوص بیان رفتار بازده سهام می باشد طبق تئوری بازار کارا، سرمایه‌گذاران انتظارات مشابهی بر مبنای اطلاعات موجود و دردسترس دارند، زیرا می‌دانند دیگران نیز این اطلاعات موجود و دردسترس عموم را به روش مشابهی مورد استفاده قرار می‌دهند. وتمامی این اشخاص، افرادی هستند که …