سه. نوامبر 24th, 2020

دانشگاه تهران

ضربان قلب در حالت استراحت به میزان ۵ تا ۸ ضربه در دقیقه فقط از طریق غوطهور شدن قسمتی از بدن در آب کاهش مییابد... Read More
. همان، حکمت ۴۲۹٫ ↑. مطهری، مرتضی، عدل الهی، پیشین، ص ۱۱۱ و۱۱۲٫ ↑. نهج البلاغه،همان، حکمت ۲۲۳٫ ↑. همان، نامهی ۵۳ ↑. درخشه، جلال، « عدالت از دیدگاه امام علی(... Read More
شاطبی، ابراهیم، الموافقات، تحقیق عبدالله دزاز، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۵ ه ق.الشافعی، أبوعبدالله محمد بن إدریس، الأشباه والنظائر، بیجا، بینا، بیتا.شریعت، فرشاد، عدالت و سیاست (بررسی ابعاد نظری... Read More
چند پیشنهاددر این نوشتار گرچه سعی کردیم به ریشه یابی اصل عدالت در کتب فقهی بپردازیم و همچنین شواهدی را مبنی بر استفادهی مذاهب اسلامی... Read More