شنبه. دسامبر 5th, 2020

استرس

کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارسبه وسیله: شاهرخ اسکندریچکیدهاین پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان... Read More
ضربان قلب در حالت استراحت به میزان ۵ تا ۸ ضربه در دقیقه فقط از طریق غوطهور شدن قسمتی از بدن در آب کاهش مییابد... Read More
یا ظلال السرو فی وادی الجمال ذکرینی طیب أیام الوصالای سایۀ سرو در دشت زیبایی، زیبایی روزهای وصال را بیاد من بیاور.هل یعود العهد والعهد... Read More