د. ژانویه 18th, 2021

حقوق بشر

سیل و … و یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ هایداخلی و بین المللی بوده است. در حالیکه امروزه، کمبود غذا و گرسنگی... Read More
. همان، حکمت ۴۲۹٫ ↑. مطهری، مرتضی، عدل الهی، پیشین، ص ۱۱۱ و۱۱۲٫ ↑. نهج البلاغه،همان، حکمت ۲۲۳٫ ↑. همان، نامهی ۵۳ ↑. درخشه، جلال، « عدالت از دیدگاه امام علی(... Read More
چند پیشنهاددر این نوشتار گرچه سعی کردیم به ریشه یابی اصل عدالت در کتب فقهی بپردازیم و همچنین شواهدی را مبنی بر استفادهی مذاهب اسلامی... Read More