پنج. نوامبر 26th, 2020

تولید ناخالص داخلی

در این قسمت از تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرهای مورد استفاده در مدل بحث میشود. دوره زمانی مورد مطالعه، سالهای ۲۰۱۱-۱۹۹۰ بوده و متغیرهای مدل عبارتند... Read More
این فصل در سه قسمت کلی تنظیم گردیده است. بعد از مقدمه در قسمت اول نحوه شکل گیری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و اهداف... Read More
۱۳۹۰-۱۳۸۵ ۲۷/۱ ۱۳۹۵-۱۳۹۰ ۱۶/۱ ۱۴۰۰-۱۳۹۵ ۹۹/۰ ۱۴۰۵-۱۴۰۰ ۷۷/۰ ۳-۹- جمعبندی فصلدر این فصل ابتدا نحوه شکلگیری و اهداف کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بیان شده... Read More
۲-۲-۱- مروری بر دیدگاه مخالفان افزایش جمعیتیکی از مباحث و رویکردهای نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت، بحث درباره تأثیرات باروی و رشد جمعیت بر... Read More
آهیتوو[۳۱] (۲۰۰۱) با استفاده از دادههای پانل و مدل اثرات ثابت ، فعل و انفعالات میان باروری و توسعه اقتصادی را برای کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته... Read More
منابع و مآخذالف) منابع فارسی ۸۴ب) منابع انگلیسی ۸۶پیوستهاخروجی نرم افزار eviews8 و Stata11 92نمودار (۲-۱) تئوری مالتوس ۱۱نمودار( ۲-۲) الگوی نظری انتقال جمعیت ۱۵نمودار... Read More
جدول (۵-۶): برآورد مدل تحقیق برای کلیه کشورهای مورد بررسی ۶۷جدول (۵-۷): نتایج آزمون سارگان برای کلیه کشورهای مورد بررسی ۶۸جدول (۵-۸): نتیجه آزمون والد... Read More