شنبه. دسامبر 5th, 2020

خودآگاهی

V=0 اگر فرض کنیم که احتمای پیشینی یک بودن مقدار واقعی V،Y باشد آنگاه مقدار انتظاری آن به صورت زیر به دست می آید:(۱-۲)برای سادگی... Read More