یک. نوامبر 29th, 2020

تکنولوژی آموزشی

۲-۱۰-۱ علل غیر فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷۲-۱۰-۲ تعداد محورهای خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷۲-۱۱ عوامل انسانی تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۲-۱۱-۱آموزش و فرهنگ سازی رانندگان…………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۲-۱۱-۱-۱تکنولوژی آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۲-۱۱-۲ تاثیرات خستگی و خواب آلودگی رانندگان…………………………………………………………………………………………. ۲۹۲-۱۱-۳... Read More