بایگانی برچسب: تحلیل اطلاعات

سامانه پژوهشی – مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق …

سیل و … و یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ هایداخلی و بین المللی بوده است. در حالیکه امروزه، کمبود غذا و گرسنگی معمولاً به طور یکنواخت در میان فقرای دنیا دیده می شود و ویژه مناطق خاصی نیست. بین سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴ ، به علت پیشی گرفتن روزافزون تقاضای جهانی …

بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم …

پیکسوتو (۱۹۹۹) نشان داد که سود خالص با ارائه ضریب تعیین ۸۶/۵۳ درصد نسبت به سود عملیاتی (۳۵/۵۱%) و EVA (22/51%)، قدرت توضیح دهندگی بیشتری در ارتباط با ارزش سهام دارد.۲-۷-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشورگروه (۱۳۸۲) در تحقیقی با عنوان “ بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با جریانات نقدی ناشی از …

بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم بر ارزش بازار …

در این پژوهش تعداد کل شرکت های پذیرفته شده تا پایان سال ۹۲ شامل ۵۲۰ شرکت بوده که بعد از اعمال محدودیت های فوق، از بین ۵۲۰ شرکت موجود در جامعه آماری تعداد ۱۱۹ شرکت باقی مانده است.۳-۴)محدوده زمانی و مکان پژوهشی تحقیقحوزه زمانی تحقیق سالهای ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ در شرکت های پذیرفته شده در …

بررسی و مقایسه روش های برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب پس …

۳-۲-۲- متغیرهای تحقیق۳-۲-۲-۱- متغیر مستقلروشهای برگشت به حالت اولیه: در دوسطح خشکی و آب۳-۲-۲-۲- متغیرهای وابستهلاکتات خونضربان قلب۳-۲-۲-۳- متغیر مداخلهگرتغذیه ورزشکاران متغیر مداخله گر بود که با دادن یک وعده غذایی حدود ۲ تا ۳ ساعت قبل از اجرای آزمون کنترل شد.۳-۳- جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری:جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شناگران …

سامانه پژوهشی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- قسمت ۱۳

۲-۱۷-۲ پیشینه خارجی: ریچارد[۶۸](۱۹۷۵)، در تحقیقی نقش مشتری و شرکت بیمه گذار را متقابلا موثر دانسته است تحقیق او به نقش صرفه جویی و کم ضرر بودن بیمه گذار در فرایند تسهیل دهی بهتر خدماتی شرکت بیمه پرداخته است و بر این باور است که بیمه شونده به کیفیت ادراک شده اهمیت فراوانی می دهد. …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی …

خیلی کم ۴ ۱ کم ۳ ۲ متوسط ۲ ۳ زیاد ۱ ۴ خیلی زیاد ۰ روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعاتدر این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمعآوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردیده بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده، در اختیار اساتید و صاحب نظران دانشگاهی رشته مدیریت قرار …

دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت- قسمت ۲۱

اثر غیر مستقیم ۰٫۲۴۹ (۳٫۰۹)×(۷٫۶۲) همانگونه که مشخص می باشد میزان تاثیر مستقیم نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت برابر با ۰٫۶۲ می باشد. در حالیکه میزان تاثیر غیر مستقیم نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت از طریق متغیر میانجی نوآوری تکنولوژیکی مقدار ۲۴٫۹ درصد می باشد. بنابر این می توان چنین نتیجه گرفت که نوآوری تکنولوژیکی …