شنبه. دسامبر 5th, 2020

تبدیل انرژی

رکورد آزمون مهارت قبل از اعمال متغیرهای مستقل در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (۷۹/۰ = P). پس از اعمال ۶ هفته تمرین، بین... Read More