د. ژانویه 25th, 2021

بیمه گذاران

بیمه های تکمیلی درمان با ارائه خدمات گوناگون در جهت بهبود رضایت بیمه گذاران تلاش می کند. ۳۶۰ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰ ۳٫۲۱ ۱٫۱۹۵ جایگاه و موقعیت... Read More
پردازش و تحلیل داده هامطالعات نظری و اکتشافیبررسی تحقیقات انجام شدهمطالعه میدانی و جمع آوری اطلاعاتشناختطراحیشکل(۳-۲): فرایند انجام تحقیق۳-۵-جامعه و نمونه آماریجامعه آماری به کل... Read More
تبلیغات دهان به دهان که میتواند یکی از مؤثرترین و کم هزینهترین روشها باشد. چرا که بیمهگذاران راضی شرکت نه تنها خود مجدد به شرکت... Read More
۲-۵ تاریخچه بیمه در ایراندر بدو تاسیس شرکت های خارجی بیمه، فعالیت شرکتهای بیمه خارجی در ایران که در بدو امر مفید به نظر میرسید... Read More
پیوست ۲:خروجی نرم افزار لیزرل ۱۴۸منابع ومآخذ فارسی ۱۷۷منابع ومآخذ انگلیسی ۱۸۳چکیده:خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به... Read More