بایگانی برچسب: تولید ناخالص داخلی

متن کامل – بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۱۹

در این قسمت از تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرهای مورد استفاده در مدل بحث میشود. دوره زمانی مورد مطالعه، سالهای ۲۰۱۱-۱۹۹۰ بوده و متغیرهای مدل عبارتند از :: تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید پول (به قیمت ثابت سال پایه ۲۰۰۵) که دادههای مربوط به این شاخص، از WDI جمعآوری شده است و …

بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۱۵

این فصل در سه قسمت کلی تنظیم گردیده است. بعد از مقدمه در قسمت اول نحوه شکل گیری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و اهداف آن بیان میشود. در قسمت دوم روند زمانی متغیرهای تحقیق برای کلیه کشورهای مورد بررسی قرار میگیرد. از سوی دیگر با تقسیمبندی کشورها به گروههای درآمدی بالا، متوسط و پایین …

بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت …

۱۳۹۰-۱۳۸۵ ۲۷/۱ ۱۳۹۵-۱۳۹۰ ۱۶/۱ ۱۴۰۰-۱۳۹۵ ۹۹/۰ ۱۴۰۵-۱۴۰۰ ۷۷/۰ ۳-۹- جمعبندی فصلدر این فصل ابتدا نحوه شکلگیری و اهداف کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بیان شده است. سپس روند زمانی متغیرهای تحقیق برای کشورهای منتخب و همچنین گروههای مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفتهاند. در قسمت آخر روند زمانی متغیرها به صورت مجزا برای کشور ایران …

پژوهش دانشگاهی – بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- …

۲-۲-۱- مروری بر دیدگاه مخالفان افزایش جمعیتیکی از مباحث و رویکردهای نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت، بحث درباره تأثیرات باروی و رشد جمعیت بر رفاه و توسعه یک کشور است. دیدگاه بدبینانه جمعیت[۵] که مالتوس[۶] (۱۹۹۲)، تودارو[۷] (۱۹۹۵) و پورتنر[۸] (۱۹۹۶) بدان پرداختهاند، رشد جمعیت را مانع توسعه اقتصادی میدانند و تفکرشان بر این بوده است که با …

بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت …

آهیتوو[۳۱] (۲۰۰۱) با استفاده از دادههای پانل و مدل اثرات ثابت ، فعل و انفعالات میان باروری و توسعه اقتصادی را برای کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته در بازه زمانی ۱۹۸۹-۱۹۶۰ مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که یک درصد کاهش در رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه را بیش از سه درصد افزایش …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت …

بین باروری و رشد اقتصادی اثر مثبت وجود دارد. روش حداقل مربعات سه مرحلهای ارتباط باروری و رشد اقتصادی در ۹۰ کشور جهان کریاکوس و پاپادپولو(۲۰۱۳) ۲-۶-۲- مطالعات داخلینوروزی (۱۳۷۸) ضمن بحث نظری در مورد نظریههای باروری، به بررسی عوامل مؤثر بر میزان باروری زنان در ایران، بر اساس معادلههای رگرسیون چند متغیره پرداخت و …

بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۴

منابع و مآخذالف) منابع فارسی ۸۴ب) منابع انگلیسی ۸۶پیوستهاخروجی نرم افزار eviews8 و Stata11 92نمودار (۲-۱) تئوری مالتوس ۱۱نمودار( ۲-۲) الگوی نظری انتقال جمعیت ۱۵نمودار (۳-۱) روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی ۳۱نمودار (۳-۲) روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفرکشورهای منتخب اسلامی ۳۱نمودار (۳-۳) روند متوسط امید …

فایل دانشگاهی – بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۵

جدول (۵-۶): برآورد مدل تحقیق برای کلیه کشورهای مورد بررسی ۶۷جدول (۵-۷): نتایج آزمون سارگان برای کلیه کشورهای مورد بررسی ۶۸جدول (۵-۸): نتیجه آزمون والد برای مدل ۶۹جدول (۵-۹): نتایج آزمون f برای گروه مختلف کشورها ۷۰جدول (۵-۱۰): نتیجه آزمون هاسمن برای گروه مختلف کشورها ۷۰جدول (۵-۱۱): برآورد بلندمدت مدل برای گروه مختلف کشورها ۷۱جدول …