ی. فوریه 28th, 2021

ترافیک

تقریباً تمام افسران پلیس، می توانند فرم های گزارش تصادفات را کامل نمایند. اگر این مساله به تناوب نیز انجام شود، لزوم آموزش و کسب... Read More
 ۱-۵-۲سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۶- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۶-۱ فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۶-۲ فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۷- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱-۷-۱ متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱-۷-۲ متغیر های مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱-۸ معرفی فصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱-۹ معرفی فصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹فصـل دوم: ادبیـات و پیشینـه تـحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲-۲-... Read More
۲-۱۰-۱ علل غیر فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷۲-۱۰-۲ تعداد محورهای خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷۲-۱۱ عوامل انسانی تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۲-۱۱-۱آموزش و فرهنگ سازی رانندگان…………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۲-۱۱-۱-۱تکنولوژی آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۲-۱۱-۲ تاثیرات خستگی و خواب آلودگی رانندگان…………………………………………………………………………………………. ۲۹۲-۱۱-۳... Read More
جدول ۴-۲۳ همبستگی بین علت تامه تصادف و فصول سال……………………………………………………………………………..۷۵جدول ۴-۲۴ همبستگی بین علت تامه تصادف و شرایط جوی…………………………………………………………………………. ۷۶جدول ۴-۲۵ آزمون مربع کا در... Read More
ایجاد اختلاف بین معابر عابرین پیاده با معابر خودروها و در نتیجه تفکیک حمل‌و‌نقل عابرین پیاده از حمل‌و‌نقل وسایل نقلیه و افزایش سرعت خودروها ،... Read More
شکل(۳- ۱۱):حفظ و توسعه‌ی محیط زیست شهری توسط جنگل‌کاری شهری وآثار آن شکل(۳-۱۲): توجه به معماری شهری برای حفظ و توسعه‌ی فضای سبز شهری باافزایش سطح... Read More
سطح سرویس معابر موجود با محدودیت ها و مهندسی های سنتیمحیط‌زیست در حال تخریب با مهندسی سنتیو ارزش‌ها شامل :ایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی در... Read More
۱- ۹ جنگلجنگل‌ها به عنوان بزرگترین و مهمترین منبع جذب و ته‌نشینی آلاینده‌ها و تولید اکسیژن در اکوسیستم‌های خشکی محسوب می‌شوند.در حال حاضر سطح پوشش... Read More