د. ژانویه 25th, 2021

رضایت مندی

تبلیغات دهان به دهان که میتواند یکی از مؤثرترین و کم هزینهترین روشها باشد. چرا که بیمهگذاران راضی شرکت نه تنها خود مجدد به شرکت... Read More
متغیر وابسته: رضایت از فرایند فروشمتغیر مستقل: مدیریت الکترونیکیبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در رابطه با متغیر مدیریت الکترونیکی و رضایت از... Read More
۲۵/۰ متغیر وابسته: میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکیمتغیر مستقل: رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکیبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده... Read More