یک. نوامبر 29th, 2020

روشهای ترک

۱-۳-۱-۴-۴- بیشبود ولتاژ:بیشبود ولتاژ در مقابل کمبود معرفی شده است. بیشبود عبارت است از افزایش موقتی در مقدار موثر ولتاژ به اندازه ۱/۱ تا ۸/۱ پریونیت... Read More