بایگانی برچسب: بازارهای مالی

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۱۸

با محاسبه ارزش هر گره و فرآیند برگشت به عقب ارزش نهایی اختیار محاسبه می شود.در این مثال ارزش اختیار گسترش به تنهایی ۲۴ میلیون دلار ، اختیار انقباض ۳ میلیون دلار و اختیار ترک ۱ میلیون دلار می باشد. ارزش اختیار انتخاب (توسط درخت دوجمله ای محاسبه شده) نیز برابر ۲۷ میلیون دلار می …

مقاله دانشگاهی – ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- …

بلیخیربلیخیر محاسبه ارزش اختیارمعاملات به روش اختیار آسیایی واقعی شکل ۳-۱ : نمودار فرایند قیمت گذاری ارزش اختیار آسیایی- آمریکایی واقعیگام ۱ تعیین اختیار معاملات واقعیدر هر پروژه بسته به نوع صنعت و ویژگی های خاص شرکت می توان تعداد متفاوتی (صفر، یک یا چندین) اختیار را شناسایی کرد. برای تعیین اختیارات در هر پروژه …

دسترسی متن کامل – ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- …

تولید الکتریسیته reg-ARFIMA-GARCH Koopman,S and et al(۲۰۰۷) صنعت نفت با حرکت براونی و با پرش هایی با توزیع پواسون Larsson, K.and Nossman, M.(۲۰۱۱) بازار سهام کره – اختیار ELW روش احتمالات بیزی با کمک نوسان پذیری ضمنی (۲۰۱۱) Yang, S.-H.and Lee, J ۲-۳-۲- انواع اختیار معاملات [۳۵]اختیار معاملات بسته به زمان های مجاز برای اعمال اختیار و چگونگی محاسبه …

پژوهش – ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۱۴

در نهایت میانگینی از تمام ارزش های بدست آمده برای اختیار نشان دهنده ارزش نهایی اختیار به روش شبیهسازی مونت کارلو خواهد بود. هر چقدر تعداد ارزش های اولیه تصادفی و در نتیجه تعداد دفعات محاسبه ارزش اختیار افزایش یابد موجب افزایش دقت ارزشگذاری اختیار خواهد شد.با وجود آنکه محاسبات روش شبیه سازی مونت کارلو …

متن کامل – ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- …

(۲۰۱۱)Moritoshikato and yicheng zhou آمریکایی درخت دوجمله ای براونی هندسی تعویض (خرید) انحراف معیار انرژی (تولید الکتریسیته) دارد همانطور که از جدول پیداست فرض اولیه در مورد اختیار واقعی، ساده (آمریکایی یا اروپایی) بودن اختیار می باشد؛ در صورتی که در این تحقیق نشان خواهیم داد اختیار آسیایی- آمریکایی مدل مناسب تری برای ارزشگذاری اختیارات …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۲

ارزش خالص فعلیمزیت رقابتیجریان نقدی تنزیل شدهارزیابی پروژهشکل ۱-۱ :ارزش گذاری پروژه ها[۳] [۶]در این تحقیق برآنیم تا با استفاده از روش اختیارات واقعی و بهبود این روش به منظور نزدیک تر شدن به شرایط موجود در دنیای واقعی به بررسی ارزش اقتصادی پروژه ها بپردازیم.۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیقدر حال حاضر شرکت ها برای ایجاد …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۳

ارزش پروژهارزش احتمالی جریان های مالیYESتحلیل پروژهانعطاف پذیری مدیریتعدم قطعیت در پروژهNOشکل ۱- ۲ مراحل ارزشگذاری پروژه با استفاده از اختیار۱-۵- نوآوری تحقیق۱ . در این تحقیق برای اولین بار مفهوم اختیار آسیایی واقعی معرفی شده است. مدل اختیار آسیایی با تعریف دنیای واقعی و شرایط حاکم بر آن توجیه شده و در پروژه ای …

مقاله – ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- …

۲-۲-۲-۲- روش درخت تصمیم گیری[۱۵]این روش در مواقعی که پروژه چند مرحله ای بوده و تصمیمات غیر قطعی را شامل بشود به کار می رود. در هر مرحله ضریب احتمالی برای رخداد حالات خاص وجود دارد. بر مبنای این احتمالات می توان ارزش احتمالی پروژه را تعیین نمود. علیرغم کاربرد زیاد این روش، اشکالاتی به …

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی

۵-۲- پیشنهادات آتی ۷۹منابع ۸۱فهرست جداول و شکل ها :شکل ۱-۱: ارزش گذاری پروژه ها ۳شکل ۱-۲ : مراحل ارزشگذاری پروژه با استفاده از اختیار ۶جدول ۲-۱ : ارزشگذاری پروژه ها به روش اختیارات واقعی ۱۴شکل ۲-۱ : نمودار اختیار خرید ۱۷شکل ۲-۲ : نمودار اختیار فروش ۱۷جدول ۲-۲ : روش های محاسبه پارامتر نوسان …

منابع مقالات علمی : نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار- قسمت …

۵/۱۳% ۱۴% ـــ وو رونکوو بوهل لهستان ۶/۱۴% ـــ ۹/۱۰% ۵/۱۱% ۵/۱۶% نتایج این مطالعات نشان دهنده این است که هر چه کشور مورد مطالعه پیشرفته تر و دارای بازار سرمایه توسعه یافته و متشکل تر باشد، سطح توده وار آن پایین تر است. در توجیه این پدیده شاید بتوان به نقش اطلاعات در بازارهای …