چ. ژانویه 27th, 2021

جمعیت شناختی

پردازش و تحلیل داده هامطالعات نظری و اکتشافیبررسی تحقیقات انجام شدهمطالعه میدانی و جمع آوری اطلاعاتشناختطراحیشکل(۳-۲): فرایند انجام تحقیق۳-۵-جامعه و نمونه آماریجامعه آماری به کل... Read More
۲- تغییرات: چنانچه نظریه ای پیش بینی کند که خصیصه مورد اندازه گیری تحت تاثیر زمان یا مداخله آزمایشی قرار می گیرد، اگر نمرات آزمون... Read More
۲-۲-۱- مروری بر دیدگاه مخالفان افزایش جمعیتیکی از مباحث و رویکردهای نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت، بحث درباره تأثیرات باروی و رشد جمعیت بر... Read More