د. ژانویه 18th, 2021

رضایت مندی مشتری

متغیر وابسته: رضایت از فرایند فروشمتغیر مستقل: مدیریت الکترونیکیبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در رابطه با متغیر مدیریت الکترونیکی و رضایت از... Read More
۲۵/۰ متغیر وابسته: میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکیمتغیر مستقل: رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکیبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده... Read More