شنبه. دسامبر 5th, 2020

اکسیژن مصرفی

ضربان قلب در حالت استراحت به میزان ۵ تا ۸ ضربه در دقیقه فقط از طریق غوطهور شدن قسمتی از بدن در آب کاهش مییابد... Read More
در تحقیقی که جیمز[۴۶] و همکاران (۲۰۰۸)، بر روی تأثیر برنامه بازگشت به حالت اولیه فعال در مقابل بازگشت به حالت اولیه غیر فعال بر حذف... Read More
اگر مدت و شدت دوره برگشت به حالت اولیه کافی نباشد، ممکن است که ورزشکار به عوارضی نظیر خستگی مزمن و سندرم بیش تمرینی دچار... Read More
۱-۳- اهداف تحقیق۱-۳-۱- هدف کلیبررسی و مقایسه تأثیر روشهای برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس... Read More
لاکتات مولکولی نیست که عملکرد عضله را مختل کند. زیان فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تولید لاکتات در تولید یونهای هیدروژن است که اگر بافر نشوند PH... Read More
۲۸۰۰ ۴۵۹۲ ۱۲ هیتر ۲۸۶۰ ۴۵۹۲ ۱۳ سیستم روشنایی ۱۴۰۰ ۲۲۹۶ ۱۴ سیستم گرمایش برقی ۲۸۰۰ ۴۵۹۲ ۱۵ ایستگاه C.G.S m*3/h50000 ۶۰۵۳ ۱۶ جمع کل... Read More
۱ خودروهای بنزین ۲۳۱ ۲ خوروهای گازوئیل‌سوز ۱۹۶ ۳ خودروهای گاز مایع‌سوز ۱۶۱ ۳-۲-۲-۲ میزان اکسیژن مورد نیاز برای خودروهامیزان اکسیژن مصرفی هر اتومبیل را... Read More